Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szansa na wsparcie nauki i badań .
 • Ostatnia zmiana 16.10.2013 przez Medyk Białostocki

  Szansa na wsparcie nauki i badań

  Studencie, młody naukowcu, pracowniku UMB – chcesz cię uczyć, rozwijać, potrzebujesz środków na badania? Proszę bardzo. Poniżej przedstawiamy listę trwających różnych konkursów, z których warto skorzystać.

  Zajęcia wyrównawcze dla I roku

  Wkrótce rozpocznie się program bezpłatnych zajęć wyrównawczych przeznaczonych dla studentów I roku kierunku lekarskiego (studia stacjonarne). Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2013 roku i będą prowadzone do końca roku akademickiego 2013/2014. W ramach zajęć wyrównawczych przygotowaliśmy programy nauczania, które zostaną zrealizowane w dwóch blokach: BIOLOGIA (60 godz.) i FIZYKA (30 godz.).

  Program zajęć z biologii obejmie treści  z Histologii, embriologii i cytofizjologii (Zakład Histologii i Embriologii - 40 godzin) oraz z zakresu Biologii medycznej (Zakład Biologii Ogólnej - 20 godzin). Zajęcia będą realizowane w ciągu dwóch semestrów roku akademickiego 2013/2014.

  W semestrze zimowym dodatkowo realizowane będą zajęcia z fizyki (Zakład Biofizyki - 30 godzin).

  Oferujemy 30 miejsc na zajęcia z BIOLOGII oraz 30 miejsc na zajęcia z FIZYKI.

  Ten sam student będzie mógł uczestniczyć w zajęciach z obydwu bloków nauczania.

  Naszą propozycję kierujemy do wszystkich studentów I roku kierunku lekarskiego studiów stacjonarnych, natomiast w przypadku większej liczby zgłoszeń, pierwszeństwo przypadnie studentom z niższymi wynikami z egzaminu maturalnego.

  Udział w zajęciach jest bezpłatny - projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 16 do 31 października 2013 r. Studenci chętni do udziału w projekcie powinni we wskazanym terminie wypełnić i dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (pok. 22, parter Pałacu Branickich) formularz zgłoszeniowy (dostępny w zakładce: Dokumenty do pobrania).

  Sprawami związanymi z rekrutacją i organizacją zajęć zajmuje się mgr Emilia Kulesza (nr tel.: 85 7485429, e-mail: emilia.kulesza@umb.edu.pl).

   

   

  START dla młodych naukowców

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nowy program na realizację projektów badawczych:

  - program START - roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

  Więcej informacji dotyczącej konkursu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl/

  W przypadku zainteresowania w/w konkursem uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt z Panią Agnieszką Szczepurą, email: agnieszka.szczepura@umb.edu.pl tel: 85 748 5489.

  Sporządzone wnioski należy składać do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej w dwóch egzemplarzach, do podpisu przez osoby reprezentujące jednostkę. 

  Termin składania wniosków do w/w konkursu upływa dnia 30 października 2013 r. 

   

   

  NCN chętne do finansowania badań

  Narodowe Centrum Nauki otworzyło konkursy o finansowanie projektów badawczych:

  - OPUS 6 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

  - PRELUDIUM 6 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;

  - SONATA 6 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopieńnaukowy doktora.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdą Państwo na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki:

  http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-09-16-ogloszenie-o-konkursach-opus6-preludium6-sonata6

   

  Dodatkowo na stronie internetowej Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB znajdą Państwo informacje dotyczące danych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, które są niezbędne do kompletnego i prawidłowego wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego ze środków NCN  (http://www.umb.edu.pl/projekty_badawcze).

   

  Wniosek o finansowanie projektu badawczego należy wypełnić w systemie dostępnym na stronie internetowej: https://osf.opi.org.pl

   

   

  Nagroda Eppendorf

  Do dnia 15 stycznia 2014 r.można się ubiegać o prestiżową Nagrodę Eppendorf skierowaną do Młodych Badaczy, którzy nie ukończyli 35 r. życia. Zakres badań dotyczy badań biomedycznych w Europie w oparciu o biologię molekularną, włączając nowoczesne koncepcje analityczne. Wysokość ufundowanej nagrody wynosi 15,000 EUR. Zwycięzca jest wybierany przez niezależnych ekspertów pod nadzorem Pana Reinharda Jahna (Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Gottingen, Niemcy).

  Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.eppendorf.com/award.

  W przypadku zainteresowania złożeniem wniosku o Nagrodę proszę o dostarczenie w wersji papierowej jednego egzemplarza wniosku do wiadomości Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej. 

   

   

  Stypendia DAAD

  Stowarzyszenie niemieckich szkól wyższych DAAD ogłosiło konkursy na stypendia DAAD dla Polaków w roku akademickim 2014/2015. Oferta obejmuje niżej wymienione rodzaje stypendiów:

  STYPENDIA DLA STUDENTÓW

  1. Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków

  Celem stypendium jest umożliwienie absolwentom podjęcia na jednej z niemieckich uczelni studiów podyplomowych lub magisterskich uzupełniających („Master-Studium”) i uzyskanie tytułu magistra lub dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w Niemczech. W ramach tego programu można także wyjechać do Niemiec na rok, a następnie wrócić do Polski na obronę pracy dyplomowej składanej na polskiej uczelni (polska i niemiecka uczelnia muszą wyrazić pisemną zgodę na przeprowadzenie tego rodzaju łączonych studiów). Termin upływa dnia: 15 listopada 2013 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku). Więcej informacji na temat wymaganych dokumentów oraz sposobu wysłania wniosku można znaleźć na stronie internetowej: http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#SS

  STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW

  1. Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów

  Stypendia umożliwiają doktorantom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce, przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.

  lub:

  Stypendia umożliwiają doktorantom przeprowadzenie całego doktoratu na jednej z  niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech będzie udzielone tylko w szczególnych przypadkach, np. kiedy w kraju ojczystym nie ma porównywalnych możliwości przeprowadzenia badań lub jest to niemożliwe z przyczyn merytorycznych. Zwracamy uwagę na zorganizowaną formę studiów doktoranckich (np. międzynarodowe studia doktoranckie, kolegia doktoranckie, Max-Planck-Research-Schools). Termin składania dokumentów upływa: 15 listopada 2013 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku)

  Więcej informacji na temat konkursu możecie znaleźć Państwo na stronie internetowej:

  http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#FS

  2. Projekty badawcze dla młodych naukowców (postdoc)

  Celem stypendium jest umożliwienie młodym naukowcom po doktoracie przeprowadzenie prac badawczych lub projektu naukowego na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych. Czas trwania stypendium wynosi od 1 do 10 miesięcy. Okres odbywania stypendium: od 10.06.2014 do 31.01.2015 (pobyt od 1 do 6 miesięcy) lub od 01.10.2014 do 30.06.2015 (dotyczy od 7 do 10 miesięcy).

  O stypendium mogą ubiegać się młodzi naukowcy ze stopniem naukowym doktora. Termin składania dokumentów upływa: 15 listopada 2013 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku).

  Więcej informacji na temat stypendium można znaleźć na stronie internetowej:

  http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#FSPostdoc

  3. Stypendia DAAD i Roche Diagnostics dla młodych naukowców

  Stypendia te umożliwiają młodym naukowcom badania nad rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w przemyśle i zwiększają ich kwalifikacje zawodowe. Nad eksperymentalną działalnością naukową opiekę akademicką sprawować będą niemieccy nauczyciele akademiccy. Centrum naukowe Penzberg oferuje następujące obszary tematyczne badań w dziedzinie Diagnostics (kandydaci na stypendium powinni podać we wniosku jeden temat główny i dwa zastępcze). Są to między innymi: Cellular analytics, Stem cells, Antibody generation and optimization, Novel methods for immunogen synthesis.

  Wnioski można składać w dowolnym terminie.

  Pełną listę tematów oraz więcej informacji na temat stypendium znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#DAADRoche.

  4. Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich

  Stypendia dla naukowców zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytutach badawczych umożliwiające przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 listopada 2013 / 3 czerwca 2014 (decyduje data wpłynięcia wniosku).

  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:

  http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#FA

  opr.bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.