• Ostatnia zmiana 27.09.2019 przez Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

  Podstawy Zdrowia Publicznego

   

  Regulamin dydaktyczny

   

  Warunki uzyskania zaliczenia:

  1. Na wszystkich seminariach studenci będą odpytywani z tematyki bieżących zajęć. Każdy student musi otrzymać 3 oceny pozytywne by być dopuszczonym do końcowego zaliczenia.

  2. Egzamin odbywa się w formie pisemnej, w sesji egzaminacyjnej we wcześniej uzgodnionym terminie. Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie osoby, które otrzymały zaliczenie z przedmiotu.

  3. Zaliczenie końcowe obejmuje tematykę wszystkich zajęć (wykłady, seminaria).

   

   

  Terminy zajęć:

  Środa 15:45-18:00

  Wykłady (25 h)

  2, 9, 16, 23, 30.X

   

  Czwartek 10:45-13:00

  Wykłady

  14, 21, 28.XI

  Seminaria (20 h)

  5, 12, 19.XII, 16, 23, 30.I, 6.II

   

  Tematyka zajęć:

   

  WYKŁAD I

  Geneza, cele i zadania zdrowia publicznego. Pojęcie zdrowia i choroby, stylu życia. Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia.

   

  WYKŁAD II

  Sytuacja zdrowotna w Polsce i stan sanitarny kraju.

   

  WYKŁAD III

  Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce.

   

  WYKŁAD IV

  System organizacyjny nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w Polsce.

   

  WYKŁAD V

  Założenia Narodowego Programu Zdrowia. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznych.

   

  WYKŁAD VI

  Rola promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki chorób w realizacji potrzeb zdrowotnych jednostki i populacji.

   

  WYKŁAD VII

  Międzynarodowe problemy zdrowia.

   

  WYKŁAD VIII

  Higiena zdrowia psychicznego.

   

   

  SEMINARIUM I

  Promocja zdrowia – koncepcja, cele i zadania. Podstawowe zagadnienia z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Profilaktyka uzależnień.

   

  SEMINARIUM II

  Metody oceny i monitorowania sytuacji zdrowotnej populacji. Sytuacja zdrowotna populacji polskiej i na świecie oraz prognozowanie jej wpływu na funkcjonowanie opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia.

   

  SEMINARIUM III

  Strategie i programy zdrowotne – metodologia, planowanie, wdrażanie, ewaluacja działań promocyjnych w odniesieniu do zdrowia populacji.

   

  SEMINARIUM IV

  Tworzenie i realizacja programów badawczych w zakresie profilaktyki i leczenia.

   

  SEMINARIUM V

  Ocena skali problemów zdrowotnych oraz priorytety zdrowotne w polityce zdrowotnej. Czynniki wpływające na politykę zdrowotną.

   

  SEMINARIUM VI

  Tematyka zdrowia publicznego w aktualnej literaturze naukowej.

   

  SEMINARIUM VII

  Zaliczenie.

   

  Piśmiennictwo:

  1. Kulik T.B., Pacian A.: Zdrowie Publiczne. PZWL, Warszawa 2014.
  2. Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk C. W. (red): Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Tom I, Tom II. Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2000
  3. Wojtyniak B., Goryński P., Moskalewicz B. (red.): Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012Wilmowska-Pietruszyńska A., Bliski D.: Orzecznictwo lekarskie dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i wydziałów lekarsko-stomatologicznych. Wrocław 2011

   

   

  Sylabus