Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  17 maja rusza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UMB

  13.05.2021 12:42
  Autor: Administrator UMB

   

  Szanowni Kandydaci,

  17 maja 2021r. rusza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UMB. 

  Termin rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów:  17.05.2021r. - 25.05.2021r.

  Instrukcja rejestracji elektronicznej

   

  O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

   

  Postępowanie konkursowe obejmuje:

  1. ocenę predyspozycji kandydata do pracy naukowo – badawczej (na podstawie przedłożonego przez kandydata projektu badawczego i jego dotychczasowych osiągnięć wpisanych w formularzu rekrutacyjnym w IRK)

  2. egzaminy: z języka angielskiego i przedmiotu.

   

  Podstawą przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdego egzaminu i co najmniej 6 punktów z oceny projektu oraz uzyskanie minimum 25 punktów w postępowaniu konkursowym. O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej decyduje liczba punktów uzyskanych w toku postępowania konkursowego w ramach limitu miejsc zatwierdzonego przez Senat Uczelni.

   

  Kandydat do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty:

  • wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz ze wskazaniem obszaru zainteresowań (wybranego z listy podanej w warunkach rekrutacji), z którego kandydat zdawać będzie egzamin z przedmiotu (dokument do wydruku z internetowego konta kandydata).
  • kolorowe zdjęcie oraz dodatkowo to samo zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 300x375 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi (wgrane na konto rekrutacyjne kandydata).
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w Polsce, lub w przypadku ukończenia studiów za granicą dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich,
  • zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów wystawione przez odpowiedni Dziekanat (z wyłączeniem oceny z dyplomu i obrony),
  • projekt prezentujący koncepcję pracy badawczej,
  • wykaz dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięć naukowych wraz z dokumentami je potwierdzającymi
  • orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej (oryginał skierowania do lekarza dostępny w Biurze Promocji i Rekrutacji).

   

  Limit miejsc w Szkole Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022

  • w dyscyplinie nauk medycznych - 30 miejsc
  • w dyscyplinie nauk farmaceutycznych - 8 miejsc
  • w dyscyplinie nauk o zdrowiu - 7 miejsc

   

  Szczegóły rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

   

  Film o Szkole Doktorskiej UMB

   

  Informacji w zakresie rekrutacji udziela:

  Biuro Promocji i Rekrutacji UMB

  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (skrzydło Pałacu Branickich),

  tel.: (85) 748 55 12, (85) 748 54 72

  e-mail: brip@umb.edu.pl

   

  Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

   

   

  Powrót