• Ostatnia zmiana 27.03.2020 przez Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

  Podstawy Zdrowia Środowiskowego

   

  Wykłady zostaną udostępnione w formie elektronicznej.

  Kontakt do osób odpowiedzialnych za dydaktykę:

   

  Alicja Karwowska:

  e-mail: alicja.karwowska@umb.edu.pl

   

  Adam Kurianiuk:

  e-mail: adam.kurianiuk@umb.edu.pl

   

  Telefon: 85 748 5560

   

  Regulamin dydaktyczny

   

  Warunki uzyskania zaliczenia:

  1. Na seminariach studenci będą odpytywani z tematyki bieżących zajęć.

  2. Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej na ostatnich zajęciach.

  3. Zaliczenie końcowe obejmuje tematykę wszystkich zajęć (wykłady, seminaria).

   

  Terminy zajęć:

  Środa 13:00-15:15 (sala Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych)

  26.II, 4,11,18.III, 1,8,15,22,29.IV, 6.V

   

  Tematyka zajęć:

   

  WYKŁAD I

  Zdrowie człowieka w ujęciu holistycznym. Człowiek jako element środowiska życia na ziemi.

   

  WYKŁAD II

  Środowisko naturalne człowieka-podstawowe aspekty. Metody oceny narażenia człowieka na czynniki szkodliwe. Skażenie środowiska naturalnego człowieka – wpływ na zdrowie.

   

  WYKŁAD III

  Skutki zdrowotne środowiskowych czynników ryzyka - biologicznych, psychospołecznych, chemicznych i fizycznych. Patomechanizmy działania czynników ryzyka.

   

  WYKŁAD IV

  Środowiskowe uwarunkowania zdrowia.

   

  WYKŁAD V

  Najczęstsze błędy żywieniowe-przyczyny, konsekwencje zdrowotne.

   

   

  SEMINARIUM I

  Higieniczne aspekty środowiska pracy. Podstawy ergonomii fizjologii pracy.

   

  SEMINARIUM II

  Wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie.

   

  SEMINARIUM III

  Rola składników odżywczych. Zasady racjonalnego żywienia.

   

  SEMINARIUM IV

  Rola żywności i wody w szerzeniu się chorób.

   

  SEMINARIUM V

  Metody oceny narażenia człowieka na czynniki szkodliwe. Zaliczenie.

   

  Piśmiennictwo:

  1. Marcinkowski Jerzy T. (red): Higiena. Profilaktyka w zawodach medycznych. Dział Wydawnictw Akademia Medyczna w Poznaniu 2002.
  2. Karczewski K. Jan (red).: Higiena. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin 2002.
  3. Gawęcki Jan, Hryniewieckiego Lech (red): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd. PWN, Warszawa 2000.

   

  Sylabus