• Ostatnia zmiana 22.09.2021 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Sylabus

  Załącznik nr 5b

  do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016

   

  KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

  Wydział Nauk o Zdrowiu

   

  Kierunek

  RATOWNICTWO MEDYCZNE

  Profil kształcenia

  X  ogólnoakademicki    □  praktyczny   □ inny jaki……………………………………….

  Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot:

  Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Kontakt (tel./email):

  (85) 7485661     anatomia@umb.edu.pl

  Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

  prof. dr hab. Janusz Dzięcioł, dr n. med. Agnieszka Lebelt

  Osoba(y) prowadząca(e)

  prof. dr hab. Janusz Dzięcioł, dr n. med. Agnieszka Lebelt, dr n. med. Karol Ostrowski, lek. Maciej Janica, lek. Leszek Garbowski

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

  biologia, fizjologia, podstawowe informacje o budowie człowieka i funkcji narządów na poziomie szkoły średniej

  Poziom studiów:

  I stopnia  (licencjackie) X   II stopnia (magisterskie) □

   

  Rodzaj studiów:

  stacjonarne X   niestacjonarne □

  Rok studiów

  I X     II   □   III  □         

  Semestr studiów:

  1      □   2  X     3   □   4  □  5  □   6  □

  Nazwa modułu/przedmiotu:

  Anatomia

  ECTS
  5

  Kod modułu

   

  Typ modułu/ przedmiotu:

  Obowiązkowy X    fakultatywny □

  Rodzaj modułu/ przedmiotu:

  Kształcenia ogólnego  X     podstawowy    □        kierunkowy/profilowy        □ inny…………………………………□

  Język wykładowy:

  polski   X     obcy   □

  Miejsce realizacji :

   

  ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

  Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  PRAKTYK ZAWODOWYCH

  nie dotyczy

  FORMA KSZTAŁCENIA

   

  Liczba godzin

  Wykład

  40

  Seminarium

  15

  Ćwiczenia

  35

  Samokształcenie

  35

  Laboratorium

   

  E-learning

   

  Zajęcia praktyczne

   

  Praktyki zawodowe

   

  Inne ……………………

   

  RAZEM

  125

   

   

   

   

  Opis przedmiotu:

   

   

   

  Założenia i cel przedmiotu:

   

   

  Zapoznanie studentów z budową narządów i układów, ich topografią i funkcją oraz praktyczne zastosowanie  zdobytej wiedzy w postępowaniu klinicznym – do oceny stanu zdrowia i udzielania pomocy medycznej.

   

  Metody dydaktyczne

   

  wykłady, ćwiczenia, seminaria

  Narzędzia dydaktyczne

  programy multimedialne, preparaty tkankowe, fantomy, programy komputerowe, rtg, CT, MRI.

   

  MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,

  METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ.

   

  Symbol i numer przedmiotowego efektu kształcenia

  Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:

  Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:

  Forma zajęć dydaktycznych* wpisz symbol

   

   

   

  Formujące

  ***

  Podsumowujące**

   

  WIEDZA

   

  A.W1

  zna mianownictwo anatomiczne;

  P6S_WG

  Zaliczenie każdego ćwiczenia

  Egzamin pisemny

  W, Ć

  A.W2

  opisuje budowę ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym: (kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) oraz czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna); oraz czynnościowym;

  P6S_WG

  Bieżąca informacja zwrotna, dyskusja w czasie ćwiczeń, zaliczenia cząstkowe.

