Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Marta Łukaszewicz-Zając profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

  23.02.2024 10:50
  Autor: Administrator UMB

  Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 2 lutego 2024 r. Marta Łukaszewicz-Zając, adiunkt Zakładu Diagnostyki Biochemicznej UMB, otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

  Profesor Marta Łukaszewicz-ZającProf. dr hab. Marta Łukaszewicz-Zając ukończyła w 2006 r. studia magisterskie na kierunku Analityka Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym UMB.

  W 2009 r. została zatrudniona w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej UMB pod kierownictwem prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego, zaś w 2010 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Hematopoetyczne czynnik wzrostu jako markery nowotworowe raka trzustki” uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Promotorem rozprawy doktorskiej była prof. dr hab. Barbara Mroczko. W 2012 r. otrzymała dyplom specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz została zatrudniona w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymała w 2016 r. na podstawie cyklu prac pt.: „Mediatory reakcji zapalnej jako markery nowotworów przełyku” na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Dorobek naukowy prof. dr hab. Marty Łukaszewicz-Zając obejmuje publikacje z zakresu oceny przydatności wybranych białek specyficznych, tj. hematopoetycznych czynników wzrostu, metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej oraz ich tkankowych inhibitorów, białek z rodziny adamielizyn, chemokin i ich specyficznych receptorów, a także wybranych białek ostrej fazy jako kandydatów na markery nowotworów przewodu pokarmowego. Dodatkowe zagadnienie badawcze obejmuje analizę potencjalnego zastosowania markerów biochemicznych w diagnostyce chorób ośrodkowego układu nerwowego. Całkowity wskaźnik IF publikacji wynosi 158.628 pkt. oraz 3762 pkt. MEiN, indeks Hirscha wg bazy Web of Science wynosi 18, wg Scopus – 19.

  Prof. dr hab. Marta Łukaszewicz-Zając uczestniczyła w międzynarodowym programie badawczym (Neurodegenerative Disease Research – JPND) pt.: „Biomarkers for Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease (BIOMARKAPD)” (2012-2015), była członkiem zespołu badawczego, który realizował temat badawczy pt: „Choroby Neurodegeneracyjne” w ramach działalności Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) Centrum Badań Innowacyjnych (2012-2016) oraz zespołu badawczego realizującego zagraniczny grant zewnętrzny pt.: Diagnostic value of kappa and lambda free light chains determinations in multiple scerosis” (od 2022 r.).

  Prof. dr hab. Marta Łukaszewicz-Zając odbyła staże zagraniczne w Royal Bromptom Hospital & Harefield NHS Trust, accredited and HPC Approved Training Laboratory w Londynie (2008 r.) oraz w Department of Psychiatry and Neurochemistry, Institute of Neurochemistry and Physiology, the Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Mölndal, Szwecja (2022 r.).

  Prof. dr hab. Marta Łukaszewicz-Zając w 2021 r. otrzymała Zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia z zakresie działalności naukowej ze szczególnym uwzględnieniem cyklu publikacji pt.: „Rola białek specyficznych w patogenezie i diagnozowaniu wybranych chorób cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych oraz chorób neurozwyrodnieniowych”. Od 2011 r. jest promotorem prac magisterskich, a od 2021 r. wielokrotnym członkiem komisji doktorskich na UMB, a także promotorem i recenzentem postępowań doktorskich oraz sekretarzem komisji habilitacyjnej.

  Prof. dr hab. Marta Łukaszewicz-Zając była członkiem Wydziałowego Zespołu do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej – Studia Doktoranckie, Wydziałowej Komisji ds. Oceny Kadry, Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB, komisji ewaluacyjnej w dyscyplinie nauki medyczne do przeprowadzania oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej UMB, ekspertem w Komisji Rekrutacyjnej w ramach Szkoły Doktorskiej oraz Koordynatorem nauk kierunkowych Rady Programowej na kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego UMB.

  Prof. M. Łukaszewicz-Zając od 2006 r. jest członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) oraz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL), zaś w 2017 r. otrzymała odznaczenie „Zasłużonego Diagnosty Laboratoryjnego 2017” nadanego przez Komisję Nagród i Odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

  Prywatnie uwielbia podróże. Jest mężatką i mamą dwóch synów – Maksymiliana i Aleksandra.

  Powrót