• Ostatnia zmiana 12.06.2019 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Akredytacje zagraniczne

   

   

  UMB pozyskał środki z MNiSW na ubieganie się o prestiżową akredytację zagraniczną APHEA

   

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku środki (blisko 250 tys. PLN) na pozyskanie kolejnej akredytacji zagranicznej: APHEA - Agency for Public Health Education Accreditation dla studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Akredytacja dotyczy kierunków: Zdrowie Publiczne - studia I stopnia oraz Zdrowie Publiczne - studia II stopnia. Akredytacja APHEA jest przyznawana na okres 6-letni, z możliwością jej przedłużenia.

   

  Uzyskanie akredytacji zwiększy międzynarodową rozpoznawalność, prestiż oraz wiarygodność Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Posiadanie akredytacji podniesie również rangę dyplomu ukończenia studiów na UMB. Poszerzenie perspektyw zawodowych dla kandydatów na studia, prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu, stanowić będzie istotny argument przemawiający za podjęciem studiów na tym wydziale UMB.

   

   

   

  Środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pozyskiwanie kolejnych akredytacji zagranicznych

   

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku w ramach projektu pozakonkursowego "Akredytacje zagraniczne" kolejne środki na finansowanie kosztów związanych z uzyskiwaniem uznanych na całym świecie akredytacji zagranicznych:

   

  1. ASPIRE CERTIFICATE w ramach nowej kategorii oceny: CURRICULUM.

   

  2. Sri Lanka Medical Council Accreditation.

   

  Tym samym, dotychczas Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał w ramach konkursu "Akredytacje zagraniczne" MNiSzW środki na przeprowadzenie największej liczby procedur akredytacyjnych spośród wszystkich uniwersytetów medycznych w Polsce.

   

  ASPIRE Certificate (w ramach nowej kategorii oceny: CURRICULUM) - akredytacja przyznawana uczelniom kształcącym w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej przez International Association for Medical Education (AMEE). Akredytacja ASPIRE pozwoli Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku stać się uczelnią rozpoznawalną w skali międzynarodowej. ASPIRE dostarcza mechanizmów, które pozwalają ulepszać na całym świecie procesy kształcenia i rezultaty przez identyfikację, rozpoznawanie i nagradzanie doskonałości w poszczególnych obszarach. To jedyny tego typu proces akredytacyjny w skali globalnej, co stanie się bardzo istotnym wyróżnikiem UMB we współpracy międzynarodowej i pozwoli na pozyskiwanie większej liczby studentów i kadry zagranicznej. Dotychczas żadna uczelnia medyczna w Polsce nie posiada akredytacji ASPIRE. Przy czym należy dodać, że akredytację tę posiada wiele uczelni z grona TOP 500 Rankingu Szanghajskiego np. University of Western Australia, University of Leeds, University of Southampton, University of Toronto. Pozyskiwanie akredytacji ASPIRE w ramach nowej kategorii oceny: CURRICULUM, jest możliwe od października 2018 r.

   

  SRI LANKA MEDICAL COUNCIL ACCREDITATION - akredytacja zagraniczna szczególnie istotna w przypadku pozyskiwania kandydatów na studia z krajów Azji Południowej i Południowo-Wschodniej (w szczególności Indii i Sri Lanki), co jest jednym z celów zatwierdzonej przez Senat UMB Strategii Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2018 - 2020. Akredytacja dotyczy studiów anglojęzycznych na kierunku lekarskim prowadzonym w ramach English Division. Posiadanie akredytacji Sri Lanka Medical Council zdecydowanie zwiększyłoby możliwości w zakresie pozyskiwania studentów z Azji,w szczególności ze Sri Lanki. Posiadanie przez UMB akredytacji Sri Lanka Medical Council umożliwiłoby lankijskim absolwentom UMB wykonywanie zawodu lekarza w Sri Lance. Sri Lanka jest krajem liczącym ponad 21 mln ludzi. Jest krajem bardzo szybko rozwijającym się, o bardzo szybko rosnącym PKB. Zainteresowanie studiami za granicą, w tym w szczególności na kierunkach medycznych, jest obecnie w Sri Lance bardzo duże. Wielu młodych obywateli Sri Lanki podejmuje studia medyczne w krajach europejskich, jednakże warunkiem (w szczególności w przypadku tych studentów zagranicznych, którzy chcą w przyszłości po ukończeniu studiów wrócić do Sri Lanki i wykonywać zawód lekarza) jest posiadanie przez uczelnię akredytacji Sri Lanka Medical Council. UMB jest drugą uczelnią medyczną w Polsce (obok Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), która otrzymała z MNiSzW środki na pozyskanie tej akredytacji.