  Egzamin pisemny

  W, Ć

  A.W3

  określa poszczególne okolice ciała i narządy w nich zlokalizowane;

  P6S_WG

  Bieżąca informacja zwrotna, dyskusja w czasie ćwiczeń, zaliczenie cząstkowe

  Egzamin pisemny

  W, Ć, S

  A.W4

  zna podstawowe struktury komórkowe i ich specjalizacje funkcjonalne;

  P6S_WG

  Bieżąca informacja zwrotna, dyskusja w czasie ćwiczeń, zaliczenie cząstkowe

  Egzamin pisemny

  W, Ć, S

  A.W5

  zna fizjologię układu oddechowego;

  P6S_WG

  Bieżąca informacja zwrotna, dyskusja w czasie ćwiczeń, zaliczenie cząstkowe

  Egzamin pisemny

  W, Ć, S

  A.W6

  zna fizjologię układu krążenia;

  P6S_WG

  Bieżąca informacja zwrotna, dyskusja w czasie ćwiczeń, zaliczenie cząstkowe

  Egzamin pisemny

  W, Ć, S

  A.W7

  zna fizjologię układu nerwowego;

  P6S_WG

  Bieżąca informacja zwrotna, dyskusja w czasie ćwiczeń, zaliczenie cząstkowe

  Egzamin pisemny

  W, Ć, S

  A.W8

  zna mechanizmy regulacji wszystkich narządów i układów organizmu człowieka, w tym układu: krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, i powłok skórnych oraz rozumie zależności istniejące między nimi;

  P6S_WG

  Bieżąca informacja zwrotna, dyskusja w czasie ćwiczeń, zaliczenie cząstkowe

  Egzamin pisemny

  W, Ć, S

  A.W9

   

  P6S_WG

  Bieżąca informacja zwrotna, dyskusja w czasie ćwiczeń, zaliczenie cząstkowe

  Egzamin pisemny

  W, Ć, S

  UMIEJĘTNOŚCI

   

  A.U_1

  Posługuje się w praktyce mianownictwem anatomicznym oraz wykorzystuje znajomość topografii narządów ciała ludzkiego; Odnajduje poszczególne okolice ciała i narządy w nich zlokalizowane, umie określić położenie i sąsiedztwo wybranego narządu.

  P6S_UW

  Zaliczenie każdego ćwiczenia, zaliczenia cząstkowe, dyskusja w czasie ćwiczeń, obserwacja pracy na ćwiczeniach, bieżąca informacja zwrotna

  Egzamin praktyczny, realizacja zleconego zadania

  Ć, S

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY

   

  AK_01

  Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, dąży do profesjonalizmu.

   

  Ocena aktywności w czasie zajęć, obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna, ocena 3600

  Ć, S

  * FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

  W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa;

  METODY WERYFIKACJI OSIĄGNĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

  **przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH

  metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy:

  Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)

  Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)

  Egzamin z otwartą książką

  Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności:

  Egzamin praktyczny

  Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ - egzamin zorganizowany w postaci stacji z określonym zadaniem do wykonania /stacje z chorym lub bez chorego, z materiałem klinicznym lub bez niego, z symulatorem, z fantomem, pojedyncze lub sparowane, z obecnością dodatkowego personelu, wypoczynkowe/

  Mini-CEX (mini – clinical examination)

  Realizacja zleconego zadania

  Projekt, prezentacja

  Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych / postaw:

  Esej refleksyjny

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego

  Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników)

  Samoocena ( w tym portfolio)

  ***PRZYKŁADY METOD FORMUJĄCYCH

  Obserwacja pracy studenta

  Test wstępny

  Bieżąca informacja zwrotna

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Zaliczenie poszczególnych czynności

  Zaliczenie każdego ćwiczenia

  Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym

  Ocena przygotowania do zajęć

  Dyskusja w czasie ćwiczeń

  Wejściówki na ćwiczeniach

  Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń

  Zaliczenia cząstkowe

  Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów

  Zaliczenie wstępne

  Opis przypadku

  Próba pracy

   

                

   

  NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)

   

  Forma nakładu pracy studenta

  (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.)

