Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
 • Ostatnia zmiana 28.09.2023 przez Studium Języków Obcych ESZ

  Sylabus

   

  SYLABUS

  na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Język angielski specjalistyczny

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Studium Języków Obcych

  e-mail jednostki

  sjosekr@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Higiena stomatologiczna

  Poziom kształcenia

  I stopnia

  Forma studiów

  stacjonarne £ niestacjonarne £

  Język przedmiotu

  polski £ angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy £ fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

   

  I £ II £ III £

   

  1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6 £

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

  Znajomość jęz. angielskiego na poziomie co najmniej B1(wyniki z matury); zaliczenie przedmiotów zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym; na roku II realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów

   

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  100 godz. ćwiczeń + 100 godzin samokształcenia

  Założenia i cele przedmiotu

  Celem lektoratu jest nauka języka specjalistycznego, czyli kształcenie sprawności językowych pozwalających na: 1) rozumienie tekstów o tematyce zawodowej, 2) tłumaczenie krótkich tekstów specjalistycznych z zakresu higieny stomatologicznej z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski przy pomocy słownika, 3) rozumienie ze słuchu nagrań audio, video, wykładów i prezentacji, 4) komunikacja w środowisku zawodowym i z pacjentem, 5) przedstawianie tematów zawodowych w formie prezentacji multimedialnej.

  Metody dydaktyczne

   

  - konsultacje – raz w tygodniu

  - praca z tekstem

  - dyskusja

  - prezentacja

  - opis przypadku

  - komunikacja z pacjentem i zespołem dentystycznym

   

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  Mgr Ewa Szczepaniak

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Dr n. hum. Agnieszka Dudzik

   

  efekty uczenia się przedmiotowe (symbol

  i numer)

  efekty uczenia się przedmiotowe

  (opis)

  Odniesienie do efektów kierunkowych (symbol i numer)

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się

  wiedza

  W126

  Student zna podstawową terminologię anatomiczną oraz słownictwo związane z wykonywanym zawodem w języku angielskim na poziomie B2 Student zna język nowożytny na poziomie B2

  WK34

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące:

  - egzamin pisemny

  Metody formujące:

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - ocena przygotowania do zajęć

  - zaliczenia cząstkowe

  umiejętności

  U18

   

   

  Przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem lub jego rodziną w jęz. angielskim

   

  UK8

   

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące

  - projekt, prezentacja

   

  Metody formujące,

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności

  - ocena przygotowania do zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  - zaliczenia cząstkowe

  - ocena komunikacji z pacjentem i zespołem dentystycznym; opis przypadku

  U19

   

  Potrafi uzyskać od pacjenta najważniejsze informacje dotyczące zgłaszanych dolegliwości w jęz. angielskim

  UK8

  ćwiczenia

  U34

   

  Umie przekazać lekarzowi i innym członkom zespołu stomatologicznego w formie pisemnej lub ustnej informacje dotyczące realizacji swoich obowiązków w jęz. angielskim

   

  UK10

   

  ćwiczenia

  U54

  Umie przeprowadzić instruktaż higieniczno-żywieniowy w jęz. angielskim

   

  UK16

   

  ćwiczenia

  U85

  Posługuje się w mowie i piśmie językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem terminologii stomatologicznej (poziom B2)

  UK24

   

  ćwiczenia

  U107

  Potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę wpływu sposobu żywienia na stan uzębienia w jęz. angielskim

  UK17

  UK31

  ćwiczenia

  kompetencje społeczne

  K1

  Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

  KK1

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące:

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela (obserwacja)

  Metody formujące.

  - obserwacja pracy studenta

   

  K4

  Student potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role

  KK4

  ćwiczenia

  K11

  1. opanował język obcy w stopniu umożliwiającym korzystanie z piśmiennictwa zawodowego i podstawową komunikację (poziom B2)

  KK11

  ćwiczenia

   

  Punkty ECTS

  4+4

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  0

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

  100

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

  0

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

  0

  1. Udział w konsultacjach

  2

   

  godziny razem: 102

  Samodzielna praca studenta:

  1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

  50

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

  30

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

  20

   

  godziny razem: 100

     

   

  Treści programowe przedmiotu: proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na zamierzone efekty uczenia się

  efekty uczenia się przedmiotowe

  (symbol i numer)

  tematyka

   

  W126 Student zna podstawową terminologię anatomiczną oraz słownictwo związane z wykonywanym zawodem w języku angielskim na poziomie B2

   

   

  U18 Przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem lub jego rodziną w jęz. angielskim

   

  U19 Potrafi uzyskać od pacjenta najważniejsze informacje dotyczące zgłaszanych dolegliwości w jęz. angielskim

   

  U54 Umie przeprowadzić instruktaż higieniczno-żywieniowy w jęz. angielskim

   

  U85 Posługuje się w mowie i piśmie językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem terminologii stomatologicznej (poziom B2)

   

  U107 Potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę wpływu sposobu żywienia na stan uzębienia w jęz. angielskim

   

  1. Student opanował język obcy w stopniu umożliwiającym korzystanie z piśmiennictwa zawodowego i podstawową komunikację (poziom B2)

   

  Rok I.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – historia, teraźniejszość i przyszłość. Struktura, nazwy kierunków studiów. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem i mówienia. Ćwiczenia translacyjne z użyciem języka akademickiego. (2 godz.)

  Droga do zawodu higienisty stomatologicznego. Studia w Polsce i za granicą. Analiza porównawcza – podobieństwa i różnice. Ćwiczenie sprawności mówienia. (2 godz.)

  Historia stomatologii: najciekawsze wydarzenia, odkrycia, naukowcy. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem i mówienia. (2 godz.)

