Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Analityka Medyczna.
 • Ostatnia zmiana 07.10.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Analityka Medyczna

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne (profil praktyczny, studia trwają 5 lat).

   

  Celem kształcenia jest przygotowanie profesjonalnej kadry medycznych laboratoriów diagnostycznych. Absolwenci posiadają ponadto zdolność do podjęcia kształcenia specjalizującego i/lub studiów III stopnia i/lub pracy w instytutach badawczo-rozwojowych lub firmach diagnostycznych. 

  Ogólne efekty uczenia się obejmują:

  - w zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

  1. rozwój, budowę i funkcje komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego oraz współzależność ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia i choroby;
  2. procesy metaboliczne na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i ustrojowym, w tym zjawiska homeostazy, regulacji hormonalnej, reprodukcji oraz starzenia się organizmu;
  3. podstawy biologii molekularnej, mechanizmy dziedziczenia i zaburzeń genetycznych oraz podstawy inżynierii genetycznej;
  4. podstawy teoretyczne i metodyczne zastosowania instrumentalnych metod analitycznych w diagnostyce laboratoryjnej;
  5. zasady wykonywania badań laboratoryjnych przy użyciu metod manualnych i technik zautomatyzowanych oraz autoryzacji wyników;
  6. wpływ substancji egzogennych, w tym składników odżywczych, leków i używek na wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych oraz techniki monitorowania stężenia tych związków w materiale biologicznym;
  7. etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

  - w zakresie umiejętności absolwent potrafi:

  1. pobierać materiał biologiczny do badań laboratoryjnych z zachowaniem zasad aseptyki oraz oceniać jego przydatność;
  2. planować i przeprowadzać laboratoryjną strategię diagnostyczną z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji;
  3. wykonywać badania laboratoryjne oraz uzyskiwać wiarygodne wyniki;
  4. wykorzystywać wyniki badań laboratoryjnych do opisu stanu zdrowia;
  5. rozwiązywać problemy diagnostyczne mieszczące się w zakresie dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  6. doradzać w procesie diagnostycznym;
  7. zarządzać i kierować medycznym laboratorium diagnostycznym, w tym jego personelem;
  8. określać priorytety w procesie diagnostycznym oraz konstruktywnie i na zasadzie partnerstwa współpracować w jego trakcie z lekarzem i innymi osobami związanymi z procesem diagnostyczno-terapeutycznym;
  9. wyszukiwać i selekcjonować informacje z różnych źródeł, dokonywać ich krytycznej oceny oraz formułować opinie;
  10. korzystać z wiedzy i umiejętności praktycznych zgodnie z zasadami etyki i deontologii oraz przepisami prawa;
  11. planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy;
  12. inspirować inne osoby do uczenia się;
  13. komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się wiedzą;
  14. komunikować się z odbiorcami wyników badań laboratoryjnych.

  - w zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

  1. dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych;
  2. pracy w zespole, przyjmując w nim różne role, ustalając priorytety, dbając o bezpieczeństwo własne, współpracowników i otoczenia;
  3. wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
  4. identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego w oparciu o zasady etyczne oraz formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej;
  5. przestrzegania tajemnicy zawodowej i praw pacjenta;
  6. korzystania z obiektywnych źródeł informacji;
  7. formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji;
  8. podejmowania działań zawodowych z szacunkiem do pracy własnej i innych ludzi oraz dbania o powierzony sprzęt;
  9. przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób.

   

  Praktyki zawodowe:

  • Praktyka zawodowa na II roku studiów w laboratorium naukowo-badawczym,

  • Praktyka zawodowa na III roku studiów w medycznym laboratorium diagnostycznym; zakres: analityka ogólna, biochemia, chemia kliniczna, parazytologia (160 godzin),

  • Praktyka zawodowa na IV roku studiów w medycznym laboratorium diagnostycznym; zakres: hematologia, mikrobiologia, serologia grup krwi (160 godzin),

  • Praktyka zawodowa na V roku studiów w medycznym laboratorium diagnostycznym; zakres: hematologia i koagulologia oraz serologia grup krwi i transfuzjologia (160 godzin).

   

  Absolwenci kierunku Analityka Medyczna otrzymują dyplom i tytuł zawodowy magistra. Po uzyskaniu dyplomu otrzymują Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, regulowanego Ustawą o diagnostyce laboratoryjnej.