  Obciążenie studenta (h)

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)

   

  Udział w wykładach (wg planu studiów)

  40

  Udział w ćwiczeniach(wg planu studiów)

  35

  Udział w seminariach (wg planu studiów)

  15

  Udział w konsultacjach związanych z zajęciami

   

  Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (zajęcia praktyczne) (wg planu studiów)

   

  Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)

   

  Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń

  35

  Samodzielne przygotowanie do seminariów

   

  Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd……………………………….

   

  Przygotowanie do zajęć praktycznych

   

  Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)

   

  Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia  i udział w egzaminie

   

  Sumaryczne obciążenie pracy studenta

                                                                                                                                                      Godziny ogółem

  125

  Punkty ECTS za moduł/przedmiotu

   

   

  TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ:

   

   

  Liczba godzin

   

  WYKŁADY

  Wykłady obejmują teoretyczne omówienie budowy, topografii i funkcji poszczególnych układów i narządów. Materiał podzielony jest na działy: I- aparat ruchu  bierny i czynny, II-ośrodkowy  i obwodowy układ nerwowy, narządy zmysłów, III-układ sercowo- naczyniowy, układ oddechowy, IV- układ pokarmowy, moczowy, płciowy i gruczoły wydzielania wewnętrznego.

  Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu anatomii. Budowa ciała ludzkiego oraz jego układy. Okolice i linie ciała ludzkiego. Płaszczyzny i osie ciała.

  Układ kostno-stawowo-mięśniowy. Ogólna budowa kości i ich rola biologiczna. Rozwój i wzrost kości. Kształt kości. Podział kośćca. Szkielet osiowy-główne elementy budowy kręgosłupa, czaszki, klatki piersiowej, kości kończyny górnej i dolnej. Rodzaje połączeń kości – połączenia ścisłe i ruchome. Budowa stawu – stałe i niestałe elementy stawu. Typy stawów. Mechanika stawów. Połączenia w obrębie kości czaszki, kręgosłupa, klatki piersiowej, kończyny górnej i dolnej. Ogólne wiadomości o rodzajach, budowie i czynnościach mięśni. Charakterystyka mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich. Mięśnie głowy i szyi, grzbietu, klatki piersiowej, brzucha, kończyny górnej i dolnej-grupy topograficzne, czynność. 

  Układ nerwowy. Podział układu nerwowego. Ośrodkowy układ nerwowy-podział, budowa, czynność. Opony, układ komorowy,  unaczynienie, drogi ruchowe, czuciowe. Obwodowy układ nerwowy-nerwy czaszkowe, rdzeniowe. Zakres unerwienia, objawy uszkodzenia nerwów. Unerwienie segmentowe i obwodowe.

  Narządy zmysłów -Budowa narządu wzroku i słuchu.

  Układ krążeniowo-oddechowy – Okolice i linie klatki piersiowej. Budowa ogólna i znaczenie układu krążenia. Serce-położenie, budowa, unaczynienie, unerwienie. Osierdzie.

  Budowa naczyń tętniczych i żylnych. Krążenie duże i małe. Krążenie płodowe. Podział, budowa i znaczenie układu oddechowego. Oddychanie płucne i tkankowe. Mechanizm oddychania. Położenie gruczołu sutkowego, odpływ chłonki. Ogólne wiadomości o układzie chłonnym-węzły, naczynia chłonne, rola.

  Układ pokarmowy – Ściany jamy brzusznej. Miejsca zmniejszonej oporności ścian. Budowa i funkcja układu pokarmowego. Otrzewna. Gruczoły przewodu pokarmowego. Budowa wątroby i trzustki. Krążenie wrotne. Pęcherzyk żółciowy i  drogi żółciowe. Śledziona.

  Układ moczowo-płciowy – Budowa, topografia i czynność nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, cewki moczowej. Budowa, topografia, czynność narządów płciowych żeńskich i męskich.  Topografia narządów miednicy mniejszej

  Układ endokrynny –Rodzaje gruczołów i ich rola w organizmie. Budowa i położenie i czynność gruczołów wewnątrzwydzielniczych.

