Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Nowa edycja konkursu NCBiR - LIDER XIV

  17.02.2023 12:13
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Szanowni Państwo,

  Dział Rozwoju i Ewaluacji serdecznie zaprasza do aplikowania w konkursie LIDER XIV.

   

  Nabór wniosków w konkursie Lider XIV ogłoszonym i finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczął się dziś, tj. 17.02.2023 r.

   

  Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI.

  Link do systemu jest już aktywny.

   

  LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców.

   

  Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

  Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe.

  Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN.

  Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

   

   

  Harmonogram konkursu:

  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 17 lutego 2023 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 8 maja 2023 r., do godz. 16:15
  • Wyniki konkursu: Czas od zakończenia naboru wniosków do dnia publikacji list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania to maksymalnie 6 miesięcy.

   

  Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego LSI.

   


  Program adresowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora / doktora habilitowanego, pod warunkiem, że od uzyskania stopnia doktora (do dnia złożenia Wniosku; termin liczony jest od daty uzyskania pierwszego stopnia doktora) nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1732), oraz w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.)) i na dzień złożenia Wniosku są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ("System szkolnictwa wyższego i nauki tworzą: 1) uczelnie; 2) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej „federacjami”; 3) Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796), zwana dalej „PAN”; 4) instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3, zwane dalej „instytutami PAN”; 5) instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498); 6) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „instytutami międzynarodowymi”; 6a) Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098); 6b) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwane dalej „instytutami Sieci Łukasiewicz”; 7) Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej „PAU”; 8) inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.”)
  2. nie posiadają tytułu profesora w rozumieniu art. 177 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  3. nie uczestniczyły w Programie LIDER jako Kierownik Projektu w poprzednich konkursach ogłaszanych przez Centrum w ramach Programu LIDER;
  4. posiadają udokumentowany dorobek naukowy pozwalający stwierdzić, że dotychczasowe dokonania w obszarze, w którym zamierzają prowadzić badania naukowe lub prace rozwojowe w ramach Projektu (np. publikacje, zgłoszenia patentowe, potwierdzone wdrożenia wyników badań) są ponadprzeciętne wobec osiągnięć innych naukowców na podobnym etapie kariery;
  5. posiadają obywatelstwo polskie albo kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, które przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a pobyt jest zarejestrowany zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 w zw. z art. 16, art. 18 i art. 20 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1697);
  6. pozyskają do współpracy Jednostkę, która zatrudni Kierownika Projektu oraz pozostałych członków Zespołu badawczego przez cały okres realizacji Projektu.

   

  Więcej informacji oraz dokumentację konkursową znajdziecie Państwo na stronie internetowej NCBR.

   

  W przypadku zainteresowania konkursem zapraszamy do kontaktu z Panią Anną Walencik z Działu Rozwoju i Ewaluacji

  e-mail. anna.walencik@umb.edu.pl

  tel. (85) 748 55 14

  w terminie do 24 kwietnia 2023 r.

  Powrót