• Ostatnia zmiana 27.09.2019 przez Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

  Epidemiologia

   

  Regulamin dydaktyczny

   

  Warunki uzyskania zaliczenia:

  1. Na wszystkich ćwiczeniach i seminariach studenci będą odpytywani z tematyki bieżących zajęć. Każdy student musi otrzymać 5 ocen pozytywnych by być dopuszczonym do końcowego zaliczenia.

  2. Egzamin odbywa się w formie pisemnej, w sesji egzaminacyjnej we wcześniej uzgodnionym terminie. Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie osoby, które otrzymały zaliczenie z przedmiotu.

  3. Zaliczenie końcowe obejmuje tematykę wszystkich zajęć (wykłady, seminaria, ćwiczenia).

   

  Terminy zajęć:

  Poniedziałek 8:30-10:45

  Wykłady (15h)

  7, 14, 21, 28.X, 4.XI

  Seminaria (15h)

  18, 25.XI, 2, 9, 16.XII

  Ćwiczenia (15h)

  13.I

  Wtorek 12:00-14:15

  Ćwiczenia

  3, 10, 17.XII, 14.I

   

  Tematyka zajęć:

   

  WYKŁAD I

  Epidemiologia - definicja, historia, cele, zadania. Źródła informacji w badaniach epidemiologicznych.

   

  WYKŁAD II

  Mierniki stanu zdrowia. Strategie badań epidemiologicznych.

   

  WYKŁAD III

  Rodzaje badań w epidemiologii.

   

  WYKŁAD IV

  Epidemiologia chorób zakaźnych. Zasady dochodzenia epidemiologicznego. Zakażenia jatrogenne. Zwalczanie chorób zakaźnych.

   

  WYKŁAD V

  Szerzenie się epidemii. Epidemiologia wybranych chorób zakaźnych.

   

   

  SEMINARIUM I

  Epidemiologia – definicja, cele i zadania. Współczesne podejście epidemiologiczne.

   

  SEMINARIUM II

  Demografia, źródła danych, stan i struktura populacji. Sytuacja demograficzna na świecie, prognozy demograficzne.

   

  SEMINARIUM III

  Strategia badań epidemiologicznych. Dobór próby do badań.

   

  SEMINARIUM IV

  Choroby zakaźne – elementy łańcucha epidemiologicznego, rodzaje epidemii, profilaktyka. Współczesne zagrożenia epidemiologiczne.

   

  SEMINARIUM V

  Analiza literatury fachowej.

   

   

  ĆWICZENIE I

  Źródła informacji w epidemiologii (pierwotne i wtórne). Projektowanie kwestionariuszy badań.

   

  ĆWICZENIE II

  Badania przesiewowe – cel, cechy, przykłady.

   

  ĆWICZENIE III

  Planowanie badania epidemiologicznego.

   

  ĆWICZENIE IV

  Dochodzenie epidemiologiczne w chorobie zakaźnej. Strategia zwalczania choroby zakaźnej.

   

  ĆWICZENIE V

  Zaliczenie.

   

  Piśmiennictwo:

  1. Jędrychowski Wiesław (red): Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wyd. UJ, Kraków 2010.
  2. Jabłoński Leon (red): Epidemiologia. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Wyd. Folium, Lublin 1996.
  3. Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego: http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/
  4. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny - http://www.pzh.gov.pl/
  5. World Health Organization – Infectious diseases - http://www.who.int/topics/infectious_diseases/en/n

   

   

  Sylabus