Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. IDUB 11.
 • Ostatnia zmiana 20.12.2022 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  IDUB 11

   

  IDUB 11

   

  Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji strategicznych działań rozwojowych Uczelni określanych tytułem „IDUB11”, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku pragnie zachęcić jak największą liczbę doświadczonych i młodych naukowców do współpracy naukowej z wiodącymi zagranicznymi lub krajowymi ośrodkami naukowymi wyspecjalizowanymi w badaniach wielkoskalowych czy analizach bioinformatycznych. Do realizacji tych działać zachęcamy również osoby po urlopach rodzicielskich chcące aktywnie powrócić do działalności naukowej. W związku z powyższym ogłaszamy rekrutację na:

  • wizyty studyjne/staże/szkolenia w renomowanych światowych ośrodkach naukowych dla studentów, doktorantów, naukowców, pracowników administracji m.in. z zakresu nowoczesnych technologii i metodologii badawczych i analitycznych, a także w zakresie działań mających na celu usprawnianie działalności uczelni i podnoszenie standardów pracy w zakresie badań, dydaktyki, zarządzania;
  • udział studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych Uczelni w krajowych i zagranicznych szkoleniach w najlepszych ośrodkach z zakresu m.in. mentoringu, pisania artykułów naukowych, wystąpień publicznych i przygotowywania prezentacji podczas konferencji, etyki prowadzenia badań naukowych, zasad ochrony danych osobowych pacjentów zakwalifikowanych do strategicznych programów badawczych, komunikacji międzykulturowej i interpersonalnej, przeciwdziałania zjawiskom wypalenia zawodowego, mobbingu, molestowania seksualnego, dyskryminacji, zarządzania projektami, wdrażania najbardziej nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych;
  • dwutygodniowe wyjazdy naukowców UMB, w tym kandydatów do postepowania konkursowego o uzyskanie grantu ERC, do renomowanych ośrodków naukowych za granicą, mające na celu przedstawienie oferty UMB w zakresie współpracy w priorytetowych obszarach badawczych, a szczególnie utworzenie zespołów badawczych, które będą aplikowały do przyszłych konkursów międzynarodowych, w tym Horyzont 2020 i granty ERC;
  • podróże związane z procesem prowadzenia przewodów doktorskich we współpracy międzynarodowej (zagraniczni promotorzy, współ-promotorzy i promotorzy pomocniczy) w języku angielskim.

  Regulamin wyjazdów w ramach projektu IDUB11 oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne poniżej:

   

  Regulamin

  IDUB Regulations 

  Formularz zgłoszeniowy

   

  Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

  1. Dokument z instytucji przyjmującej (np. zaproszenie lub inny dokument potwierdzający możliwość udziału w wydarzeniu), potwierdzający możliwość przyjęcia uczestnika Projektu IDUB 11 do realizacji działania w instytucji przyjmującej, stanowiącego przedmiot formularza zgłoszeniowego. Dokument musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji przyjmującej. W dokumencie tym musi zostać wskazany uczestnik, którego dotyczy wydarzenie (imię i nazwisko) oraz okres, na jaki uczestnik Projektu IDUB 11 zostanie przyjęty przez instytucję przyjmującą.

  2. W przypadku udziału w formach działań, w których nie ma możliwości wystawienia zaproszenia przez instytucję przyjmującą (np. szkolenia specjalistyczne o charakterze otwartym organizowane przez podmioty działające komercyjnie), należy załączyć program szkolenia oraz pozostałe informacje organizacyjne związane z programem szkolenia lub innego działania kwalifikującego się do dofinansowania wraz z dodatkowymi dwiema innymi ofertami podmiotów oferujących podobne szkolenia (tj. o tej samej/zbliżonej tematyce).

  3. Studenci / doktoranci powinni dodatkowo przedłożyć zaświadczenie z Dziekanatu / Szkoły Doktorskiej o średniej ocen uzyskanej z dotychczasowego okresu studiów danego stopnia / kształcenia doktoranckiego oraz opinie opiekunów kół naukowych, zaświadczenia o działalności podpisane przez przewodniczących organizacji studenckich lub przedstawicieli władz UMB.

  4. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie do wyjazdu zagranicznego, studenci / doktoranci powinni ponadto przedłożyć dokument potwierdzający znajomość języka obcego wymaganego przez instytucję przyjmującą (w szczególności: certyfikat znajomości języka, ocena z lektoratu, zaświadczenie ze Studium Języków Obcych UMB, zaświadczenie ze szkoły językowej).

   

   

  Zgłoszenia w wersji papierowej z kompletem podpisów należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej (pokój nr 206, prawe skrzydło Pałacu) lub za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej do Sylwii Klepackiej, tel. +48 85 686 51 80, e-mail: sylwia.klepacka@umb.edu.pl.

   

  UMB zastrzega sobie prawo wyboru najlepiej merytorycznie uzasadnionych zgłoszeń.