  Budowa ciała ludzkiego (1): ogólny opis anatomiczny, części i jamy ciała, narządy. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne. (4 godz.)

  Budowa ciała ludzkiego (2): układy i ich funkcje. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne. (4 godz.)

  Jama ustna i zęby. Procesy fizjologiczne dotyczące aparatu żucia. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne. (4 godz.)

  Budowa zęba. Rodzaje uzębienia. Podział zębów ze względu na ich funkcje. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne. (4 godz.)

  Zespół dentystyczny i jego zadania; rola higienisty stomatologicznego; cechy osobowości. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem i mówienia (dyskusja). (2 godz.)

  Gabinet dentystyczny i jego wyposażenie: pomieszczenia, urządzenia, narzędzia. Komunikacja słowna z dentystą - Wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia leksykalne i translacyjne. (4 godz.)

  Zasady bezpieczeństwa w gabinecie stomatologicznym – praca z tekstem (4 godz.)

  Dziedziny stomatologii: terminologia, krótka charakterystyka, specjaliści. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem; wyszukiwanie informacji. (2 godz.)

  Epidemiologia i profilaktyka: próchnica i jej zapobieganie, higiena jamy ustnej. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem i mówienia. Komunikacja z pacjentem – język instrukcji (6 godz.)

  Dieta a stan uzębienia. Komunikacja z pacjentem. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem i mówienia.( 4 godz.)

  Zabieg usuwania kamienia nazębnego. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem; wyszukiwanie informacji. Udzielanie rad pacjentom. (4 godz.)

  Ćwiczenia kulturowe – ćwiczenie sprawności słuchania ze zrozumieniem i mówienia (film, wykład) (2 godz.)

   

  Rok II

  Pacjent stomatologiczny: umawianie się na wizytę. Wywiad, badanie stomatologiczne, diagnostyka jamy ustnej, planowanie zabiegów higienicznych. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem i mówienia. Instruowanie pacjenta (język poleceń). (6 godz.)

  Opis przypadku – ćwiczenia leksykalne i translacyjne. (4 godz.)

  Przygotowanie i prezentacja przygotowanego dialogu z pacjentem z zastosowaniem języka komunikacji wraz z opisem przypadku. Język formalny i nieformalny (6 godz.)

  Podstawowe zabiegi stomatologiczne – praca z tekstem. Ćwiczenia leksykalne. (6 godz.)

  Postępowanie z bólem. Rodzaje bólu. Udzielanie porad i instruowanie pacjenta. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem; wyszukiwanie informacji. (3 godz.)

  Praca z pacjentem pediatrycznym. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem i mówienia, zbieranie wywiadu, planowanie zabiegów higienicznych. (6 godz.)

  Higiena jamy ustnej i zabiegi profilaktyczne u dzieci. Ćwiczenie sprawności słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz mówienia. Ćwiczenia translacyjne. Udzielanie porad. (4 godz.)

  Praca higienisty z trudnym i nie współpracującym pacjentem

  - język komunikacji (3 godz.)

  Analiza i ćwiczenia w pisaniu CV i listu motywacyjnego (4 godz.)

  Język prezentacji. Przygotowanie krótkiej prezentacji z dziedziny higieny stomatologicznej. (2 godz.)

  Prezentacje multimedialne przedstawiane przez studentów. (4 godz.)

  Ćwiczenia kulturowe – ćwiczenie sprawności słuchania ze zrozumieniem i mówienia (film, wykład) (2 godz.)

   

   

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

  1. Virginia Evans, Jenny Dooley, Apodaca Craig, Career Paths Dental Hygienist, Express Publishing, 2018

  2. E. Fleischer, English for dental professions [Język angielski zawodowy w branży stomatologicznej], EDICON, Poznań .

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

  1. K. Studzińska-Pasieka, M. Otto, Open Your English Wide!!! English for Dental Professional, Wyd. Bestom, Łódź 2005

  2. E. Donesh-Jeżo, English in Dentistry, WPL, Kraków 2008.

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: Należy określić w szczególności: zasady dopuszczenia do egzaminu, zwalniania z egzaminu, sposób i warunki zaliczenia zajęć, łącznie z określeniem zasad zaliczania nieobecności oraz określeniem liczby godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu oraz możliwości i formy wyrównywania zaległości – z Regulaminu Dydaktycznego Jednostki

   

  1. zaliczenia – na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych w trakcie trwania semestru (testy, odpowiedzi ustne, projekty) oraz frekwencji na zajęciach. Wszyscy studenci przystępują do egzaminu pisemnego na roku II – semestr 4.

  Zajęcia są obowiązkowe. Student ma prawo opuścić bez usprawiedliwienia 2 zajęcia w ciągu roku z obowiązkiem zaliczenia materiału w formie ustalonej przez prowadzącego zajęcia. W przypadku 3-4 nieusprawiedliwionych nieobecności student ma obowiązek pisemnego zaliczenia nie odbytych zajęć w ciągu tygodnia po zakończonym lektoracie w danym roku akademickim. W przypadku 5-8 nieusprawiedliwionych zajęć student ma obowiązek pisemnego zaliczenia materiału z całego roku akademickiego, w ciągu tygodnia po zakończonym lektoracie w danym roku akademickim.

  Więcej niż 8 nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia i obowiązkiem powtórzenia przedmiotu. Wszystkie usprawiedliwione zajęcia muszą być zaliczone w formie ustalonej przez prowadzącego zajęcia w ciągu 2 tygodni od zakończenia zwolnienia, w przeciwnym razie usprawiedliwiona nieobecność będzie zaliczana według zasad dla nieobecności nieusprawiedliwionej.

   

   

   

  mgr Ewa Szczepaniak – koordynator przedmiotu

  …………………………………………………………………………...

  (podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia lub koordynatora przedmiotu)