Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. kierunek Kosmetologia I stopnia.
 • Ostatnia zmiana 14.12.2023 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  kierunek Kosmetologia I stopnia

  Zasady dotyczące egzaminu dyplomowego na kierunku Kosmetologia I stopnia określa:

  Regulamin egzaminu dyplomowego na kierunku Kosmetologia studia I stopnia (do pobrania)

  Załącznik do Regulaminu:

   

  Dokumentacja procesu dyplomowania może być złożona w przypadku zrealizowania przez studenta wszystkich zajęć objętych planem i programem studiów (tj. uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich egzaminów oraz zaliczeń - z wyjątkiem egzaminu dyplomowego).

   

  Na 7 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym należy dostarczyć do Dziekanatu następujące dokumenty:

  • zaświadczenia dotyczące działalności naukowej, otrzymanych nagród oraz dodatkowych osiągnięć naukowych, z podpisem opiekuna koła naukowego (do wpisania do suplementu do dyplomu),
  • przyrzeczenie licencjata (do pobrania).

   

  Karta obiegowa będzie dostępna w systemie elektronicznym Uczelni po zalogowaniu się do Wirtualnego Dziekanatu (po złożeniu kompletu dokumentów) - karty w formie wydruków zostają zastąpione formą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie stanu rozliczenia z Uczelnią i uregulowanie wszystkich zaległości.

   

  Zasady odbioru dyplomu i suplementu:

  • Dyplom i suplement powinny być odebrane osobiście przez absolwenta.
  • Dopuszcza się możliwość wydania dyplomu i suplementu innej osobie na podstawie upoważnienia do odbioru udzielonego jej przez studenta/absolwenta lub w przypadku wątpliwości na podstawie upoważnienia notarialnego; wzór upoważnienia udzielanego przez studenta/absolwenta (do pobrania).

   

  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich dwa odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów:

  • odpis dyplomu w języku obcym,
  • odpis suplementu do dyplomu w języku obcym.

   

  Uczelnia wydaje na wniosek studenta lub absolwenta dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów lub odpis suplementu do dyplomu w języku obcym – za każdy odpis pobiera się opłatę w wysokości 20 zł.