  40

  ĆWICZENIA

  Tematyka ćwiczeń jest skorelowana z programem wykładów. Celem zajęć jest nabycie umiejętności rozpoznania poszczególnych struktur anatomicznych w oparciu o materiał tkankowy.
  Materiał podzielony jest na  cykle tematyczne:

  • aparat bierny i czynny ruchu, ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, narządy zmysłów
  • układ krążenia i naczyniowy, układ oddechowy
  • układ pokarmowy, układ moczowo-płciowy i wydzielania wewnętrznego

  Cykl tematyczny kończy się kolokwium pisemnym

   

  1. Osteologia. Kręgosłup – ogólna budowa kręgów i różnice pomiędzy poszczególnymi odcinkami kręgosłupa. Kości składające się na ogólną budowę klatki piersiowej – mostek i żebra. Kości kończyny górnej i dolnej – główne elementy budowy dotyczące powierzchni stawowych. Kości mózgoczaszki i twarzoczaszki i ich zasadnicze części. Punkty kostne wyczuwalne badaniem dotykowym. Rentgenogramy.

   

  2. Połączenia. Połączenia kręgosłupa oraz połączenia stawowe żeber i mostka. Krzywizny kręgosłupa (pojęcie lordozy, kyfozy i skoliozy). Połączenia między kośćmi czaszki (szwy – wieńcowy, strzałkowy i węgłowy) i ciemiączka. Staw skroniowo-żuchwowy. Stawy kończyny górnej i jej obręczy (staw ramienny, łokciowy, promieniowo-nadgarstkowy) –budowa i mechanika.  Połączenia kończyny dolnej. Budowa i połączenia miednicy. Staw  biodrowy, kolanowy, skokowo-goleniowy- budowa i mechanika.

   

  3. Układ mięśniowy. Mięśnie grzbietu powierzchowne oraz głębokie – położenie i czynność. Mięśnie powierzchowne i głębokie klatki piersiowej- położenie i czynność. Przepona –budowa, otwory, czynność. Mięśnie brzucha –wymienić, czynność, ściany brzucha, miejsca zmniejszonej oporności. Przepukliny. Mięśnie kończyny górnej – mięśnie obręczy, ramienia, mięśnie przedramienia i ręki – grupy mięśni i czynność. Mięśnie kończyny dolnej – obręczy, uda, podudzia, stopy – grupy i czynność. Mięśnie głowy i szyi.

   

  4. Ośrodkowy układ nerwowy. Kresomózgowie – płaty i ośrodki w nich się znajdujące. Międzymózgowie – ośrodki podkorowe międzymózgowia, czynność  podwzgórza. Śródmózgowie – podział. Tyłomózgowie wtórne – podział. Podział i czynność móżdżku.  Rdzeniomózgowie – ogólna budowa rdzenia przedłużonego. Pień mózgu – części składowe i czynność. Rdzeń kręgowy- budowa i ośrodki. Układ komorowy i  krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. Opony mózgowia i ich przestrzenie. Unaczynienie mózgowia. Diagnostyka obrazowa OUN-  MRI, KT. Podział,  ośrodki i rola układu autonomicznego. Narząd wzroku i słuchu.

   

  5. Obwodowy układ nerwowy . Nerwy czaszkowe i  rdzeniowe-splot szyjny, ramienny, lędźwiowy i krzyżowy – gałęzie  długie i zakres ich unerwienia oraz objawy porażenia nerwów.

   

  6. Układ krążenia.  Położenie i budowa serca (przedsionki, komory i przegroda serca). Zastawki serca (żylne i tętnicze) – budowa i czynność. Budowa ścian serca. Budowa osierdzia. Unaczynienie i unerwienie serca.

   

  7.Układ naczyniowy. Krążenie duże i małe. Aorta-przebieg, gałęzie. Naczynia tętnicze kończyny górnej i dolnej, głowy, szyi, klatki piersiowej i jamy brzusznej.  Miejsca badania tętna.  Żyły powierzchowne  i głębokie kończyny górnej i dolnej. Żyła główna górna i dolna.

