• Ostatnia zmiana 24.06.2019 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Nostryfikacje

   

   

  POSTĘPOWANIE NOSTRYFIKACYJNE

  na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 

   

  Termin zbierania dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego zostanie podany w lipcu 2019 r.

   

     Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U.poz. 1881).

   

  Zasady postępowania nostryfikacyjnego:

   

  • W terminie podanym na stronie Wydziału należy złożyć komplet dokumentów, których dokładny opis jest zawarty w Regulaminie Postępowania Nostryfikacyjnego (aktualny regulamin zostanie podany na przełomie czerwca i lipca 2019r.)
  • Wszystkie dostarczone dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-t...., albo sporządzonymi lub poświadczonymi przez przez właściwego konsula RP.
  •  W ciągu 7 dni od dnia złożenia dokumentów kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne. W roku 2018 opłata wynosiła 2695,00 złotych. Należy ją uiścić na konto  Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku: 40 1240 5211 1111 0000 4920 7392
  • Dowód opłaty proszę wysłać w postaci zeskanowanej na adres e-mail lub przesłać pocztą kserokopię na adres Dziekanatu.

  • Komplet dokumentów do nostryfikacji dyplomu uzyskanego za granicą należy złożyć w Dziekancie Wydziału Farmaceutyczego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Euroregionalne Centrum Farmacji ul. A. Mickiewicza 2D) w godzinach od 10.00-15.00.

        

   

        

   

   

   

   

   

   

   

  Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi prowadzi Dziekanat.

  Osoba wyznaczona do kontaktu - mgr Monika Kowalczuk: tel. 85 748 58 43, e-mail: monika.kowalczuk@umb.edu.pl