• Aktualności

  Komunikat Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w sprawie praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020

  29.06.2020 14:42
  Autor: Administrator UMB

   

  Komunikat

  Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  w sprawie praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020

   

  1. Zgodnie z obowiązującym w UMB Regulaminem Studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (zwanym dalej Regulaminem), praktyki zawodowe, stanowią integralną część studiów i realizowane są zgodnie z programem studiów i planem studiów (§7 Regulaminu).

  2. Odbywanie praktyk zawodowych jest obowiązkiem studenta (§9 ust. 2 pkt 2 Regulaminu), zaś zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem uzyskania zaliczenia roku akademickiego (§13 ust. 2 pkt 1 Regulaminu).

  3. Studenci zobowiązani są do podjęcia wszelkich możliwych działań, zmierzających do wypełnienia obowiązku w zakresie realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020.

  4. Studenci kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, analityki medycznej, farmacji, którzy w okresie zawieszenia kształcenia wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie całości lub części praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności.

    4.1 Opiekun praktyk może zaliczyć w/w praktyki (w całości lub części) uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych  czynności, o których mowa w ust. 4, zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w którym student wykonywał te czynności.

    4.2 Wniosek o zaliczenie praktyk w sposób wskazany w ust. 4 wraz z kompletem dokumentów student zobowiązany jest złożyć opiekunowi  praktyk w terminie do dnia 31 lipca 2020r.

  5. Przypadki braku możliwości realizacji praktyk, bądź utrudnień w realizacji praktyk, powinny być zgłaszane niezwłocznie celem oceny i weryfikacji zaistniałej sytuacji oraz rozważenia możliwości usunięcia przeszkód.

  6. Wniosek o przesunięcie praktyk zawodowych na kolejny rok akademicki powinien być złożony na piśmie i zawierać uzasadnienie. Wniosek należy złożyć do opiekuna praktyk z ramienia uczelni - niezwłocznie po stwierdzeniu istnienia obiektywnych przeszkód, ale nie później niż w ostatnim terminie umożliwiającym realizację praktyk zawodowych – tj. do 1 września 2020 r.

  7. Dziekan wyraża zgodę na przesunięcie praktyk zawodowych na kolejny rok akademicki, po zapoznaniu się z opinią opiekuna praktyk, przy czym zgoda Dziekana dotyczyć będzie indywidualnych przypadków, zaś niemożność realizacji praktyk powinna, mimo istniejącej sytuacji, mieć charakter wyjątkowy i obiektywny.

  8. Zgoda Dziekana na przesunięcie realizacji praktyk zawodowych na kolejny rok akademicki, nie będzie skutkowała niezaliczeniem praktyk w roku akademickim 2019/2020.

  9. W przypadku braku zgody Dziekana na przesunięcie praktyk na kolejny rok akademicki, student zobowiązany jest do zrealizowania praktyk w roku akademickim 2019/2020. W takim przypadku, brak realizacji praktyk zawodowych w roku 2020/2021, traktowany będzie jako niezrealizowanie wymaganego planem przedmiotu i stanowić będzie podstawę do warunkowego zaliczenia roku/powtarzania roku/skreślenia ze studiów – zgodnie z zapisem Regulaminu Studiów.

  10. W przypadku, gdy student nie ma możliwości realizacji praktyk w miejscu zamieszkania bądź innym miejscu wybranym przez studenta, a UMB oferuje realizację praktyk w jednej z placówek wskazanych przez Uczelnię, wniosek o przesunięcie praktyk nie będzie uwzględniony, a niewykonanie praktyki będzie traktowane jako niezrealizowanie wymaganego planem przedmiotu i stanowić będzie podstawę do warunkowego zaliczenia roku/powtarzania roku/skreślenia ze studiów – zgodnie z zapisem Regulaminu Studiów.

  11. Przesunięcie realizacji praktyk zawodowych na kolejny rok akademicki nie zwalnia
  z obowiązku realizacji praktyk zawodowych, a skutkuje wyłącznie przesunięciem terminu ich realizacji. Studenci ubiegający się o przesunięcie muszą mieć świadomość, że w kolejnym roku akademickim, niezależnie od realizacji bieżących obowiązków, zobligowani będą do zrealizowania zaległych praktyk zawodowych, a przy tym sytuacja taka może spowodować ograniczenia w przyjmowaniu studentów po stronie podmiotów, w których realizowane są praktyki (konieczność zabezpieczenia miejsc dla zwiększonej liczby studentów na potrzeby praktyk bieżących i zaległych).

  12. Realizacja w roku akademickim 2020/2021 praktyk zawodowych z roku 2019/2020 nie może stanowić podstawy do usprawiedliwienia braku realizacji programu i planu studiów w roku 2020/2021.

  Powrót