Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Egzaminy do specjalizacji.
 • Ostatnia zmiana 01.10.2023 przez Studium Języków Obcych

  Egzaminy do specjalizacji

   

  • Studium Języków Obcych przeprowadza egzaminy do specjalizacji z języka angielskiego. Egzaminy odbywają się po uprzednim zarejestrowaniu się w sekretariacie SJO (wyłącznie drogą telefoniczną) i dokonaniu płatności w wysokości 300 zł (Zarządzenie nr 92/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dn. 21.09.2023) na konto :

   

  Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku 40 1240 5211 1111 0000 4920 7392

   

  W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, adres, egzamin do specjalizacji - Studium Języków Obcych UMB.

   

  Egzamin składa się z części pisemnej - tłumaczenie fragmentu tekstu specjalistycznego na język polski (doboru tekstu dokonuje egzaminujący, tekst nawiązuje merytorycznie do specjalizacji kandydata) oraz ustnej - rozmowa na temat przetłumaczonego tekstu, pracy zawodowej, wybranych zagadnień związanych z daną specjalizacją (np. jednostki chorobowe, etiologia, przebieg, leczenie), zbierania wywiadu lekarskiego itp.

   

  Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym, potwierdzeniem wniesienia opłaty za egzamin i kartą specjalizacji.

   

   

   

   

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób przystępujących do egzaminu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego

  w Studium Języków Obcych

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora.
  2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach danych osobowych wysyłając informacje na adres e-mail: iod@umb.edu.pl lub poprzez inne dane kontaktowe podane na stronach internetowych Uczelni.
  3. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego w Studium Języków Obcych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego
   z przepisów prawa, tj. rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczących specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty.
  4. Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich czynności związanych z realizacją egzaminu, a po jego zakończeniu przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej, nie krócej niż przez okres dochodzenia roszczeń wynikający z Kodeksu cywilnego, tj. 3 lata.
  5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO. Z przysługujących praw można skorzystać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.
  6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
  8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu.