• Ostatnia zmiana 18.10.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  kierunek Kosmetologia I stopnia

  Zasady dotyczące egzaminu dyplomowego na kierunku Kosmetologia I stopnia określa:

  Regulamin egzaminu dyplomowego na kierunku Kosmetologia studia I stopnia (do pobrania)

  Załącznik do Regulaminu:

   

  Dokumentacja procesu dyplomowania może być złożona w przypadku zrealizowania przez studenta wszystkich zajęć objętych planem i programem studiów (tj. uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich egzaminów oraz zaliczeń - z wyjątkiem egzaminu dyplomowego).

  Na 7 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym należy dostarczyć do Dziekanatu następujące dokumenty:

  • kartę obiegową, legitymację studencką,
  • zaświadczenia dotyczące działalności naukowej, otrzymanych nagród oraz dodatkowych osiągnięć naukowych, z podpisem opiekuna koła naukowego (do wpisania do suplementu do dyplomu),
  • przyrzeczenie licencjata (do pobrania),
  • oświadczenie dotyczące zwrotu legitymacji do 31.10.2022 r. (do pobrania).
   
  • Egzamin dyplomowy (zgodnie z Regulaminem studiów) powinny odbyć się do 10 lipca (w przypadku realizacji stażu termin może być przełożony na pisemny wniosek studenta).

       Zasady odbioru dyplomu i suplementu:

  • Dyplom i suplement powinny być odebrane osobiście przez absolwenta.
  • Dopuszcza się możliwość wydania dyplomu i suplementu innej osobie na podstawie upoważnienia do odbioru udzielonego jej przez studenta/absolwenta lub w przypadku wątpliwości na podstawie upoważnienia notarialnego; wzór upoważnienia udzielanego przez studenta/absolwenta (do pobrania).

   

  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich dwa odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów:

  • odpis dyplomu w języku obcym,
  • odpis suplementu do dyplomu w języku obcym.

   

  Uczelnia wydaje na wniosek studenta lub absolwenta dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów lub odpis suplementu do dyplomu w języku polskim lub języku obcym – za każdy odpis pobiera się opłatę w wysokości 20 zł.