• Ostatnia zmiana 16.02.2021 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Regulamin

  Regulamin zajęć dydaktycznych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB
  obowiązujący studentów I roku kierunku higiena stomatologiczna

   

  1. Regulamin zajęć dydaktycznych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka jest zgodny z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

  2. Student ma prawo do uzyskania wszelkich możliwych pomocy naukowych i informacji dostępnych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka i służących poszerzeniu wiedzy w zakresie anatomii.

  3. Ćwiczenia i wykłady przebiegają według przedstawionego harmonogramu, aktualizowanego w zależności od sytuacji zagrożenia epidemicznego, obejmującego poszczególne działy tematyczne (bloki). Student powinien być przygotowany teoretycznie na każde ćwiczenie w oparciu o obowiązujące podręczniki (sylabus, plan zajęć). Zakres materiału jest przedstawiany na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zakładu: www.anatomia.umb.edu.pl co najmniej na siedem dni przed terminem zajęć.

  4. Zajęcia odbywają się w salach Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka. Na ćwiczeniach obowiązuje zmiana obuwia i biały fartuch lekarski oraz środki ochrony osobistej – bezwzględnie maseczka ochronna, zakrywająca usta i nos. Student z objawami infekcji nie może uczestniczyć w zajęciach. Płaszcze, kurtki, torby itp. należy przed wejściem na salę ćwiczeń pozostawić w szatni. Przed wejściem na salę obowiązuje dezynfekcja rąk. W sali ćwiczeniowej student ma prawo przebywać wyłącznie w obecności asystenta. W trakcie zajęć nie wolno, bez zgody asystenta, opuszczać sali ćwiczeniowej. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego, z wyjątkiem zastosowania wyżej wymienionych urządzeń w celach dydaktycznych po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia, zakaz wnoszenia na sale ćwiczeń jedzenia i picia, zakaz fotografowania oraz wprowadzania osób postronnych. Preparaty tkankowe należy szanować i nie wolno wynosić ich z sali.

  5. Student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach (wykłady oraz ćwiczenia). Nieobecność należy usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na pierwszym ćwiczeniu, w którym uczestniczy student po okresie nieobecności. W przypadku nieobecności z przyczyn zdrowotnych obowiązuje zaświadczenie lekarskie, a w przypadkach losowych zaświadczenie odpowiednich władz. Nieobecność usprawiedliwiona na ćwiczeniach jest traktowana jako ćwiczenie niezaliczone. Nieobecność nieusprawiedliwiona na wykładzie lub ćwiczeniu uniemożliwia zaliczenie bloku tematycznego – nie ma dodatkowych terminów na uzupełnienie zaległości.

  6. Ćwiczenie kończy się zaliczeniem, w trakcie którego można uzyskać 1 punkt. Bloki tematyczne kończą się zaliczeniem teoretycznym w formie testowej (kolokwium), które jest oceniane w punktach. Łączna ilość punktów możliwych do uzyskania w trakcie kolokwiów i ćwiczeń wynosi 35. Punktacja uzyskana w trakcie ćwiczeń i zaliczeń bloków tematycznych jest punktacją ostateczną. Uzyskanie powyżej 31 punktów umożliwia przystąpienie do egzaminu w terminie zerowym. Uzyskanie poniżej 14 punktów uniemożliwia przystąpienie (nie dopuszcza) do sesji egzaminacyjnej. Nieobecność na ćwiczeniach i kolokwiach uniemożliwia zaliczenie bloku tematycznego. Student ma prawo wglądu do pracy zaliczeniowej przez okres siedmiu dni od daty podania jej wyniku.

  7. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w sesji letniej w formie egzaminu testowego. Ostateczny termin i forma egzaminu zostanie okerślona w zależności od sranu epidemicznego z uwzględnieniem zaleceń organów władzy i uczelni. Student ma prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej w wyznaczonym przez opiekuna terminie, jednak przez okres nie dłuższy niż siedem dni od daty podania uzyskanego wyniku. Prace egzaminacyjne pozostają w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka przez 3 lata, a następnie są niszczone.

  8. Nieobecność usprawiedliwiona na egzaminie upoważnia do przystąpienia do kolejnego terminu  egzaminu – usprawiedliwienie musi być dostarczone w terminie 7 dni od daty egzaminu (zwolnienie lekarskie lub potwierdzone przez Dziekana zaświadczenie o wypadku losowym).  Nieobecność nieusprawiedliwiona uniemożliwia przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

  9. Student ma obowiązek przestrzegania zasad BHP i P/POŻ, z którymi został zapoznany na pierwszych zajęciach, co potwierdza własnoręcznym podpisem. O wszystkich wypadkach podczas zajęć na terenie Zakładu student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić asystenta. Obowiązkiem studenta jest szanowanie sprzętów i pomocy dydaktycznych. Odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane postępowaniem niezgodnym z przepisami BHP i P/POŻ pokrywa student.

  10. W przypadku wątpliwości związanych z przebiegiem ćwiczeń, wykładów lub egzaminu student ma prawo i obowiązek skontaktowania się z koordynatorem kierunku lub kierownikiem Zakładu.