Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka zajęć.
 • Ostatnia zmiana 20.10.2021 przez Studium Języków Obcych

  Tematyka zajęć

   

  Szkoła Doktorska, rok I

   

  Prezentowanie informacji o sobie, pracy zawodowej, kwalifikacjach, osiągnięciach, planach – terminologia specjalistyczna, język formalny i nieformalny. (2 godz.)

  Porozumiewanie się w środowisku akademickim: zabieranie głosu w dyskusji (wyrażanie i podtrzymywanie własnych opinii, prezentowanie argumentów i wyjaśnianie, pytanie o opinie, reagowanie na opinie innych poprzez komentarz, ocenę propozycji itp., ocenianie alternatywnych propozycji i spekulowanie, podawanie i rozważanie sugestii, proszenie o wskazówki lub wyjaśnienie) i udział w dyskursie naukowym (rzetelne przedstawianie szczegółowych informacji, szczegółowe opisywanie procesu, dokonywanie syntezy informacji z wielu źródeł, podsumowywanie). Użycie właściwych środków językowych do wypowiadania się na wybrane tematy naukowe, formułowania i uzasadniania opinii, wyjaśniania swojego stanowiska, przedstawiania wad i zalet różnych rozwiązań. Ćwiczenie sprawności słuchania wykładów/prezentacji. Ćwiczenia leksykalne. Sporządzanie notatek.  (12 godz.)

  Charakterystyka jęz. angielskiego dla celów akademickich. Język formalny i nieformalny. Analiza tekstów. Przygotowanie do pisania tekstów. Korespondencja w środowisku akademickim (list motywacyjny, podanie o grant, list formalny). Tworzenie typowych form pisanych w języku akademickim (abstrakt, streszczenie). Parafrazowanie i cytowanie innych autorów. Opis tabel i wykresów. Analiza danych liczbowych i statystycznych. Analiza słownictwa w opisach rycin. Opisywanie częstotliwości, tendencji, przyczyny i skutku. Ćwiczenia leksykalne i translacyjne. (16 godz.)

   

   

  Szkoła Doktorska, rok II
   

  Przygotowanie do udziału w konferencjach międzynarodowych – rejestracja udziału w konferencji i przygotowanie streszczeń proponowanych wystąpień. (6 godz.)

  Przygotowanie prezentacji naukowej. Język prezentacji. Podstawowe zasady przygotowania i wygłoszenia prezentacji. Przygotowanie tekstu do prezentacji. Wykorzystywanie pomocy wizualnych. (8 godz.)

  Charakterystyka publikacji naukowej i przygotowanie tekstu do publikacji. Techniki czytania i wyszukiwania informacji w tekście specjalistycznym. Praca z tekstami autentycznymi – analiza tekstu, wyciąganie wniosków i ich formułowanie, sporządzanie notatek. Środki leksykalne i strukturalne identyfikacji stanowiska autora w dyskursie naukowym. Popularyzacja dorobku naukowego. (8 godz.)

  Prezentacja własnej pracy badawczej i jej wyników. Analiza wypowiedzi. Omówienie prezentacji. (8 godz.)