Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin.
 • Ostatnia zmiana 27.09.2022 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Regulamin

  Regulamin zajęć dydaktycznych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB
  obowiązujący studentów I roku kierunku techniki dentystyczne

   

  1. Regulamin zajęć dydaktycznych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka jest zgodny z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
  2. Student ma prawo do uzyskania wszelkich możliwych pomocy naukowych i informacji dostępnych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka i służących poszerzeniu wiedzy w zakresie anatomii.
  3. Ćwiczenia i wykłady przebiegają według przedstawionego harmonogramu, obejmującego poszczególne działy tematyczne (bloki). Student zobowiązany jest do przygotowania teoretycznego na każde ćwiczenie w oparciu o obowiązujące podręczniki (sylabus, plan zajęć). Forma prowadzenia zajęć (stacjonarnie – ćwiczenia oraz online - wykłady i seminaria) i zakres obowiązującego materiału jest przedstawiany na stronie Zakładu: www.anatomia.umb.edu.pl i na tablicy ogłoszeń.
  4. Ćwiczenia odbywają się w salach Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka. Na ćwiczeniach obowiązuje zmiana obuwia i biały fartuch lekarski oraz środki ochrony osobistej – maseczka ochronna, zakrywająca usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe. Student z objawami infekcji nie może uczestniczyć w zajęciach. Płaszcze, kurtki, torby itp. należy przed wejściem na salę ćwiczeń pozostawić w szatni. W sali ćwiczeniowej student ma prawo przebywać wyłącznie w obecności asystenta. W trakcie zajęć nie wolno, bez zgody asystenta, opuszczać sali ćwiczeniowej. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego, z wyjątkiem zastosowania wyżej wymienionych urządzeń w celach dydaktycznych po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia, zakaz wnoszenia na sale ćwiczeń jedzenia i picia, zakaz fotografowania oraz wprowadzania osób postronnych. Preparaty tkankowe należy szanować i nie wolno wynosić ich z sali.
  5. Student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach (wykłady oraz ćwiczenia). Nieobecność należy usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na pierwszym ćwiczeniu, w którym uczestniczy student po okresie nieobecności. W przypadku nieobecności z przyczyn zdrowotnych obowiązuje zaświadczenie lekarskie, a w przypadkach losowych zaświadczenie odpowiednich władz. Nieobecność usprawiedliwiona na ćwiczeniach jest traktowana jako ćwiczenie niezaliczone. Nieobecność nieusprawiedliwiona na wykładzie lub ćwiczeniu uniemożliwia zaliczenie bloku tematycznego – nie ma dodatkowych terminów na uzupełnienie zaległości.
  6. Ćwiczenie kończy się zaliczeniem, w trakcie którego można uzyskać 1 punkt. Bloki tematyczne kończą się zaliczeniem teoretycznym w formie testowej (kolokwium), które jest oceniane w punktach. Łączna ilość punktów możliwych do uzyskania w trakcie kolokwiów i ćwiczeń wynosi 35. Punktacja uzyskana w trakcie ćwiczeń i zaliczeń bloków tematycznych jest punktacją ostateczną. Uzyskanie powyżej 31 punktów umożliwia przystąpienie do egzaminu w terminie zerowym. Uzyskanie poniżej 12 punktów uniemożliwia przystąpienie (nie dopuszcza) do sesji egzaminacyjnej. Nieobecność na ćwiczeniach i kolokwiach uniemożliwia zaliczenie bloku tematycznego. Student ma prawo wglądu do pracy zaliczeniowej przez okres siedmiu dni od daty podania jej wyniku.
  7. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w sesji letniej w formie egzaminu testowego. Ostateczny termin i forma egzaminu zostanie określona w zależności od stanu epidemicznego z uwzględnieniem zaleceń organów władzy i uczelni. Student ma prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej w wyznaczonym przez opiekuna terminie, jednak przez okres nie dłuższy niż siedem dni od daty podania uzyskanego wyniku. Prace egzaminacyjne pozostają w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka przez 3 lata, a następnie są niszczone.
  9. Nieobecność usprawiedliwiona na egzaminie upoważnia do przystąpienia do kolejnego terminu egzaminu. Usprawiedliwienie (zwolnienie lekarskie lub potwierdzone przez Dziekana zaświadczenie o wypadku losowym) dostarczone po upływie 7 dni od daty nieobecności nie będzie uwzględnione. Nieobecność nieusprawiedliwiona uniemożliwia przystąpienie do egzaminu poprawkowego.
  10. Student ma obowiązek przestrzegania zasad BHP i P/POŻ, z którymi został zapoznany na pierwszych zajęciach, co potwierdza własnoręcznym podpisem. O wszystkich wypadkach podczas zajęć na terenie Zakładu student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić asystenta. Obowiązkiem studenta jest szanowanie sprzętów i pomocy dydaktycznych. Odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane postępowaniem niezgodnym z przepisami BHP i P/POŻ pokrywa student.
  11. Regulamin może ulec zmianie z uwagi na uwarunkowania epidemiczne. Wszystkie informacje będą umieszczone na stronie internetowej Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB oraz na tablicy ogłoszeń.
  12. W przypadku wątpliwości związanych z przebiegiem ćwiczeń, wykładów lub egzaminu student ma prawo i obowiązek skontaktowania się z koordynatorem kierunku lub kierownikiem Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB.