• Ostatnia zmiana 01.10.2021 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Regulamin

   

   

  Regulamin zajęć dydaktycznych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB
  obowiązujący studentów I roku kierunku lekarsko-dentystyczny

   

  1. Regulamin zajęć dydaktycznych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka jest zgodny z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

  2. Student ma prawo do uzyskania wszelkich możliwych pomocy naukowych i informacji dostępnych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka i służących poszerzeniu wiedzy w zakresie anatomii.

  3. Ćwiczenia i wykłady przebiegają według przedstawionego harmonogramu, obejmującego poszczególne działy tematyczne (bloki). Student powinien być przygotowany teoretycznie na każde ćwiczenie w oparciu o obowiązujące podręczniki. Zakres materiału jest przedstawiany na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zakładu: www.anatomia.umb.edu.pl co najmniej na siedem dni przed terminem zajęć.

  4. Zajęcia odbywają się w salach Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka. Na ćwiczeniach obowiązuje zmiana obuwia i biały fartuch lekarski oraz środki ochrony osobistej – bezwzględnie maseczka ochronna, zakrywająca usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe. Student z objawami infekcji nie może uczestniczyć w zajęciach. Płaszcze, kurtki, torby itp. należy przed wejściem na salę ćwiczeń pozostawić w szatni. Przed wejściem na salę obowiązuje dezynfekcja rąk. W sali ćwiczeniowej student ma prawo przebywać wyłącznie w obecności asystenta. W trakcie zajęć nie wolno, bez zgody asystenta, opuszczać sali ćwiczeniowej. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego, z wyjątkiem zastosowania wyżej wymienionych urządzeń w celach dydaktycznych po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia, zakaz wnoszenia na sale ćwiczeń jedzenia i picia, zakaz fotografowania oraz wprowadzania osób postronnych. Preparaty tkankowe należy szanować i nie wolno wynosić ich z sali.

  5. Student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach (wykłady oraz ćwiczenia). Nieobecność należy usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na pierwszym ćwiczeniu, w którym uczestniczy student po okresie nieobecności. W przypadku nieobecności z przyczyn zdrowotnych obowiązuje zaświadczenie lekarskie, a w przypadkach losowych zaświadczenie odpowiednich władz. Nieobecność usprawiedliwiona na ćwiczeniach jest traktowana jako ćwiczenie niezaliczone. Nieobecność nieusprawiedliwiona na wykładzie lub ćwiczeniu uniemożliwia zaliczenie bloku tematycznego – nie ma dodatkowych terminów na uzupełnienie zaległości. W w/w przypadku istnieje możliwość zaliczenia kolokwium w terminie bezpośrednio poprzedzającym sesję egzaminacyjną po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń u asystenta. Kolokwia są oceniane w punktach.

  6. Poszczególne bloki ćwiczeniowe kończą się kolokwium.  Można uzyskać maksymalnie 15 pkt z teorii i 10 pkt z części praktycznej. W ciągu całego semestru można zdobyć maksymalnie 100 pkt. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie minimum 45 pkt. Studenci, którzy uzyskają poniżej 45 punktów nie są dopuszczeni do egzaminu końcowego. Studenci, którzy otrzymają 45-90 pkt przystępują do egzaminu w I terminie, a którzy  uzyskają ponad 90 pkt mają prawo przystąpić do egzaminu w terminie „zerowym”.

  7. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w sesji zimowej w formie egzaminu pisemnego i składa się z części praktycznej i teoretycznej. Ostateczny termin i forma egzaminu zostanie określona w zależności od stanu epidemicznego z uwzględnieniem zaleceń organów władzy i uczelni. Prace pisemne pozostają w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka przez okres 36 miesięcy, a następnie są niszczone.

  8. Nieobecność usprawiedliwiona na egzaminie upoważnia do przystąpienia do kolejnego terminu  egzaminu – usprawiedliwienie musi być dostarczone w terminie 7 dni od daty egzaminu (zwolnienie lekarskie lub potwierdzone przez Dziekana zaświadczenie o wypadku losowym).  Nieobecność nieusprawiedliwiona uniemożliwia przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

  9. Student ma obowiązek przestrzegania zasad BHP i P/POŻ, z którymi został zapoznany na pierwszych zajęciach, co potwierdza własnoręcznym podpisem. O wszystkich wypadkach podczas zajęć na terenie Zakładu student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić asystenta. Obowiązkiem studenta jest szanowanie sprzętów i pomocy dydaktycznych. Odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane postępowaniem niezgodnym z przepisami BHP i P/POŻ pokrywa student. 

  10. Regulamin może ulec zmianie z uwagi na uwarunkowania epidemiczne. Wszystkie informacje będą umieszczone na stronie Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB.

  11. W przypadku wątpliwości związanych z przebiegiem ćwiczeń, wykładów lub egzaminu student ma prawo i obowiązek skontaktowania się z koordynatorem kierunku lub kierownikiem Zakładu.