• Aktualności

  Ruszyła „Szkoła tutorów akademickich”

  17.07.2019 08:06
  Autor: Administrator UMB

   

  Na Wydziale Farmaceutycznym ruszyła pierwsza edycja „Szkoły Tutorów Akademickich”, która pozwoli na skuteczne rozpoznawanie potencjału studenta, na odkrywanie i wzmacnianie jego mocnych stron i talentów, poprawę relacji uczeń – nauczyciel, a jednocześnie wzmocnienie autorytetu wykładowcy akademickiego. Szkoła tutorów akademickich jest przygotowaniem nauczycieli akademickich oraz promotorów do efektywnej pracy indywidualnej ze studentami (prace licencjackie, magisterskie, doktorskie). Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień do wypracowywania oraz wdrożenia systemowego tutoringu nauczycieli akademickich na naszej Uczelni. Efektem edukacyjnym szkolenia jest poznanie założeń edukacji spersonalizowanej w kontekście tutoringu, a także nauka korzystania z narzędzi tutoringu akademickiego (esej tutorski, case study), czy wykorzystanie narzędzi coachingu jak i elementów tutorskich do budowania motywacji oraz realizacji indywidualnych projektów edukacyjnych. Istotą szkoły jest również poznanie jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy tutorskiej oraz zaznajomienie się z procesem wdrażania tutoringu na uczelni. Szkolenia mają przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji tutorskich uczestników. Szkoła tutorów akademickich ma formę interaktywnego warsztatu z elementami mini-wykładów dodatkowo wzbogaconymi o zagadnienia związane z motywacją oraz zarządzaniem projektami edukacyjnymi. Szkolenie przewiduje ponadto wykorzystanie szeregu metod dydaktycznych w tym: metodę harvardzką - case study, pracę zespołową, praktyczne ćwiczenia (trening) oraz moderowaną dyskusję. Prowadzący kładą nacisk zarówno na przekazanie wiedzy i prowadzenie procesu nabywania umiejętności w częściach warsztatowych, jak również dbają o przestrzeń dla osobistej refleksji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w zakresie realizowanego programu. Szkoleniami „Szkoły tutorów akademickich” objęci są nauczyciele akademiccy z co najmniej stopniem naukowym doktora z dwóch Wydziałów: Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Koordynatorem „Szkoły tutorów akademickich” z ramienia Uczelni jest dr hab. Michał Tomczyk, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego UMB.

  Powrót