• Ostatnia zmiana 20.08.2018 przez Dział Organizacji i Kontroli

  Informacja o danych osobowych pracowników

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku informuje, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z siedzibą ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora,

  - kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, adres email: iod@umb.edu.pl,

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i związanym z tym zapewnieniem świadczeń socjalnych, bezpieczeństwem i organizacją pracy, na podstawie:

  - art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. i Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

  - art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. jako zgody na publikację wizerunku,

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Danych, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia, ZUS, Medycyna Pracy, urzędy skarbowe, firma szkoląca z BHP, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, inne szpitale na podstawie umów z Uczelnią, firma Simple S.A. współpracująca z Uczelnią na podstawie umowy powierzenia oraz inni kontrahenci współpracujący z UMB w zakresie wynikającym z zawartych umów,

  - odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również: uprawnione instytucje w zakresie realizacji projektów przez Uczelnię, PZU – ubezpieczenia grupowe, Interrisk – Polisa OC, banki oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

  - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat od zakończenia zatrudnienia w Uczelni,

        - posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do  

          przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie,

        - posiada Pani/Pan prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, gdy uzasadnione jest, że

         zachodzą okoliczności wskazane w art. 17, 18 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  

          2016 r.,

  - ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

  - podanie danych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym w Kodeksie Pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne, ale niezbędne do  

     realizacji zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych, bezpieczeństwa i organizacji pracy.