• Ostatnia zmiana 06.11.2020 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Rankingi międzynarodowe

   

  W ramach realizacji strategii umiędzynarodowienia zakłada się podjęcie działań mających na celu ujęcie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w globalnych rankingach szkół wyższych. Uczelnie ujęte w międzynarodowych rankingach poprzez większą rozpoznawalność są bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla studentów zagranicznych. Ujęcie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w międzynarodowych rankingach szkół wyższych pozytywnie wpłynie również na pozycję absolwentów Uczelni na rynku pracy. W większości przypadków ocena Uczelni opiera się na mierzalnych ilościowo wskaźnikach. W zależności od tematyki i zakresu działalności objętej rankingiem Uczelnie są oceniane i pozycjonowane. W konstruowaniu ocen badana jest również reputacja uczelni w odbiorze kadry naukowej, pracodawców oraz studentów.

   

  Za najpopularniejsze i najbardziej opiniotwórcze rankingi międzynarodowe uznaje się:

   

  • Academic Ranking of World Universities (ARWU)w rankingu szanghajskim, przygotowywanym przez Uniwersytet Jiao Tong z siedzibą w Szanghaju, najistotniejszym czynnikiem wpływającym na pozycję rankingową są sukcesy naukowe. Pod uwagę brana jest m.in. liczba absolwentów i pracowników nagrodzonych Nagrodą Nobla lub Medalem Fieldsa, liczba najczęściej cytowanych naukowców, publikacje w prestiżowych czasopismach „Nature” i „Science”. Ważnym czynnikiem są też publikacje uwzględnione w indeksach cytowań: Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index. Zestawienie obejmuje ponad 1000 najlepszych uczelni wyższych, spośród których w głównym rankingu uwzględnianych jest 500 uczelni z najlepszym wynikiem rankingowym
  • QS World University Ranking (QS) - przygotowywany jest przez brytyjską firmę Quacquarelli Symmonds specjalizującej się w publikacjach dotyczących problematyki edukacji i studiowania za granicą. W przygotowywaniu prestiżowego QS World University Ranking brane są pod uwagę następujące kryteria: reputacja uczelni w środowisku akademickim, ocena i prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby pracowników akademickich do liczby studentów, liczba studentów i pracowników pochodzących z zagranicy, liczba cytowań pracowników uczelni. Oprócz rankingu głównego ocenie poddane być mogą poszczególne dziedziny naukowe i kierunki studiów.
  • Times Higher Education World University Ranking (THE) -  w ramach THE World University Rankings za pomocą 5 kryteriów oceniane są: kształcenie, umiędzynarodowienie uczelni, prowadzone badania naukowe, wskaźniki cytowań i publikacji, a także współpraca uczelni z biznesem. Na THE World University Rankings składają się rankingi ogólne, tematyczne, reputacyjne, a także regionalne.
  • US News Best Global Universities Rankings (US News) - jest opracowywany przez amerykańską firmę działającą w branży medialnej od lat 30tych ubiegłego wieku. Przygotowywany przez nią ranking powstaje w oparciu o listę 1500 uczelni charakteryzujących się największą liczbą publikacji oraz 250 najlepszych uczelni skalsyfikowanych na bazie ankiety reputacji. Z tej puli 1500 najlepszych uczelni zostaje sklasyfikowanych w głównym rankingu. Osobnym rankingom podlegają poszczególne kierunki studiów. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w roku akademickim 2018/2019 został sklasyfikowany w rankingu w kategorii Clinical Medicine.
  • U-Multirankocenia uczelnie w pięciu podstawowych obszarach działalności: badania naukowe, współpraca międzynarodowa, jakość nauczania i uczenia się, transfer wiedzy i technologii oraz współpraca na szczeblu regionalnym. Założeniem rankingu (powstającego przy wsparciu Komisji Europejskiej) jest tworzenie narzędzia, które umożliwi kandydatom na studia poszukiwanie uczelni względem najistotniejszych dla nich kryteriów. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został ujęty w rankingu U-Multirank 2018/19.

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB zachęca do uczestnictwa w międzynarodowych badaniach reputacji uczelni wyższych. Oprócz danych właściwych danej instytucji jest to drugi z najczęściej spotykanych elementów oceny uczelni. Badania te prowadzone są zarówno wśród kadry naukowej, jak też pracodawców. Pozycja w międzynarodowych rankingach wiążę się nie tylko z posiadanym potencjałem naukowo – dydaktycznym oraz infrastrukturalnym. Wielokrotnie zależy ona również od reputacji uczelni w międzynarodowym środowisku badawczym.