• Ostatnia zmiana 23.06.2017 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Rekrutacja

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zasady postępowania konkursowego na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018

  1. Postępowanie konkursowe obejmuje ocenę predyspozycji kandydata do pracy naukowo - badawczej oraz egzaminy: z języka angielskiego i przedmiotu kierunkowego:

  - Predyspozycje do pracy naukowo - badawczej są oceniane na podstawie przedłożonego przez kandydata projektu badawczego i jego dotychczasowych osiągnięć w oparciu o Punktację stanowiącą Załącznik nr 2. Projekt (nie dłuższy niż na 3 strony A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) powinien prezentować koncepcję pracy badawczej w zakresie zainteresowań naukowych kandydata (może stanowić zamysł przyszłej pracy doktorskiej) wraz z propozycją metodologii i wskazaniem jednostki organizacyjnej UMB, w której badania mogą być zrealizowane.

  - Egzamin ustny z przedmiotu kierunkowego i języka angielskiego składa się z trzech pytań. Za każde pytanie kandydat otrzymuje ocenę. Do oceniania egzaminów stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobrze (5), ponad dobrze (4,5), dobrze (4), dość dobrze (3,5), dostatecznie (3), niedostatecznie (0). Regulamin egzaminów, określa Załącznik nr 3. (Terminy egzaminów poniżej) Kandydaci zostaną poinformowani o zakresie tematycznym egzaminu z przedmiotu kierunkowego najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu (w przypadku naboru uzupełniającego termin może ulec skróceniu).

  2. Podstawą przyjęcia na studia jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdego egzaminu i co najmniej 6 punktów z oceny projektu oraz uzyskanie minimum 25 punktów w postępowaniu konkursowym. Uzyskanie oceny niedostatecznej
  z któregokolwiek przedmiotu lub poniżej 6 punktów z oceny projektu powoduje dyskwalifikację kandydata z dalszego postępowania konkursowego.

  3. O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskanych w toku postępowania konkursowego w ramach limitu miejsc zatwierdzonego przez Senat Uczelni.

  4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie są jawne.

   

  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018

  1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie zobowiązane są do dokonania rejestracji elektronicznej i złożenia dokumentów w Biurze Promocji i Rekrutacji w terminie od 01.06.2017r. do14.06.2017r. 

  2. Kandydaci kończący studia w roku akademickim 2016/2017 składają dyplom ukończenia studiów oraz zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów, wystawione przez właściwy Dziekanat do 14.07.2017 r., zaś pozostałe dokumenty w terminach wskazanych w ust.

  3. Laureaci programu Diamentowy Grant składają stosowne dokumenty oraz zaświadczenie o ukończeniu 3 roku studiów w terminach określonych w ust. 1-2.

  4. W przypadku niezachowania terminów wskazanych w ust. 1-3, kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszego etapu postępowania konkursowego.

  5. Kandydaci na opiekunów naukowych/promotorów powinni złożyć oświadczenie o zapewnieniu miejsca odbycia zajęć dydaktycznych (Załącznik nr 7) oraz o zapewnieniu miejsca realizacji badań naukowych (Załącznik nr 8) w terminach określonych w ust. 1.

  6. Terminy egzaminów:

  • 10.07.2017r. – język angielski; W dniu 10.07.2017r. należy zgłosić się do Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45. O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.
  • 11.07.2017r. – przedmiot kierunkowy; W dniu 11.07.2017r. należy zgłosić się do sali konferencyjnej Euroregionalnego Centrum Farmacji nr 34 przy ul. Adama Mickiewicza 2d (za dziekanatem) o godz. 8:15. O godz. 8:30 rozpocznie się egzamin ustny.

  7. Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi w dniu 17.07.2017 r.

  8. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin ogłoszenia listy przyjętych na I rok studiów doktoranckich może ulec zmianie.

   

  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018 - nabór uzupełniający

  Nabór uzupełniający odbędzie się w następujących terminach:

  1. Rejestracja elektroniczna, składanie dokumentów oraz wskazywanie obszaru zainteresowań, z którego kandydaci będą zdawać egzamin z przedmiotu kierunkowego – 01.09-21.09.2017r.
  2. Składanie oświadczeń o zapewnieniu miejsca odbycia zajęć dydaktycznych i miejsca realizacji badań naukowych przez kandydatów na opiekunów naukowych/promotorów – 01.09-21.09.2017r.
  3. Egzamin z języka angielskiego – 09.10.2017 r., godz. 10:00.
  4. Egzamin z przedmiotu kierunkowego – 10.10.2017r., godz. 8:30.
  5. Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego – 11.10.2017r.

   

  Limity przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

  • w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina biologia medyczna - 10 miejsc
  • w dziedzinie nauk farmaceutycznych - 10 miejsc.

   

  Uchwały Senatu

   

   

  Informacje odnośnie rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie można uzyskać w:

  Biurze Promocji i Rekrutacji UMB
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (skrzydło Pałacu Branickich),
  tel.: (85) 748 54 73, fax: (85) 748 54 72
  e-mail: brip@umb.edu.pl

  Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.