Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Anna Galicka profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

  04.04.2024 09:00
  Autor: Administrator UMB

  Prof. dr hab. Anna GalickaPostanowieniem Prezydenta RP z dnia 18 marca 2024 r. Anna Galicka, kierownik Zakładu Chemii Medycznej UMB, otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.

  Prof. dr hab. Anna Galicka jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie ukończyła studia na kierunku biologia. Już w czasie studiów zafascynowała się biologią molekularną i na V roku studiów została zatrudniona w Zakładzie Biologii Molekularnej UMCS kierowanym przez Prof. Eugeniusza Gąsiora - promotora pracy magisterskiej. Zajmowała się tam izolacją kinaz z drożdży Saccharomyces cerevisiae. Po 2 latach, za porozumieniem stron, podjęła pracę w Zakładzie Chemii Ogólnej (aktualnie Zakład Chemii Medycznej) kierowanym przez Prof. Władysława Gałasińskiego, w którym pracuje do dziś, a od 2014 roku jest kierownikiem. W 1994 roku na podstawie rozprawy doktorskiej "Charakterystyka czynników elongacyjnych eEF-2 izolowanych z komórek wątroby szczurów zdrowych i nabłoniaka Guerin, z uwzględnieniem ich fosforylacji” uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Po obronie pracy doktorskiej odbyła 2-letni staż naukowy w Zakładzie Chorób Genetycznych Tkanki Łącznej w Narodowych Instytutach Zdrowia (NIH, Bethesda, MD, USA). Zajmowała się tam sekwencjonowaniem genów kolagenowych oraz analizą molekularną kolagenu w fibroblastach i osteoblastach pacjentów z wrodzoną łamliwością kości. Po powrocie kontynuowała temat wdrażając poznane techniki biologii molekularnej i w 2010 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego "Czynniki determinujące heterogenność genotypową i fenotypową wrodzonej łamliwości kości”. Prof. dr hab. Anna Galicka kontynuuje badania mechanizmów molekularnych wrodzonej łamliwości kości, koncentrując się na terapii niektórych postaci tej choroby z zastosowaniem związków polifenolowych. Inne ważniejsze tematy jej pracy badawczej to: ocena potencjału terapeutycznego polifenoli w nowotworach (m.in. jako inhibitory kinazy kazeinowej CK2); integryny jako cel terapii glejaków; protekcyjne działanie związków pochodzenia roślinnego przed szkodliwym wpływem reaktywnych form tlenu, parabenów i filtrów przeciwsłonecznych na składniki budulcowe skóry; ocena zmian kolagenu w tkance kostnej szczurów narażonych na działanie kadmu; znaczenie polimorfizmów genów kolagenowych, estrogenowych i receptora witaminy D w patogenezie niskoenergetycznych złamań u dzieci. Nawiązała liczne współprace z zespołami UMB oraz ośrodkami badawczymi krajowymi (Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet Lubelski) i zagranicznymi: Prof. A. Forlino (University of Pavia, Italy), Prof. M. Kocova (Pediatric Clinic, Skopje, Macedonia), Prof. C. Marcinkiewicz (Temple University, Philadelphia, USA).

  Całkowity dorobek naukowy prof. dr hab. Anny Galickiej wynosi 132,192 IF oraz 5020 pkt MEiN, zaś indeks Hirscha wg bazy Web of Science – 15. Jest także współautorem 25 zagranicznych i 73 krajowych streszczeń zjazdowych. Wykonała kilkadziesiąt recenzji artykułów złożonych do międzynarodowych czasopism naukowych m.in: Journal of Bone and Mineral Research, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Cellular Physiology and Biochemistry, International Journal of Biological Macromolecules, BMC Medical Genetics, Natural Product Research, Journal of Applied Toxicology, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Advances in Medical Sciences, Pharmacological Reports, Journal of Pharmacy and Pharmacology, Molecular and Cellular Biochemistry, Current Gene Therapy, Journal of Food Biochemistry, Marine Drugs, Biology, Experimental and Therapeutic Medicine, Antioxidants, International Journal of Molecular Sciences. Od 2023 roku pełni rolę redaktora gościnnego specjalnego numeru czasopisma Pharmaceuticals (IF 4,6; MEiN 100), pt. “Osteogenesis Imperfecta—Current and Future Therapies”.

  Była promotorem 3 zakończonych przewodów doktorskich, w tym jednego zrealizowanego w ramach Międzynarodowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB oraz ponad 30 prac magisterskich. Pełniła funkcję recenzenta w 2 przewodach doktorskich oraz sekretarza komisji habilitacyjnej. Była kierownikiem ponad 30 projektów badawczych realizowanych z subwencji naukowej Ministerstwa Zdrowia w ramach wewnątrzuczelnianych grantów oraz brała udział w badaniach finansowanych ze źródeł zewnętrznych KBN/NCN.

  Za osiągnięcia naukowe była wielokrotnie nagradzana przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz zespołową nagrodą Ministra Zdrowia za publikacje dotyczące „Hormonalnych i farmakologicznych mechanizmów regulacji metabolizmu kolagenu”. Od początku pracy była członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, a w latach 2016-2022 członkiem Zarządu Białostockiego Oddziału PTBioch. Ponadto była członkiem m.in. Wydziałowego Zespołu do spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, Komisji Rekrutacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie i pełniła rolę egzaminatora, Wydziałowej Komisji do spraw Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji oraz Komisji Doktorskich.

  Prywatnie jest mężatką i mamą Aleksandry, lubi muzykę, taniec i śpiew, jest miłośniczką kwiatów, zwłaszcza ogrodowych.

  Powrót