• Ostatnia zmiana 27.03.2020 przez Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

  Podstawy Demografii

   

  Kontakt do osób odpowiedzialnych za dydaktykę:

   

  Alicja Karwowska:

  e-mail: alicja.karwowska@umb.edu.pl

   

  Adam Kurianiuk:

  e-mail: adam.kurianiuk@umb.edu.pl

   

  Telefon: 85 748 5560

   

  Regulamin dydaktyczny

   

  Warunki uzyskania zaliczenia:

  1. Na seminariach studenci będą odpytywani z tematyki bieżących zajęć.

  2. Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej na ostatnich zajęciach.

  3. Zaliczenie końcowe obejmuje tematykę wszystkich zajęć.

   

  Terminy zajęć:

  Piątek 10:00-12:45 (sala Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych)

  28.II, 6,13,20.III

   

  Tematyka zajęć:

   

  SEMINARIUM I

  Wprowadzenie do demografii. Podstawowe pojęcia. Przedmiot i zadania demografii.

   

  SEMINARIUM II

  Źródła informacji statystycznej o ludności. Ocena sytuacji zdrowotnej. Prognozowanie zmian ludnościowych.

   

  SEMINARIUM III

  Struktura ludności wg wieku, płci, stanu cywilnego, wykształcenia. Przyrost naturalny. Współczynnik przyrostu naturalnego. Polityka ludnościowa państwa.

   

  SEMINARIUM IV

  Migracje ludności. Ruch naturalny ludności. Reprodukcja, dzietność, umieralność. Czynniki warunkujące liczbę urodzeń i zgonów.

   

   

   

  Piśmiennictwo:

  1. M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.
  2. Z. Holzer, Demografia, PWE, Warszawa 2003.
  3. www.stat.gov.pl

   

  Sylabus