• Ostatnia zmiana 11.01.2019 przez Administrator UMB

  Informacja dotycząca możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

   

  Szanowni Państwo,

  Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 1/2019, dotyczącym zmiany zarządzenia nr 79/09 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w sprawie zakresu i sposobu dokumentowania prac wykonywanych w ramach stosunku pracy, które mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego oraz ustalenia maksymalnych wysokości honorariów za te prace w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich wynikającym ze stosunku pracy od dziś nie jest wymagane potwierdzanie przez kierownika jednostki wykazu prac stanowiących utwory.

   

  Jednocześnie wyjaśniam:

  Na podstawie art. 116 ust 7 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co zostało potwierdzone w piśmie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Ministra Finansów (w załączeniu).
  W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotychczasowych interpretacji organów skarbowych w tym zakresie, aby możliwe było zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (50%) muszą być spełnione następujące przesłanki:
  • praca wykonywana przez pracownika jest przedmiotem prawa autorskiego, a więc spełnia warunki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • pracownik jest twórcą w rozumieniu tej ustawy i uzyskiwanie przychodu przez pracownika wynika z korzystania przez twórcę z tychże praw lub rozporządzania tymi prawami,
  • przychody muszą być uzyskiwane z tych rodzajów działalności, o których mowa w art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Oznacza to, że podwyższone koszty uzyskania przychodów można stosować, jeżeli w ramach stosunku pracy powstał utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wypłacone zostało wynagrodzenie z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami.

   

  Istnieje więc rozbieżność pomiędzy przepisami wskazanych wyżej ustaw, zatem do czasu wydania przez Ministerstwo Finansów interpretacji ogólnej dotyczącej możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do 100% wynagrodzeń nauczycieli akademickich bez konieczności wskazywania powstałego utworu, w UMB będą stosowane dotychczasowe zasady w tym zakresie.

  Jak wynika ze strony internetowej www.mf.gov.plMinisterstwo Finansów w dniu 20 grudnia 2018 r. zamieściło Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w zakresie projektu interpretacji ogólnej dotyczącej możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy z tytułu rozporządzania prawami autorskimi.

  W przypadku powzięcia informacji o stanowisku wypracowanym przez Ministerstwo Finansów w przedmiotowej sprawie, zostaną Państwo powiadomieni. Jednocześnie zachęcam do śledzenia na stronach MF postępów prac w tym temacie.

   

                                                                                                                                                                   Kanclerz

                                                     Konrad Raczkowski

   

  W załączeniu:

  - linki do strony Ministerstwa Finansów ze wskazanym wyżej Zawiadomieniem z dnia 20.12.2018r. i innymi dokumentami w sprawie:

  https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe/-/asset_publisher/M1vU/content/zawiadomienie-o-rozpoczeciu-konsultacji-podatkowych-w-zakresie-projektu-interpretacji-ogolnej-dotyczacej-mozliwosci-zastosowania-50-kosztow-uzyskania-przychodow-do-czesci-wynagrodzenia-uzyskanego-w-ramach-stosunku-pracy-z-tytulu-rozporzadzania-prawami-autorskimi?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Fkonsultacje-podatkowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_

   

  - pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Pani Minister Finansów w przedmiotowej sprawie