• Ostatnia zmiana 03.10.2019 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  O Wydziale

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej utworzono w Akademii Medycznej w Białymstoku 1_lipca 1977 roku, decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. W roku 2001 nastąpiła zmiana nazwy Wydziału na Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.
   
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w wyniku oceny parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez MNiSW w 2017 roku uzyskał kategorię A.
   
  Wydział kształci studentów na następujących kierunkach studiów:
  • Analityka Medyczna (od 1977 roku)
  • Farmacja (od 1987 roku)
  • Kosmetologia (od 2009 roku)
    
  Zarówno kierunek Analityka Medyczna jak i kierunek Farmacja uzyskały akredytację programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
  W 2012 roku Wydział uzyskał akredytację instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  Na Wydziale dyplomy uzyskało:
  • 1677 absolwentów k. Analityka Medyczna
  • 1753 absolwentów k. Farmacja
  • 743 absolwentów k. Kosmetologia I i II stopnia
    
  W roku akademickim 2019/2020 na Wydziale rozpoczęło naukę 1232 osób (łącznie z doktorantami).
   
  Na Wydziale prowadzone są również studia doktoranckie:
  • Studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych
  • Międzynarodowe studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych
  • Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie z biologii medycznej i biostatystyki realizowane w ramach projektu COFUND (współprowadzone z Wydziałem Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim).

   

  Od 1 października 2019 r. rozpoczęto kształcenie w Szkole doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.

   

  Działalność  dydaktyczna  obejmuje  także  szkolenie  podyplomowe farmaceutów oraz diagnostów laboratoryjnych prowadzone w ramach Wydziałowego Studium Podyplomowego.

   

  We wrzesniu 2015 r. rozpoczął funkcjonowanie Przyrodniczy Uniwersytet Młodzieżowy (PUM). Głównym celem jego działalności jest promocja nauki poprzez zachęcenia i wspomaganie uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w dążeniu do pogłebienia wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych.

  Obecnie w skład Wydziału wchodzi 30 jednostek organizacyjnych, w tym 29 zakładów i 1 samodzielna pracownia, w których pracuje ponad 134 nauczycieli akademickich w tym w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest 21 profesorów, 34 doktorów habilitowanych.
   
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej posiada uprawnienia do:
  • nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna (od 2000 roku)
  • nadawania stopnia doktora nauk farmaceutycznych (od 2004 roku)
  • nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie biologia medyczna (od 2005 roku)
  • nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych (od 2012 roku)

   

  Spośród pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

   

  • 215 osób uzyskały stopień doktora
  • 76 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego
  • 41 osób uzyskało tytuł profesora.
    
  Pracownicy Wydziału prowadzą badania naukowe we współpracy z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Dotyczą one m.in. poszukiwania nowych leków pochodzenia syntetycznego i naturalnego, oceny mechanizmu działania leków, ich toksyczności oraz profilu farmakokinetyczno-farmakodynamicznego, technologii postaci leku i diagnostyki medycznej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania naukowego jest ocena patomechanizmu chorób nowotworowych, zapalnych i metabolicznych oraz poszukiwanie markerów tych chorób.
   
  W roku 2012 Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego (w skład którego wchodzi Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej) otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) - prestiżowe wyróżnienie przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.