• Ostatnia zmiana 11.09.2018 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Nostryfikacje

   

   

   Zbieranie dokumentów dotyczących wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego na Wydziale Farmaceutycznym  w roku 2018 zostało zakończone.

  Kolejny termin zostanie podany w połowie 2019r.

   

   

  Nostryfikacja dyplomów na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   

     Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1467).

     Pobierz treść Rozporządzenia Ministra dotyczącego nostryfikacji.

   

      Zasady przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą regulują Zarządzenia Rektora :

     Pobierz treść Zarządzenia nr 31/16 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 9.06.2016r.

     Pobierz treść Zarządzenia nr 30/2018 Rektora Uniwersytetu Madycznego w Białymstoku z dnia 28.06.2018r.

   

    Przed złożeniem dokumentów w celu wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego, należy zapoznać się z treścią nowego REGULAMINU POSTĘPOWANIA NOSTRYFIKACYJNEGO.

   

  Zasady postępowania nostryfikacyjnego :

   

  • Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych, uzyskanych za granicą określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 sierpnia 2015 roku. (Dz. U. 2015  poz. 1467).
  • Zasady przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą regulują: Zarządzenie nr 31/16 oraz Zarządzenie nr 30/2018   Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  • W Zarządzeniu Rektora Nr 31/16 oraz w Regulaminie postępowania nostryfikacyjnego (Załącznik do Uchwały Rady Wydziału  Nr 95/18  z dnia 23 maja 2018r. ) zawarty jest spis dokumentow, niezbędny do wszczęcia procedury nostryfikacyjnej.
  • Wszystkie dostarczone dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-t.... , albo sporządzonymi lub poświadczonymi przez przez właściwego konsula RP.
  • Koszt nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych określa Zarządzenie Nr 48/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 18 października 2011r.  W ciągu 7 dni od dnia złożenia dokumentów kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne. W roku 2018 opłata wynosi 2695,00 złotych. Należy ją uiścić na konto  Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku

   40 1240 5211 1111 0000 4920 7392

   Dowód opłaty proszę wysłać w postaci zeskanowanej na adres e-mail lub przesłać pocztą kserokopię na adres dziekanatu.

  • Komplet dokumentów do nostryfikacji dyplomu uzyskanego za granicą należy złożyć w Dziekancie Wydziału Farmaceutyczego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Euroregionalne Centrum Farmacji ul. A. Mickiewicza 2D) w godzinach od 10.00-15.00.

        

   

           pobierz wzór wniosku o wszczęcie procedury nostryfikacyjnej   (załącznik nr 1)

   

   

   

   

   

   

   

  Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi prowadzi Dziekanat.

  Osoba wyznaczona do kontaktu - mgr Monika Kowalczuk: tel. 85 748 58 43, e-mail: monika.kowalczuk@umb.edu.pl