• Ostatnia zmiana 20.09.2021 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Sylabus

   

   

  SYLABUS

   

  rok akademicki 2021/2022

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Anatomia

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  e-mail jednostki

  anatomia@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Lekarsko-dentystyczny

  Poziom kształcenia

  Jednolite magisterskie

  Forma studiów

  stacjonarne                         

  Język przedmiotu

  polski

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy

  Rok studiów/semestr

   

   

   

  1

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

   

  zaliczenie przedmiotów zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  Wykłady - 40

  Ćwiczenia - 115

  Założenia i cele przedmiotu

  Zapoznanie studentów z budową narządów i układów szczególnie głowy i szyi, stosunkami topograficznymi, funkcją poszczególnych narządów. Wykorzystanie zdobytych wiadomości w naukach klinicznych, protetyce, ortodoncji.

   

  Metody dydaktyczne

   

  - przekazywanie wiedzy w formie wykładu

  - dyskusja

  - prezentacja

  - samodzielne dochodzenie do wiedzy w oparciu o literaturę

  - zajęcia praktyczne w oparciu o preparaty narządowe oraz fantomy

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Andrzej Namiot, Janusz Dzięcioł

   

   

   

  Symbol

  i numer efektu kształcenia

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

  Opis kierunkowych efektów kształcenia

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

  wiedza

  A.W3.

  Zna budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym oraz czynnościowym

   

  Metody podsumowujące.:

  - egzamin pisemny teoretyczny (pytania testowe otwarte i zamknięte, opisowe)

  - egzamin pisemny praktyczny (rozpoznawanie oraz nazywanie struktur anatomicznych na preparatach narządowych naturalnych

  Metody formujące:

  - kolokwia z bloków tematycznych: czaszka; głowa i szyja

  - zaliczenie pisemne poszczególnych ćwiczeń

  - dyskusja w czasie zajęć

   

  A.W4.

  Rozumie rolę układu nerwowego w funkcjonowaniu poszczególnych narządów

   

   

   

   

  umiejętności

  A.U1.

  syntetycznie omawia znaczenie czynnościowe poszczególnych narządów i tworzonych przez nie układów

   

  - dyskusja w czasie zajęć

   

  A.U2.

  wyjaśnia anatomiczne uzasadnienie badania przedmiotowego

   

   

  A.U3.

  interpretuje relacje anatomiczne zilustrowane podstawowymi metodami badań diagnostycznych z zakresu radiologii (zdjęcie przeglądowe i z użyciem środków kontrastowych)

   

   

  kompetencje społeczne

   

   

   

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela

   

   

   

   

   

   

   

   

       
   

   

  Punkty ECTS

   

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

   

  1. Udział w konsultacjach

   

   

  godziny razem:

  Samodzielna praca studenta:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

   

   

  godziny razem:

     
   

                                                                                                

  Treści programowe przedmiotu:

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  tematyka

  1. A.W3 Zna budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym oraz czynnościowym

  2. A.W4. Rozumie rolę układu nerwowego w funkcjonowaniu poszczególnych narządów

   

   

   

  Narząd ruchu (4zajęcia), Budowa czaszki (3 zajęcia), Układ nerwowy, narządy zmysłów (3 zajęcia), Anatomia głowy (4 zajęcia); Anatomia szyi (4 zajęcia); Serce i układ krążenia (2 zajęcia); Układ pokarmowy (2 zajęcia); Układ moczowo-płciowy (2 zajęcia); Układ oddechowy, gruczoły wydzielania wewnętrznego (1 zajęcia)

   

   

  Literatura podstawowa:

  • Anatomia kliniczna głowy i szyi - R. Aleksandrowicz, B. Ciszek, 2009
  • Anatomia człowieka (podręcznik dla studentów medycyny)- J. Sokołowska-Pituchowa, 1988.

  Literatura uzupełniająca:

  • Anatomia człowieka (podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy) – A. Bochenek, M. Reicher, 1992.
  • Atlas anatomii człowieka – J. Sobotta, 2006.

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

  Student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach (wykłady oraz ćwiczenia). Nieobecność należy usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na pierwszym ćwiczeniu, w którym uczestniczy student po okresie nieobecności. W przypadku nieobecności z przyczyn zdrowotnych obowiązuje zaświadczenie lekarskie, a w przypadkach losowych zaświadczenie odpowiednich władz. Nieobecność usprawiedliwiona na ćwiczeniach jest traktowana jako ćwiczenie niezaliczone. Nieobecność nieusprawiedliwiona na wykładzie lub ćwiczeniu uniemożliwia zaliczenie bloku tematycznego – nie ma dodatkowych terminów na uzupełnienie zaległości. 
  Poszczególne bloki ćwiczeniowe kończą się kolokwium. Student nie może przystąpić do kolokwium w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na 50% i więcej ćwiczeń. W w/w przypadku istnieje możliwość zaliczenia kolokwium w terminie bezpośrednio poprzedzającym sesję egzaminacyjną po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń u asystenta. Kolokwia są oceniane w punktach. Można uzyskać maksymalnie 15 pkt z teorii i 10 pkt z części praktycznej. W ciągu całego semestru można zdobyć maksymalnie 100 pkt. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie minimum 45 pkt. Studenci, którzy uzyskają poniżej 45 punktów nie są dopuszczeni do egzaminu końcowego. Studenci, którzy otrzymają 45-89 pkt przystępują do egzaminu w I terminie, a którzy  uzyskają 91-100 pkt mają prawo przystąpić do egzaminu w terminie „zerowym”.