Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 26.10.2023 przez Studium Języków Obcych KRK

  Sylabus

   

   

   

  SYLABUS

  na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2023/2024

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Język angielski specjalistyczny

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Studium Języków Obcych

  e-mail jednostki

  sjosekr@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Higiena stomatologiczna

  Poziom kształcenia

  I stopnia

  Forma studiów

  stacjonarne £ niestacjonarne £

  Język przedmiotu

  polski £ angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy £ fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

   

  I £ II £ III £

   

  1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6 £

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

  Znajomość jęz. angielskiego na poziomie co najmniej B1(wyniki z matury); zaliczenie przedmiotów zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym; na roku II realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów

   

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  100 godz. ćwiczeń + 100 godzin samokształcenia

  Założenia i cele przedmiotu

  Celem lektoratu jest nauka języka specjalistycznego, czyli kształcenie sprawności językowych pozwalających na: 1) rozumienie tekstów o tematyce zawodowej, 2) tłumaczenie krótkich tekstów specjalistycznych z zakresu higieny stomatologicznej z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski przy pomocy słownika, 3) rozumienie ze słuchu nagrań audio, video, wykładów i prezentacji, 4) komunikacja w środowisku zawodowym i z pacjentem, 5) przedstawianie tematów zawodowych w formie prezentacji multimedialnej.

  Metody dydaktyczne

   

  - konsultacje – raz w tygodniu

  - praca z tekstem

  - dyskusja

  - prezentacja

  - opis przypadku

  - komunikacja z pacjentem i zespołem dentystycznym

   

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  Mgr Ewa Szczepaniak

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Dr n. hum. Agnieszka Dudzik

   

  efekty uczenia się przedmiotowe (symbol

  i numer)

  efekty uczenia się przedmiotowe

  (opis)

  Odniesienie do efektów kierunkowych (symbol i numer)

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się

  wiedza

  W126

  Student zna podstawową terminologię anatomiczną oraz słownictwo związane z wykonywanym zawodem w języku angielskim na poziomie B2 Student zna język nowożytny na poziomie B2

  WK34

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące:

  - egzamin pisemny

  Metody formujące:

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - ocena przygotowania do zajęć

  - zaliczenia cząstkowe

  umiejętności

  U18

   

   

  Przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem lub jego rodziną w jęz. angielskim

   

  UK8

   

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące

  - projekt, prezentacja

   

  Metody formujące,

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności

  - ocena przygotowania do zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  - zaliczenia cząstkowe

  - ocena komunikacji z pacjentem i zespołem dentystycznym; opis przypadku

  U19

   

  Potrafi uzyskać od pacjenta najważniejsze informacje dotyczące zgłaszanych dolegliwości w jęz. angielskim

  UK8

  ćwiczenia

  U34

   

  Umie przekazać lekarzowi i innym członkom zespołu stomatologicznego w formie pisemnej lub ustnej informacje dotyczące realizacji swoich obowiązków w jęz. angielskim

   

  UK10

   

  ćwiczenia

  U54

  Umie przeprowadzić instruktaż higieniczno-żywieniowy w jęz. angielskim

   

  UK16

   

  ćwiczenia

  U85

  Posługuje się w mowie i piśmie językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem terminologii stomatologicznej (poziom B2)

  UK24

   

  ćwiczenia

  U107

  Potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę wpływu sposobu żywienia na stan uzębienia w jęz. angielskim

  UK17

  UK31

  ćwiczenia

  kompetencje społeczne

  K1

  Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

  KK1

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące:

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela (obserwacja)

  Metody formujące.

