• Rekrutacja na Studia Międzynarodowe. Doktorzy podczas uroczystości wręczenia dyplomów
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 09.07.2018 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Rekrutacja na Studia Międzynarodowe

   

  Uwaga!

  Ogłoszono nabór uzupełniający na międzynarodowe studia doktoranckie - termin do 12 lipca br.

   

  Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w projekcie oraz wzorem umowy.

  Oświadczenie o zobligowaniu do podpisania umowy na udział w projekcie „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami.

  1. Postępowanie konkursowe składa się z analizy dokumentacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej oraz z decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia doktoranckie. Przeprowadzane jest zgodnie z Harmonogramem (zamieszczony poniżej) oraz w oparciu o Punktację.
  2. Analiza dokumentacji obejmuje ocenę predyspozycji Kandydata do pracy naukowo-badawczej, a rozmowa kwalifikacyjna ocenę motywacji, potencjału naukowego Kandydata i umiejętności wypowiedzi w języku angielskim.
  3. Predyspozycje do pracy naukowo-badawczej są oceniane na podstawie przedłożonego przez kandydata projektu badawczego i jego dotychczasowych osiągnięć w oparciu o Punktację (jak wyżej). Projekt (nie dłuższy niż na 3 strony A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) powinien prezentować koncepcję pracy badawczej w zakresie zainteresowań naukowych kandydata (może stanowić zamysł przyszłej pracy doktorskiej) wraz z propozycją metodologii oraz powinien mieścić się w jednej ze wskazanych przez Wydział tematyk naukowo-badawczych przygotowanych dla przyszłych doktorantów.
  4. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku angielskim będzie miała na celu określenie motywacji, potencjału naukowego oraz umiejętności wypowiedzi Kandydata w języku angielskim oceniane za każdy wymieniony element w skali ocen: bardzo dobrze (5), ponad dobrze (4,5), dobrze (4), dość dobrze (3,5), dostatecznie (3), niedostatecznie (0).
  5. Podstawą przyjęcia na studia jest uzyskanie, co najmniej 9 pkt z oceny motywacji, potencjału naukowego i znajomości języka angielskiego na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i co najmniej 7 punktów z oceny projektu oraz uzyskanie minimum 25 punktów w postępowaniu konkursowym. Uzyskanie poniżej 3 punktów za znajomość języka angielskiego, poniżej 9 punktów z łącznej oceny rozmowy kwalifikacyjnej lub poniżej 7 punktów z oceny projektu powoduje dyskwalifikację kandydata z dalszego postępowania konkursowego.
  6. O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskanych w toku postępowania konkursowego w ramach limitu miejsc zatwierdzonego przez Senat Uczelni.
  • O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem,
  2. posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu Diamentowy Grant,
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  4. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1501 z późn. zm.).

   

  Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie zobowiązana jest do dokonania rejestracji elektronicznej w trybie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

   

  Kandydat na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:

  • a)   wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie wraz ze wskazaniem obszaru zainteresowań (wybranego z listy podanej w warunkach rekrutacji), będącego przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dokument do wydruku z internetowego konta kandydata) –Wniosek WFM,
  • b)   podpisaną fotografię (imię, nazwisko, pesel) zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz dodatkowo tą samą fotografię w wersji elektronicznej (wgrana na konto rekrutacyjne kandydata). Wymagania techniczne odnośnie fotografii umieszczone są na stronie internetowej Uczelni,
  • c)    dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w Polsce, lub w przypadku ukończenia studiów za granicą dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich,  w przypadku beneficjentów programu Diamentowy Grant: decyzję ministra o przyznaniu środków na badania naukowe, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich,
  • d)    zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów wystawione przez odpowiedni Dziekanat (z wyłączeniem oceny z dyplomu i obrony),
  • e)    projekt prezentujący koncepcję pracy badawczej,
  • f)     wykaz dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięć naukowych wraz z dokumentami je potwierdzającymi, przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały (dokument do wydruku z internetowego konta kandydata),
  • g)    orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich (oryginał skierowania do lekarza dostępny w Biurze Promocji i Rekrutacji),
  • h)    poświadczoną przez Uczelnię, notarialnie lub przez instytucję wydającą kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, w przypadku gdy kandydat nie posiada dowodu osobistego.
  • i)     oświadczenie o zobligowaniu do podpisania umowy na udział w projekcie i uczestnictwa w projekcie „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”

   

  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na międzynarodowe studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na rok akademicki 2018/2019.

   

  • Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie zobowiązane są do dokonania rejestracji elektronicznej i złożenia dokumentów w terminie 18.05.2018r. – 30.05.2018r.
  • Kandydaci kończący studia w roku akademickim 2017/2018 składają dyplom ukończenia studiów oraz zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów, wystawione przez właściwy Dziekanat do 15.06.2018r., zaś pozostałe dokumenty w terminach wskazanych w ust. 1.
  • Laureaci programu Diamentowy Grant składają stosowne dokumenty oraz zaświadczenie o ukończeniu 3 roku studiów w terminach określonych w ust. 1-2.
  • W przypadku niezachowania terminów wskazanych w ust. 1-3, kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszego etapu postępowania konkursowego.
  • Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 18.06.2018 w sali konferencyjnej Euroregionalnego Centrum Farmacji nr 34 przy ul. Adama Mickiewicza 2d (za dziekanatem) o godz. 8:15. O godz. 8:30 rozpocznie się rozmowa kwalifikacyjna.

   

  • Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi w dniu 22.06.2018r.
  • W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin ogłoszenia listy przyjętych na I rok studiów doktoranckich może ulec zmianie.

   

   

  Informacje odnośnie rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie można uzyskać w:

  Biurze Promocji i Rekrutacji UMB
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (skrzydło Pałacu Branickich),
  tel.: (85) 748 54 73, fax: (85) 748 54 72
  e-mail: 
  brip@umb.edu.pl

  Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

   

  Uchwała nr 14/2018 w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego na stacjonarne Międzynarodowe Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2018/2019


   

  Uchwała nr 76/2018 w sprawie w sprawie w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego na stacjonarne Międzynarodowe Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2018/2019