   

  8.Układ oddechowy. Jama nosowa – podział, budowa (okolica węchowa i oddechowa). Zatoki przynosowe – lokalizacja, miejsca ujść, rola. Gardło, krtań, tchawica, oskrzela główne – budowa, położenie i czynność. Płuca – podział anatomiczny (płaty, segmenty) korzeń płuca. Podział drzewa oskrzelowego. Opłucna i jej zachyłki, jama opłucnej.

   

  9.Układ limfatyczny. Węzły chłonne i naczynia chłonne, położenie i funkcje.

   

  10.Układ pokarmowy. Jama ustna i narządy jamy ustnej – budowa. Ślinianki – położenie, czynność i dokąd uchodzą. Gardło – budowa, topografia. Pierścień gardłowy limfatyczny. Przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube– budowa, położenie i czynność.

   

  11.Wątroba, pęcherzyk żółciowy i trzustka - budowa, położenie i czynność. Drogi żółciowe. Krążenie wrotne.

   

  12.Układ moczowy. Nerki, moczowód, pęcherz moczowy, cewka moczowa– położenie, budowa i czynność.

   

  13.Układ płciowy żeński i męski. Budowa, położenie i rola jajników, jajowodów, macicy i pochwy. Droga komórki     jajowej. Budowa, położenie i rola jąder, najądrzy, nasieniowodu, pęcherzyków nasiennych i gruczołu krokowego. Droga plemnika.

   

  14. Gruczoły wydzielania wewnętrznego-budowa, położenie i czynność.

  35

  SEMINARIA

  Wybrane zagadnienia z anatomii klinicznej.

  15

  Anatomiczne podstawy wybranych zabiegów medycznych (udrożnienie dróg oddechowych, intubacja, konikotomia, wkłucia, nakłucia opłucnej, cewnikowanie.

  Anatomiczne podstawy powstawania głównych objawów neurologicznych.

  Wybrane zagadnienia z anatomii radiologicznej.

  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

   

   

  PRAKTYKI ZAWODOWE

   

   

  SAMOKSZTAŁCENIE

   

   

  LITERATURA  

   

  PODSTAWOWA

  Anatomia człowieka – O. Narkiewicz, J. Moryś, 2010, tom I-IV.
  Anatomia człowieka – E. Suder, S.Brużewicz,2008
  Anatomia człowieka – J. Sokołowska-Pituchowa, 1988
  Anatomia człowieka – W. Sylwanowicz
  Anatomia człowieka – W. Woźniak
  Anatomia człowieka – Z. Ignasiak, 2008
  Atlas anatomii – A.M. Gilroy, B.R. MacPherson, L.M. Ross

   

   

  UZUPEŁNIAJĄCA

   

  Anatomia i fizjologia człowieka – A. Michalik
  Atlas anatomii człowieka – F.H. Netter
  Anatomia tom I-III Gray, R.L. Drake, A.W.Vogl, A.W.M.Mitchell

   

  KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

  (opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………..formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

   

  EFEKTY KSZTAŁCENIA

  NA OCENĘ 3

  NA OCENĘ 3.5

  NA OCENĘ 4

  NA OCENĘ 4.5

   

  NA OCENĘ 5

   

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: zgodnie z regulaminem Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka

   

  OSIĄGNIĘCIE  ZAŁOŻONYCH  EFEKTÓW  KSZTAŁCENIA 

  X  pozytywny wynik końcowego egzaminu

  X  egzamin teoretyczny pisemny

  □  egzamin teoretyczny ustny

  X egzamin praktyczny

  □ zaliczenie

   

  Data opracowania programu: 20.09.2021 r.

   

  Program opracował: dr n. med. Agnieszka Lebelt