Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Egzaminy w przewodzie doktorskim.
 • Ostatnia zmiana 01.10.2023 przez Studium Języków Obcych

  Egzaminy w przewodzie doktorskim

   

  Studium Języków Obcych przeprowadza egzaminy doktorskie z języka obcego w przewodzie doktorskim dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Tryb składania egzaminów określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

   

  Kandydaci przystępują do egzaminu po uprzednim zarejestrowaniu się w sekretariacie SJO  (wyłącznie drogą telefoniczną). Na egzamin należy zarejestrować się najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu.

   

  Egzamin ma formę ustną i składa się z trzech części, z których wystawiana jest łączna ocena końcowa. W pierwszej części egzaminu kandydat odczytuje wskazany przez egzaminatora fragment jednego z trzech przygotowanych przez siebie artykułów naukowych zagranicznych autorów (w całości w j. obcym) z zakresu tematyki rozprawy doktorskiej. W kolejnej fazie sprawdzane jest rozumienie specjalistycznego tekstu poprzez tłumaczenie przeczytanego fragmentu na j. polski i odpowiadanie na pytania dotyczące jego treści. W trzeciej części egzaminu, której celem jest sprawdzenie umiejętności nawiązywania i podtrzymania rozmowy na tematy zawodowe w języku obcym oraz prowadzenia dyskusji dotyczącej prowadzonej pracy naukowo-badawczej, należy zaprezentować pracę doktorską w wybranym języku obcym, jej założenia, materiał i metody oraz ogólnie omówić wyniki i wnioski.

   

  Kryteria oceny wypowiedzi:

  • komunikatywność (płynność, logika prezentacji) i struktura oraz treść wypowiedzi,
  • poprawność językowa wypowiedzi (gramatyka, leksyka i wymowa),
  • bogactwo językowe (różnorodność użytego słownictwa i zastosowanych struktur gramatycznych).

   

  Przed egzaminem należy przesłać na adres egzaminy.sjo@umb.edu.pl trzy wybrane przez siebie artykuły naukowe w j. angielskim (nie później niż 3 dni przed uzgodnioną w sekretariacie SJO datą egzaminu). Kopie artykułów w formie papierowej i pozbawione notatek należy zabrać ze sobą na egzamin.

   

  Egzaminy doktorskie przeprowadzane są w SJO raz w tygodniu, z wyjątkiem przerwy semestralnej i wakacyjnej.

   

  Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym.

   

  Egzamin jest bezpłatny.