• Aktualności

  Senat UMB powołał Radę Uczelni

  29.05.2019 15:43
  Autor: Administrator UMB

   

  Jednomyślną decyzją Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku powołał Radę Uczelni. 7 osobowa Rada w myśl Ustawy 2.0 ma służyć jako organ kontrolujący finanse UMB i współdecydować o kierunku rozwoju uczelni. W jej skład na wniosek JM Rektora UMB prof. dr hab. Adama Krętowskiego  weszli: (z ramienia Uczelni) dotychczasowi 3 Dziekani - prof. dr hab. Irina Kowalska, prof. dr hab. Wojciech Miltyk, prof. dr hab. Sławomir Terlikowski oraz przewodniczący Samorządu Studenckiego UMB Mateusz Grochowski.

   

  • Prof. dr hab. Irina Kowalska profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki, endokrynolog/diabetolog, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB.

   

  • Prof. dr hab. Wojciech Miltyk profesor nauk farmaceutycznych, nauczyciel akademicki, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB, przewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych.

   

  • Prof. dr hab. Sławomir Terlikowski profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.

   

  Ponadto spoza Uczelni Radę reprezentować będą:

  • Dr Jolanta Koszelew – nauczyciel akademicki, broker innowacji, pierwszy Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (2011-2013), wice-Prezes Fundacji Technotalenty. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie transferu technologii, zarządzania i innowacyjnych projektów badawczych. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Białostockiej - prowadzi zajęcia z zakresu informatyki oraz przedsiębiorczości i realizacji badań naukowych. Jest doktorem nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka oraz absolwentem studiów podyplomowych „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi”, uczestniczyła w programie Top 500 Innovators w Stanford University oraz Singularity University w Mountain View, Kalifornia, USA. Jest ekspertem Komisji Europejskiej w programie SME Instrument Horyzont 2020 oraz brokerem innowacji w ramach programu „Brokerzy Innowacji” realizowanego przez MNiSW, w celu wsparcia procesów komercjalizacji wyników projektów B+R na Politechnice Białostockiej. Pełniła funkcja Prodziekana ds Studenckich i Dydaktyki na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Dzięki Jej wsparciu i zaangażowaniu powstało Laboratorium Obrazowania Molekularnego (Bio-skaner PET/MR) wykorzystywane przez UMB do prac badawczych oraz projekt MOBIT stworzenia referencyjnego modelu diagnostyki personalizowanej guzów nowotworowych do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej. Od 2017 r. Fundacja Technotalenty organizuje wspólnie z UMB  konkurs w ramach kategorii Technotalent UMB wspierając rozwój utalentowanych studentów i absolwentów uczelni.

   

  • Prof. Marek Konarzewski - prof. biologii, nauczyciel akademicki w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, vice-Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku, członek Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W latach 2008-2013 pełnił funkcję radcy ds. współpracy naukowo-technologicznej w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, od 2017 roku jest doradcą Ministra Spraw Zagranicznych ds. nauki i technologii. Wybitny naukowiec (ok. 3 tys. cytowań, IH=30) w zakresie ekologii, biologii ewolucyjnej, fizjologii i genetyki, w szczególności ewolucji składowych budżetów energetycznych i mechanizmów fizjologicznych warunkujących plastyczność fenotypową; analiza badanych procesów na poziomie molekularnym, organizmalnym i środowiskowym. W zakresie dyplomacji naukowej zajmuje się analizą i tworzeniem efektywnych mechanizmów doradztwa naukowego na poziomie krajowym i międzynarodowym. W 2015 roku otrzymał Medal Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku „Za zasługi dla Uniwersytetu Medycznego” za działania prowadzące do powstania i rozwoju Stowarzyszenia Absolwentów Naszej Uczelni w USA.

   

  • Daniel Górski - Dyrektor Zarządzający LOMIRT (Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Transferu Technologii) – ma wieloletnie doświadczenie i osiągnięcia w zakresie zarządzania w sektorze biznesowym i samorządzie: Dyrektor Biura Rozwoju UNIBEP S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego (wcześniej Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (prowadzenie negocjacji z KE, nadzór nad wdrażaniem programu finansowanego ze środków UE na lata 2007-2013, przygotowanie i nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego oraz Kontraktu Terytorialnego dla województwa Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Pracował jako wykładowca na Uniwersytecie w Białymstoku (prowadzenie zajęć dla studentów studiów podyplomowych z zakresu funduszy strukturalnych UE). Z wykształcenia jest ekonomistą ukończył studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, studia podyplomowe z informatyki (PB).

   

  Przewodniczącą Rady Uczelni przy UMB jednogłośnie wybrana została przez Senat UMB dr Jolanta Koszelew.   

   

  Rada Uczelni jest organem Uczelni publicznej wprowadzonym ustawą z lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. W skład Rady Uczelni wchodzi od 6 do 8 osób powoływanych przez Senat z zastrzeżeniem, że osoby spoza wspólnoty uczelni muszą stanowić co najmniej 50% tego składu. Obligatoryjnie członkiem rady uczelni jest przewodniczący samorządu studenckiego. Do zadań Rady należy m.in.:

  -opiniowanie projektu strategii uczelni

  -opiniowanie projektu statutu

  -monitorowanie gospodarki finansowej uczelni

  -monitorowanie zarządzania uczelnią

  -wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat

  -opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni

  -opiniowanie planu rzeczowo-finansowego

  -zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

  -zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

  Powrót