• Aktualności

  Informacja dot. 6-cio miesięcznej praktyki w aptece

  23.03.2020 11:01
  Autor: Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Informujemy, że jest możliwość wysłania „zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych” z podpisem elektronicznym Dziekana.

  Takie zaświadczenie można przedstawić w izbie aptekarskiej.

  W przypadku chęci otrzymania takiego zaświadczenia prosimy o wysłanie wiadomości na adres Dziekanatu: dziekfar@umb.edu.pl.

  Zaświadczenie zostanie wysłane wyłącznie na adres zwrotny z którego będzie pochodzić wysłana wiadomość.

  W treści wiadomości prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru albumu. Jednocześnie informujemy, że zaświadczenie zostanie wysłane wyłącznie w przypadku dostarczenia do Uczelni kompletu dokumentów umożliwiających wydanie dyplomu oraz zaliczenia praktyki.

  -------------------------------------

  Informacja dotycząca zasad rozliczania sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece:


  W przypadku zrealizowania wymaganej praktyki zawodowej (zgodnie z komunikatem MNiSW) należy dostarczyć kompletną dokumentację niezbędną do zaliczenia praktyki oraz wydania dyplomu ukończenia studiów.

  Dokumentacja będzie przyjmowana po 31 marca 2020 r.

  Każdy student zobowiązany jest do przygotowania następującego zestawu dokumentów, w skład którego wchodzi:

  • Kompletny Dziennik praktyki zawodowej (wraz z wszystkimi podpisami i pieczątkami z apteki),
  • Esej (Zał. nr 11 do Regulaminu sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece),
  • Samoocena realizacji efektów kształcenia (Zał. nr 12 do Regulaminu sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece),
  • Ankieta oceny praktyki (Zał. nr 13 do Regulaminu sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece),
  • Aktualne, uzupełnione i podpisane miesięczne harmonogramy (w wersji oryginalnej),
  • Legitymacja studencka,
  • Dowód wpłaty za dyplom w wysokości 60 zł (opłata na indywidualne konto studenta lub w ostateczności na konto ogólne Uczelni – wydrukowane potwierdzenie przelewu musi być dołączone do dokumentacji). Brak możliwości wpłaty w kasie Uczelni,
  • Wniosek o wysyłanie dyplomu (w załączniku).
  • Przyrzeczenie magistra farmacji (w załączniku). Jeżeli przyrzeczenie nie zostało wysłane wraz z dokumentami należy wysłać skan na adres Dziekanatu: dziekfar@umb.edu.pl.

   

  Załączniki do Regulaminu dostępne są na stronie internetowej: https://www.umb.edu.pl/s,13699/Praktyki_zawodowe_-_VI_rok

   

  Przypominamy o konieczności wypełnienia deklaracji dot. badania losów absolwentów – należy ją pobrać ze strony: 

  https://www.umb.edu.pl/s,6344/Deklaracja_uczestnictwa

  a następnie wysłać zdjęcie/skan na adres: bk@umb.edu.pl. Dostarczenie deklaracji warunkuje wpis na karcie obiegowej.

   

  Informujemy, że karty obiegowe będą podpisywane bez stawiennictwa studentów w poszczególnych jednostkach Uczelni (za pośrednictwem Dziekanatu).

   

  Komplet dokumentów należy umieścić w jednej zbiorczej kopercie. Brak kompletu dokumentów wyklucza zaliczenie praktyki zawodowej/wydanie dyplomu.

   

  Zasady dostarczenia dokumentów:

   

  • dostarczenie osobiste: dokumentację można składać po 31.03.2020 r. wyłącznie w Kancelarii Głównej Uczelni (skrzydło Pałacu Branickich). Należy ją złożyć w kopercie, na której należy wpisać: imię i nazwisko, dopisek: „Praktyka zawodowa – k. Farmacja”. W Kancelarii nie będzie możliwe wypełnianie dokumentów – jest wyłącznie opcja pozostawienia gotowej koperty.
  • dostarczenie za pomocą poczty/kuriera: dokumentację należy wysyłać po 31.03.2020 r. wyłącznie na następujący adres (listem poleconym):

  Zakład Chemii Leków
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  Z obowiązkowym dopiskiem: „Praktyka zawodowa – k. Farmacja”

  Korespondencja wysłana na inny adres nie będzie odbierana.

  Przypominamy, że zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

  "W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta - ich odpis w języku obcym."

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  Informacja dot. kart obiegowych:

   

  Informujemy, że karty obiegowe będą podpisywane

  bez stawiennictwa studentów w poszczególnych jednostkach Uczelni.

  Jeżeli dany student nie jest rozliczony z danym działem, prosimy o kontakt.

   

  W przypadku Biura Karier przypominamy o jak najszybszym wysłaniu skanu deklaracji dot. monitorowania losów absolwentów na adres: bk@umb.edu.pl

  Dostarczenie deklaracji warunkuje wpis w karcie obiegowej.

  -------------------------------------------------------

  Informujemy, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawił się komunikat dotyczący 6-cio miesięcznej praktyki w aptece:

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-mozliwosci-ukonczenia-praktyk-zawodowych-w-aptece-przez-studenta-farmacji

   

  Studentom, którzy wykorzystali dopuszczalny 14-to dniowy czas absencji (lub jego część) przypominamy, że w związku z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego zostały zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku od 12 do 10 kwietnia 2020 r. w tym 6-cio miesięczny staż w aptece.
   
  Studenci, którzy mają do odrobienia absencję, zobowiązani są do jej odrobienia w momencie cofnięcia decyzji o zawieszeniu zajęć.
   
  Programowy czas ukończenia praktyki to 31 marca 2020 r.  Po tym czasie rozpocznie się procedura zmierzająca do wydania dyplomu ukończenia studiów.
   

  Przypominamy, że zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

  "W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta - ich odpis w języku obcym."

  Powrót