   

  Wymiernym efektem posiadania akredytacji zagranicznych będzie nie tylko większa zdolność uczelni do pozyskiwania studentów z zagranicy. Uzyskanie akredytacji zagranicznych będzie istotnym czynnikiem umożliwiającym zajęcie lepszego miejsca w rankingach, w szczególności międzynarodowych, a nawet globalnych, co jest jednym z celów określonych w Strategii Umiędzynarodowienia UMB.

   


   

  MNiSW przyznało UMB środki na finansowanie kosztów pozyskania prestiżowych akredytacji zagranicznych

   

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku środki na finansowanie kosztów związanych z pozyskiwaniem prestiżowych, uznanych na całym świecie akredytacji zagranicznych:

   

   

  1. Medical Board of California Accreditation 

   

  2. ASPIRE Certificate - w pięciu kategoriach: Excellence in Assessment, Excellence in Faculty Development, Excellence in Simulation, Excellence in Social Accountability of Schools, Excellence in Student Engagement. 

   

   

  Medical Board of California Accreditation - UMB wnioskowało o środki na finansowanie akredytacji dla studiów anglojęzycznych na kierunku lekarskim prowadzonym w ramach English Division. MBC jest agencją stanową w Stanach Zjednoczonych, której celem jest licencjonowanie lekarzy. Gremium to decyduje o uzyskiwaniu prawa wykonywania zawodu lekarza na podstawie informacji o pełnym wykształceniu medycznym kandydata oraz informacji o ukończeniu szkoły medycznej uznanej lub zatwierdzonej przez Medical Board of California. Tym samym, uzyskanie takiej akredytacji zwiększyłoby międzynarodową rozpoznawalność, prestiż oraz wiarygodność Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, co jest w pełni zgodne ze strategią UMB. Podniosłoby to również rangę dyplomu ukończenia studiów anglojęzycznych na UMB. Poszerzenie perspektyw zawodowych dla kandydatów na studia lekarskie, głównie w zakresie ułatwienia możliwości poszukiwania zatrudnienia na rynku globalnym, stanowiłoby istotny argument przemawiający za podjęciem studiów medycznych na UMB. 

   

  ASPIRE Certificate - akredytacja przyznawana uczelniom kształcącym w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej przez International Association for Medical Education (AMEE). Akredytacja ASPIRE pozwoli Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku stać się uczelnią rozpoznawalną w skali międzynarodowej. ASPIRE dostarcza mechanizmów, które pozwalają ulepszać na całym świecie procesy kształcenia i rezultaty przez identyfikację, rozpoznawanie i nagradzanie  doskonałości w poszczególnych obszarach. To jedyny tego typu proces akredytacyjny w skali globalnej, co stanie się bardzo istotnym wyróżnikiem UMB we współpracy międzynarodowej i pozwoli na pozyskiwanie większej liczby studentów i kadry zagranicznej. Dotychczas żadna uczelnia medyczna  w Polsce nie posiada akredytacji ASPIRE. Przy czym należy dodać, że akredytację tę posiada wiele uczelni z grona TOP 500 Rankingu Szanghajskiego np. University of Western Australia, University of Leeds, University of Southampton, University of Toronto.