Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkoła Doktorska UMB: wszystko co chcesz wiedzieć.
 • Ostatnia zmiana 13.06.2019 przez Medyk Białostocki

  Szkoła Doktorska UMB: wszystko co chcesz wiedzieć

  Jej powstanie to efekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. W stosunku do wcześniej obowiązujących studiów doktorskich zmian będzie sporo.

  Najważniejsza informacja jest taka, że będzie jedna Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, w której będzie się można kształcić w trzech dziedzinach: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne oraz nauki o zdrowiu. Sama nauka jest multidyscyplinarna. Będzie trwać cztery lata i ma się zakończyć obroną rozprawy doktorskiej. Nowością jest egzamin w połowie nauki (na koniec drugiego roku). Brak jego zaliczenia skutkuje skreśleniem z listy doktorantów. W takim przypadku negatywne konsekwencje będzie też mógł ponieść promotor.

  Co ważne, każdy z doktorantów otrzyma stypendium (bez składania wniosku). W okresie pierwszych dwóch lat nauki szacuje się, że będzie wynosić ono 2,1 tys. zł netto. Po pozytywnej ocenie śródokresowej - 3,2 tys. zł netto. Kwota ta będzie się zmieniać wraz ze zmianą ustalanej przez ministerstwo pensji profesorskiej. Dla pierwszego okresu studiów jest to 37 proc. pensji profesorskiej, dla drugiego okresu studiów - 57 proc.

  Limity przyjęć: nauki farmaceutyczne - 7 miejsc, nauki medyczne - 30 miejsc, nauki o zdrowiu - 7 miejsc.

  Rekrutacja: rejestracja elektroniczna od 10 czerwca do 21 czerwca. Samo postępowanie rekrutacyjne ma formę konkursu. Prócz standardowych dokumentów, w których wykazujemy naszą dotychczasową działalność naukową, aktywność i osiągnięcia, należy dołączyć wstępną koncepcję badań, które chcemy prowadzić w ramach doktoratu (max. 4 strony maszynopisu). Kolejnym etapem są egzaminy ustne z języka angielskiego i przedmiotu kierunkowego (oba na początku września).

  Każdy etap rekrutacji oceniany jest w punktach. Kto zbierze ich najwięcej, dostanie się do Szkoły Doktorskiej (są określone minimalne progi punktów, które trzeba osiągnąć). Wyniki będą znane 13 września. Początek nauki od 1 października.

  bdc

   

  15 maja w Aula Magna odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Szkoły Doktorskiej UMB. Na pytania studentów odpowiadali prorektor ds. studenckich prof. Adrian Chabowski oraz prof. Barbara Mroczko, pełnomocnik rektora ds. utworzenia szkoły doktorskiej.

  Jak będzie wyglądać nauka w szkole doktorskiej?

  - W założeniu wiele rzeczy będzie podobnych do tego, co się dzieje podczas obecnych studiów doktorskich. W pierwszym roku będą to przedmioty interdyscyplinarne i język angielski specjalistyczny. To będzie też czas, kiedy trzeba będzie ostatecznie dopracować plan badawczy do realizacji podczas doktoratu. W drugim roku student będzie wybierał już moduły naukowe, które go interesują. W sumie zajęcia te nie powinny zająć więcej niż jeden dzień w tygodniu. 3. i 4. rok to jest czas przeznaczony na badania, ewentualne staże oraz pisanie pracy.

  Jak będzie wyglądała obrona doktoratu?

  - Wszystko będzie tak jak do tej pory. Będzie powołana specjalna komisja, konieczne będzie zdanie egzaminów. Nowością jest trzech recenzentów rozprawy, a nie dwóch - jak jest obecnie.

  Kto będzie pokrywał koszty publikacji doktorantów?

  - Planowane jest utworzenie specjalnego funduszu na ten cel. Dodatkowo doktoranci mogą się też ubiegać o środki z puli uczelnianej na badania statutowe.

  Czy doktorat można zrobić wcześniej niż w okresie 4 lat? 

  - Tak, ale minimalny czas wynosi trzy lata. Szybsze robienie doktoratu możliwe jest tylko w wariancie eksternistycznym (tzw. z wolnej ręki), przy czym jest to płatne rozwiązanie.

  Jak szczegółowy ma być wstępny plan badawczy dołączany jako załącznik przy rekrutacji?

  - Szczegółowość w ogóle nie jest wymagana. Chodzi o przedstawienie problemu naukowego, jakim chcemy się zająć, ogólnej drogi badawczej i uzasadnienie, dlaczego akurat ona, wskazanie metodologii, umocowanie tego w dotychczasowych zainteresowaniach lub doświadczeniach, wskazanie jednostki, w której takie badania mogą być prowadzone. Maksymalnie opracowanie to powinno zająć nie więcej niż 4 strony maszynopisu.

  Stworzenie szczegółowego planu badawczego to główne zadanie podczas pierwszego roku studiów. Jego realizacja będzie kluczowym elementem oceny po drugim roku.

  Jak wybrać promotora?

  - Uczelnia nie będzie ingerować w ten proces. Najlepiej samemu wybrać taką osobę w oparciu o swoje zainteresowania naukowe i z nią porozmawiać. Warunek jest taki, że musi to być osoba z tytułem profesora lub doktora habilitowanego. Musi też ona wyrazić na to zgodę.

  Co z obowiązkiem dydaktycznym doktorantów?

  -  Obowiązek to 60 godzin na rok i w poprowadzeniu tych zajęć powinien pomóc promotor. Przy czym nie muszą to być zajęcia, które są realizowane tylko w zakładzie promotora. Doktorant może też prowadzić więcej zajęć niż wymagane od niego 60 godzin. Wówczas musi podpisać umowę zlecenie na to i może liczyć na wynagrodzenie.

  Są też sytuacje, kiedy doktorant może być zwolniony (także częściowo) z tego obowiązku. Stanie się tak w sytuacji, kiedy jego promotor zdobędzie grant (np. Opus) i doktorant będzie w nim pracował.

  Jak doktorant ma finansować swoje wyjazdy zagraniczne?

  - Są trzy możliwości: może zdobyć grant zewnętrzny na ten cel, może się starać o wyjazd w ramach programu Erasmus, ewentualnie skorzystać z programów NAWA (to polska agencja wspierająca międzynarodową wymianę akademicką).

  Co się dzieje w sytuacji, kiedy doktorantka urodzi dziecko?

  - Następuje przedłużenie czasu nauki. Podobnie rzecz się ma w przypadku urlopu tzw. tacierzyńskiego.

   

  Czy w trakcie nauki można zmienić szkołę doktorską? 

  Na to pytanie nie padła jednoznaczna odpowiedź, ponieważ nikt nie znał odpowiedzi. Dlatego pytanie to przesłaliśmy do Ministerstwa Nauki z prośbą o ustosunkowanie się do niego.

  Odpowiedź ministerstwa: - Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych przez senat albo radę naukową. Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie reguluje kwestii "zmiany szkoły doktorskiej". Organizację kształcenia w szkole doktorskiej w zakresie nieuregulowanym w ustawie określa regulamin szkoły doktorskiej. Ewentualna zmiana szkoły doktorskiej powinna być rozpatrywana przez podmiot prowadzący szkołę w kontekście uregulowań ustawy oraz regulaminu, zwłaszcza dotyczących realizacji programu kształcenia, indywidualnego planu badawczego, opieki promotora, przeprowadzania oceny śródokresowej [Podstawa prawna: art. 200 ustawy z dnia 20 lipca - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.)].

  Not. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.