Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Jak się zostaje profesorem?.
 • Ostatnia zmiana 02.09.2013 przez Medyk Białostocki

  Jak się zostaje profesorem?

  Prezydent RP Bronisław Komorowski nominował troje naukowców naszego Uniwersytetu na stopnie profesorskie. Krótko przedstawiamy ich drogę do tego najwyższego naukowego stopnia

   

  Prof. dr hab.Iwona Flisiak, kierownik Kliniki Dermatologii i Wenerologii

  Absolwentką Akademii Medycznej w Białymstoku. Pierwsza praca – Oddział Dziecięcy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białymstoku. W 1990 roku, po uzyskaniu specjalizacji z pediatrii podjęła zatrudnienie w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, gdzie jednocześnie rozpoczęła specjalizację z dermatologii i wenerologii.

  W roku 1993 została zatrudniona w Klinice Dermatologii i Wenerologii AMB, kierowanej przez prof. dr hab. med. Bożenę Chodynicką, gdzie uzyskała I i II stopień specjalizacji w zakresie dermatologii i wenerologii. W 1995 r. obroniła pracę doktorską, a w 2007 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego.

  Prof. Flisiak jest autorką lub współautorką 138 publikacjio łącznym IF34,632, a także współautorką pięciu podręczników. Ponadto jest promotorem dwóch przewodów doktorskich oraz jednego w trakcie realizacji. Została dziesięciokrotnie wyróżniona za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nagrodami zespołowymi Rektora UMB oraz trzykrotnie otrzymała nagrody Ministra Zdrowa.

  Od kilku lat jest członkiem Rad Naukowych czasopism: „Dermatologia po Dyplomie”, „Dermatologia Praktyczna”, „Dermatologia Dziecięca”. Od 2010 roku jest wiceprzewodniczącą Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD). W 2011 roku została wybrana do pełnienia funkcji przewodniczącej Sekcji Dermatologii Dziecięcej PTD. Od 2012 roku jest członkiem Zarządu Głównego PTD oraz członkiem European Academy of Dermatology and Venereology. Od 2013 r. sprawuje również funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

   

  Prof. dr hab. Agata Szulc, kierownik Kliniki Psychiatrii

  Absolwentka AMB. Pierwszą pracę podjęła w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym ZOZ w Choroszczy, a od 1991 rozpoczęła pracę jako asystent w Klinice Chorób Psychicznych AMB. Od roku 2008, po uzyskaniu tytułu doktora habilitowanego, pełni funkcję kierownika Kliniki Psychiatrii UMB. 17 czerwca z rąk Prezydenta RP odebrała nominację profesorską.

  Głównym kierunkiem badań prof. Szulc jest schizofrenia, a przede wszystkim poszukiwanie jej biologicznego podłoża. Kontynuując tradycje białostockiej Kliniki Psychiatrycznej prof. Szulc swoje zainteresowanie skierowała w stronę badań neuroobrazowych w schizofrenii. Wraz z rozwojem nowych możliwości badania mózgu w schizofrenii prof. Szulc zainteresowała się spektroskopią rezonansu magnetycznego, szczególnie spektroskopią protonową (1H MRS). Zespół kierowany przez prof. Szulc jako pierwszy w Polsce opublikował szereg prac na temat wyników 1H MRS mózgu w schizofrenii. Metoda ta ma zastosowanie w diagnozowaniu, prognozowaniu wyników leczenia i poszukiwaniu patofizjologii różnych zaburzeń neurologicznych, a także psychiatrycznych. Badania prowadzone przez prof. Szulc udowodniły, że najnowsze leki przeciwpsychotyczne mają działanie neuroprotekcyjne, a metoda 1H MRS może mieć praktyczne zastosowanie w prognozowaniu wyników leczenia w schizofrenii. Prace na temat neuroobrazowania są w Klinice Psychiatrii kontynuowane, m.in. w obszarze choroby afektywnej dwubiegunowej, a także longitudinalnej obserwacji pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii.

   

  Prof. dr hab. Ewa Olszewska, Klinika Otolaryngologii

  Jest białostoczanką i absolwentką AMB. W 1999 r. rozpoczęła pracę w Klinice Otolaryngologii AMB i 2005 r. uzyskała stopień specjalisty w dziedzinie otorynolaryngologii, chirurgii głowy i szyi. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem, w szczególności oceny procesów proliferacji i apoptozy keratynocytów nabłonka, roli angiogenezy, znaczenia molekularnych mechanizmów resorpcji kości w perlaku nabytym i wrodzonym. Prace te zaowocowały uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych w 2002 r. na podstawie rozprawy pt.: „Niektóre wyznaczniki proliferacji i apoptozy w nabłonku perlaka u dorosłych”. Praca ta została wyróżniona nagrodą im. Prof. J. Miodońskiego przyznaną przez Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2007 roku. Przewodnikiem w pracy naukowej był prof. Stanisław Chodynicki, który do dzisiaj pozostaje wzorem pracy twórczej i klinicznej. Inspiracje czerpała również z licznych wyjazdów zagranicznych zdobywając wiedzę od profesorów: C. Cummingsa (USA), J. Niparko (USA), J. Magnana (Francja),  U. Fischa (Szwajcaria), K. Albeggera (Austria),  H. Hildmana (Niemcy), S. Dazerta (Niemcy), E. Officiersa (Belgia).

  Przedmiotem jej zainteresowań jest również zastosowanie różnych technik chirurgicznych i efektów leczenia u pacjentów z obturacyjnym zespołem snu z bezdechami. Jest członkiem zespołu redakcyjnego Otology & Neurotology, Journal of International Advanced Otology, recenzentem czasopism o zasięgu światowym oraz członkiem Europejskiego Zespołu ds. wytycznych przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem.

   

  Wszystkie zdjęcia pochodzą z serwisu prezydent.pl

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.