• Aktualności

  Nowy profesor nauk medycznych na Wydziale - prof. dr hab. Violetta Dymicka - Piekarska

  10.05.2019 11:00
  Autor: Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Informujemy, że postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2019 r. Prezydent RP nadał

  tytuł profesora nauk medycznych dr hab. Violetcie Dymickiej - Piekarskiej.

   

  Prof. dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska jest absolwentką kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej z 1996 r. Od 1996 r. pracuje w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej (najpierw jako asystent, a od 2006 r. adiunkt). W 1999 r. na Wydziale Lekarskim obroniła doktorat pt. „Dynamika zmian stężeń beta-tromboglobuliny i czynnika płytkowego 4 oraz ekspresji receptora płytkowego CD62P w ostrym zawale mięśnia sercowego” (promotor: prof. dr hab. Halina Kemona). Równolegle rozpoczęła specjalizację z analityki medycznej, którą ukończyła w 2000 r., a w 2004 r. uzyskała tytuł specjalisty laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Pracę naukowo-dydaktyczną godzi również z praktycznym wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego – od wielu lat jest kierownikiem Pracowni Immunoserologii USK w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej.

  W 2010 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie biologia medyczna na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt. „Ocena wybranych wskaźników aktywacji płytek krwi i trombocytopoezy u chorych na raka jelita grubego”.

  Od 2016 r. jest Przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W latach 2007-2013 była członkiem Zarządu Podlaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL) oraz w latach 2013-2017 była Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego PTDL. Pani Profesor jest bardzo zaangażowana w sprawy studenckie: od 2016 r. jest opiekunem studenckiej organizacji Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny (obecnie Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UMB), a od 2008 r. jest opiekunem V roku kierunku Analityka Medyczna. Od kilku lat organizuje warsztaty z pobierania krwi żylnej dla studentów k. Analityka Medyczna.

  Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Violetty Dymickiej - Piekarskiej koncentrują się wokół udziału płytek krwi i różnych aspektów ich aktywacji oraz stanu zapalnego w rozwoju i przebiegu różnych stanów chorobowych. Prowadzone przez panią Profesor badania wpisują się w poszukiwanie nowych, potencjalnych biomarkerów chorób cywilizacyjnych, chorób nowotworowych i niedokrwienia mięśnia sercowego.

  Prof. dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska jest autorem i współautorem 64 artykułów naukowych i 70 doniesień zjazdowych (łączny IF wynosi ponad 60; a punktacja MNiSW ponad 800, h-index 12). Jest także współautorem 3 skryptów i podręcznika dla studentów anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego.

  W 2017 r. odbyła staż naukowo-szkoleniowy w Laboratory of Neuronal Plasticity and Behaviour w University of Exeter Medical School w Wielkiej Brytanii.

  Za działalność naukową była wielokrotnie nagradzana nagrodami I i II stopnia JM Rektora AMB/UMB oraz dwiema nagrodami dydaktycznymi. Jest promotorem trzech zakończonych rozpraw doktorskich.

  W 2017 r. otrzymała odznaczenie „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny” przyznane przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.

  Prywatnie pani profesor jest mężatką, ma córkę Julię (tegoroczną maturzystkę) i kota Kacperka.

  Powrót