  - obserwacja pracy studenta

   

  K4

  Student potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role

  KK4

  ćwiczenia

  K11

  1. opanował język obcy w stopniu umożliwiającym korzystanie z piśmiennictwa zawodowego i podstawową komunikację (poziom B2)

  KK11

  ćwiczenia

   

  Punkty ECTS

  4+4

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  0

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

  100

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

  0

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

  0

  1. Udział w konsultacjach

  2

   

  godziny razem: 102

  Samodzielna praca studenta:

  1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

  50

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

  30

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

  20

   

  godziny razem: 100

     

   

  Treści programowe przedmiotu: proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na zamierzone efekty uczenia się

  efekty uczenia się przedmiotowe

  (symbol i numer)

  tematyka

   

  W126 Student zna podstawową terminologię anatomiczną oraz słownictwo związane z wykonywanym zawodem w języku angielskim na poziomie B2

   

   

  U18 Przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem lub jego rodziną w jęz. angielskim

   

  U19 Potrafi uzyskać od pacjenta najważniejsze informacje dotyczące zgłaszanych dolegliwości w jęz. angielskim

   

  U54 Umie przeprowadzić instruktaż higieniczno-żywieniowy w jęz. angielskim

   

  U85 Posługuje się w mowie i piśmie językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem terminologii stomatologicznej (poziom B2)

   

  U107 Potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę wpływu sposobu żywienia na stan uzębienia w jęz. angielskim

   

  1. Student opanował język obcy w stopniu umożliwiającym korzystanie z piśmiennictwa zawodowego i podstawową komunikację (poziom B2)

   

  Rok I.

  Droga do zawodu higienisty stomatologicznego. Studia w Polsce i za granicą. Analiza porównawcza – podobieństwa i różnice. Ćwiczenie sprawności mówienia. (3 godz.)

  Miejsce pracy higienisty stomatologicznego. Personel dentystyczny. Rola higienisty stomatologicznego jako członka zespołu dentystycznego. Cechy osobowości. Ćwiczenie sprawności czytania i słuchania ze zrozumieniem i mówienia (dyskusja). (3 godz.)

  Gabinet dentystyczny i jego wyposażenie: pomieszczenia, urządzenia, narzędzia. Komunikacja słowna z personelem - Wyszukiwanie informacji. Ćwiczenie sprawności czytania i słuchania ze zrozumieniem. Ćwiczenia leksykalne i translacyjne. (3 godz.)

  Zasady bezpieczeństwa w gabinecie stomatologicznym. Wyposażenie ochronne – praca z tekstem. Ćwiczenie sprawności słuchania i mówienia (3 godz.)

  Główne dziedziny stomatologii: terminologia, krótka charakterystyka, specjaliści. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem; wyszukiwanie informacji. (2 godz.)

  Budowa ciała ludzkiego (1): ogólny opis anatomiczny, części i jamy ciała, narządy. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne. (4 godz.)

  Budowa ciała ludzkiego (2): układy i ich funkcje. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne. (4 godz.)

  Jama ustna i zęby. Procesy fizjologiczne dotyczące aparatu żucia. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne. Komunikacja z pacjentem. (4 godz.)

  Budowa zęba. Rodzaje uzębienia. Podział zębów ze względu na ich funkcje. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne. Komunikacja z personelem (4 godz.)

  Przeprowadzanie wywiadu z pacjentem – wywiad medyczny i dentystyczny – ćwiczenie sprawności mówienia (4 godz.)

  Epidemiologia i profilaktyka: próchnica i jej zapobieganie, choroby przyzębia – oznaki i objawy. Higiena jamy ustnej. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem i mówienia. Komunikacja z pacjentem – język instrukcji (6 godz.)

  Dieta a stan uzębienia. Komunikacja z pacjentem. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem i mówienia.( 4 godz.)

  Zagadnienia gramatyczne – układanie pytań, strona bierna, pytania pośrednie i bezpośrednie (4 godz.)

  Ćwiczenia kulturowe – ćwiczenie sprawności słuchania ze zrozumieniem i mówienia (film, wykład) (2 godz.)

  Rok II

  Pacjent stomatologiczny: umawianie się na wizytę. Wywiad, badanie stomatologiczne, diagnostyka jamy ustnej, planowanie zabiegów higienicznych. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem i mówienia. Instruowanie pacjenta (język poleceń). (6 godz.)

  Opis przypadku – ćwiczenia leksykalne i translacyjne. (2 godz.)

  Przygotowanie i prezentacja przygotowanego dialogu z pacjentem z zastosowaniem języka komunikacji wraz z opisem przypadku. Język formalny i nieformalny (4 godz.)

  Podstawowe zabiegi wykonywane przez higienistę stomatologicznego – zabiegi usuwania kamienia nazębnego, lakowania i fluoryzacji. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem; wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia leksykalne. Udzielanie rad pacjentom. (6 godz.)

  Choroby jamy ustnej – zakażenia (oznaki i objawy). Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem; wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia leksykalne. (3 godz.)

  Postępowanie z bólem. Rodzaje bólu. Udzielanie porad i instruowanie pacjenta. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem; wyszukiwanie informacji. (3 godz.)

  Praca z pacjentem pediatrycznym. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem i mówienia, zbieranie wywiadu, planowanie zabiegów higienicznych. (3 godz.)

  Higiena jamy ustnej i zabiegi profilaktyczne u dzieci. Ćwiczenie sprawności słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz mówienia. Ćwiczenia translacyjne. Udzielanie porad. (4 godz.)

  Praca higienisty z pacjentem starszym i nie współpracującym - język komunikacji (3 godz.)

   

  Praca higienisty stomatologicznego w nagłych wypadkach – ćwiczenie sprawności czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz mówienia (3 godz.)

   

  Analiza i ćwiczenia w pisaniu CV i listu motywacyjnego (4 godz.)

  Język prezentacji. Przygotowanie krótkiej prezentacji z dziedziny higieny stomatologicznej. (3 godz.)

  Prezentacje multimedialne przedstawiane przez studentów. (4 godz.)

  Ćwiczenia kulturowe – ćwiczenie sprawności słuchania ze zrozumieniem i mówienia (film, wykład) (2 godz.)

   

   

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

  1. Virginia Evans, Jenny Dooley, Apodaca Craig, Career Paths Dental Hygienist, Express Publishing, 2018

  2. E. Fleischer, English for dental professions [Język angielski zawodowy w branży stomatologicznej], EDICON, Poznań .

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

  1. K. Studzińska-Pasieka, M. Otto, Open Your English Wide!!! English for Dental Professional, Wyd. Bestom, Łódź 2005

  2. E. Donesh-Jeżo, English in Dentistry, WPL, Kraków 2008.

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: Należy określić w szczególności: zasady dopuszczenia do egzaminu, zwalniania z egzaminu, sposób i warunki zaliczenia zajęć, łącznie z określeniem zasad zaliczania nieobecności oraz określeniem liczby godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu oraz możliwości i formy wyrównywania zaległości – z Regulaminu Dydaktycznego Jednostki

   

  1. zaliczenia – na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych w trakcie trwania semestru (testy, odpowiedzi ustne, projekty) oraz frekwencji na zajęciach. Wszyscy studenci przystępują do egzaminu pisemnego na roku II – semestr 4.

  Zajęcia są obowiązkowe. Student ma prawo opuścić bez usprawiedliwienia 2 zajęcia w ciągu roku z obowiązkiem zaliczenia materiału w formie ustalonej przez prowadzącego zajęcia. W przypadku 3-4 nieusprawiedliwionych nieobecności student ma obowiązek pisemnego zaliczenia nie odbytych zajęć w ciągu tygodnia po zakończonym lektoracie w danym roku akademickim. W przypadku 5-8 nieusprawiedliwionych zajęć student ma obowiązek pisemnego zaliczenia materiału z całego roku akademickiego, w ciągu tygodnia po zakończonym lektoracie w danym roku akademickim.

  Więcej niż 8 nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia i obowiązkiem powtórzenia przedmiotu. Wszystkie usprawiedliwione zajęcia muszą być zaliczone w formie ustalonej przez prowadzącego zajęcia w ciągu 2 tygodni od zakończenia zwolnienia, w przeciwnym razie usprawiedliwiona nieobecność będzie zaliczana według zasad dla nieobecności nieusprawiedliwionej.

   

   

   

  mgr Ewa Szczepaniak – koordynator przedmiotu

  …………………………………………………………………………...

  (podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia lub koordynatora przedmiotu)