Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja.
 • Ostatnia zmiana 23.04.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Rekrutacja

  Międzynarodowe Studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych - nabór uzupełniający:

  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na międzynarodowe studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na rok akademicki 2018/2019:

  Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie w naborze uzupełniającym zobowiązane są do dokonania rejestracji elektronicznej i złożenia dokumentów w terminie 03 – 20.09.2018 r.

   

  Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 27.09.2018 r. (godz. 11:00)

  Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi w dniu 28.09.2018 r.

  W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin ogłoszenia listy przyjętych na I rok studiów doktoranckich może ulec zmianie.

  Limit miejsc: Ustala się limit przyjęć na międzynarodowe studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych na poziomie 12 miejsc.

  Informacje o terminach w naborze uzupełniającym dostępne są również w zakładce Aktualności.

  Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w projekcie oraz wzorem umowy.

  Oświadczenie o zobligowaniu do podpisania umowy na udział w projekcie „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami.

  1. Postępowanie konkursowe składa się z analizy dokumentacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej oraz z decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia doktoranckie. Przeprowadzane jest zgodnie z Harmonogramem (zamieszczony poniżej) oraz w oparciu o Punktację.

  2. Analiza dokumentacji obejmuje ocenę predyspozycji Kandydata do pracy naukowo-badawczej, a rozmowa kwalifikacyjna ocenę motywacji, potencjału naukowego Kandydata i umiejętności wypowiedzi w języku angielskim.

  3. Predyspozycje do pracy naukowo-badawczej są oceniane na podstawie przedłożonego przez kandydata projektu badawczego i jego dotychczasowych osiągnięć w oparciu o Punktację (jak wyżej). Projekt (nie dłuższy niż na 3 strony A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) powinien prezentować koncepcję pracy badawczej w zakresie zainteresowań naukowych kandydata (może stanowić zamysł przyszłej pracy doktorskiej) wraz z propozycją metodologii oraz powinien mieścić się w jednej ze wskazanych przez Wydział tematyk naukowo-badawczych przygotowanych dla przyszłych doktorantów.

  4. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku angielskim będzie miała na celu określenie motywacji, potencjału naukowego oraz umiejętności wypowiedzi Kandydata w języku angielskim oceniane za każdy wymieniony element w skali ocen: bardzo dobrze (5), ponad dobrze (4,5), dobrze (4), dość dobrze (3,5), dostatecznie (3), niedostatecznie (0).

  5. Podstawą przyjęcia na studia jest uzyskanie, co najmniej 9 pkt z oceny motywacji, potencjału naukowego i znajomości języka angielskiego na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i co najmniej 7 punktów z oceny projektu oraz uzyskanie minimum 25 punktów w postępowaniu konkursowym. Uzyskanie poniżej 3 punktów za znajomość języka angielskiego, poniżej 9 punktów z łącznej oceny rozmowy kwalifikacyjnej lub poniżej 7 punktów z oceny projektu powoduje dyskwalifikację kandydata z dalszego postępowania konkursowego.

  6. O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskanych w toku postępowania konkursowego w ramach limitu miejsc zatwierdzonego przez Senat Uczelni.

   

  O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem,

  2. posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu Diamentowy Grant,

  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

   

  Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1501 z późn. zm.).

  Międzynarodowe studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych są bezpłatne tylko dla obywateli polskich lub osób mogących podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Pozostałe osoby płacą za studia zgodnie z § 17, ust 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1501 z późn. zm.).

  Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie zobowiązana jest do dokonania rejestracji elektronicznej w trybie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

  Kandydat na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:

  a) wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie wraz ze wskazaniem obszaru zainteresowań (wybranego z listy podanej w warunkach rekrutacji), będącego przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dokument do wydruku z internetowego konta kandydata) –Wniosek WFM

  b) podpisaną fotografię (imię, nazwisko, pesel) zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz dodatkowo tą samą fotografię w wersji elektronicznej (wgrana na konto rekrutacyjne kandydata). Wymagania techniczne odnośnie fotografii umieszczone są na stronie internetowej Uczelni,

  c) dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w Polsce, lub

  - w przypadku ukończenia studiów za granicą dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich,

  - w przypadku beneficjentów programu Diamentowy Grant: decyzję ministra o przyznaniu środków na badania naukowe, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich,

  d) zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów wystawione przez odpowiedni Dziekanat (z wyłączeniem oceny z dyplomu i obrony),

  e) projekt prezentujący koncepcję pracy badawczej,

  f) wykaz dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięć naukowych wraz z dokumentami je potwierdzającymi, przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały (dokument do wydruku z internetowego konta kandydata),

  g) orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich (oryginał skierowania do lekarza dostępny w Biurze Promocji i Rekrutacji),

  h) poświadczoną przez Uczelnię, notarialnie lub przez instytucję wydającą kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, w przypadku gdy kandydat nie posiada dowodu osobistego,

  i) oświadczenie o zobligowaniu do podpisania umowy na udział w projekcie i uczestnictwa w projekcie „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”.

   

  Podstawa prawna:

  Uchwała Senatu UMB nr 14/2018 z dnia 7 lutego 2018 w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego na stacjonarne Międzynarodowe Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2018/2019

  Na wsparcie dodatkowych działań realizowanych w ramach Międzynarodowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych uzyskano dofinansowanie w ramach projektu pt. „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, realizowanego od 01.03.2018 r. do 28.02.2023 r., współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie. Obowiązkiem uczestnika Międzynarodowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych będzie zrealizowanie wszystkich zadań przewidzianych harmonogramem projektu, w ramach którego uzyskano wsparcie na prowadzenie działań dodatkowych na tych studiach.

   

  Informacje odnośnie rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie można uzyskać w:

  Biurze Promocji i Rekrutacji UMB
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (skrzydło Pałacu Branickich),
  tel.: (85) 748 54 73, fax: (85) 748 54 72
  e-mail:
  brip@umb.edu.pl

  Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.