• Ostatnia zmiana 15.10.2020 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Plan zajęć

   

  Rok akademicki 2020/2021


   

  SEMESTR I

   

  NAZWY KOŚCI, STAWÓW, MIĘŚNI, NACZYŃ I NERWÓW OBOWIĄZUJĄ PO POLSKU I PO ŁACINIE

   

  KOŃCZYNA GÓRNA

   

  Ćwiczenie 1. (07.10.2020) Układ kostny jako całość. Budowa ogólna i  podział kości.  Wzrastanie kości na grubość i długość. Kości kręgosłupa i klatki piersiowej. Budowa szczegółowa kręgów szyjnych,   piersiowych, lędźwiowych, kości krzyżowej, guzicznej, żeber, mostka. Punkty kostne wyczuwalne badaniem palpacyjnym.

  Ćwiczenie 2. (14.10.2020) Połączenia kości: ścisłe i ruchome. Podział stawów na typy, określanie osi, płaszczyzn i ruchów we wszystkich typach stawów. Elementy stałe i niestałe stawów.  Połączenia w obrębie kręgosłupa i klatki piersiowej. Krzywizny kręgosłupa i czas ich powstawania. Ruchy w stawach kręgosłupa i klatki.


  NARZĄDY WEWNĘTRZNE

   

  Ćwiczenie 1. (21.10.2020)  Układ nerwowy – ogólny podział. Kresomózgowie, międzymózgowie , śródmózgowie , tyłomózgowie i rdzeń przedłużony– funkcja, budowa zewnętrzna i wewnętrzna. Opony mózgowia i rdzenia kręgowego. Krążenie płynu mózgowo – rdzeniowego. Przysadka mózgowa. Szyszynka.

  Ćwiczenie 2. (28.10.2020) Rdzeń kręgowy: budowa zewnętrzna i wewnętrzna. Drogi czuciowe: czucia powierzchownego i głębokiego, drogi ruchowe: piramidowe i pozapiramidowe. Nerwy czaszkowe. Unaczynienie mózgowia i rdzenia kręgowego.

  Ćwiczenie 3. (04.11.2020) Narządy zmysłów: narząd wzroku i droga wzrokowa;  narząd słuchu i droga słuchowa. Układ autonomiczny.

  Ćwiczenie 4. (18.11.2020) Układ krwionośny. Serce – budowa, topografia, funkcja. Krążenie duże i małe, naczynia tętnicze i żylne. Układ chłonny. Śledziona, grasica.

  Ćwiczenie 5. (25.11.2020) Układ oddechowy. Tarczyca i przytarczyce.

  Ćwiczenie 6. (02.12.2020) Układ pokarmowy. Gruczoły układu pokarmowego – ślinianki, wątroba i trzustka.

  Ćwiczenie 7. (09.12.2020) Układ moczowy. Nadnercza. Układ płciowy męski i żeński.

  Ćwiczenie 8. (16.12.2020) KOLOKWIUM
   

  OBOWIĄZUJĄCE NAZWY ŁACIŃSKIE:

  Ćwiczenie 1.
  •    Mózgowie – Encephalon
  •    Półkula mózgu – Hemispherium cerebri
  •    Rdzeń kręgowy – Medulla spinalis
  •    Przysadka mózgowa - Hypophysis cerebri
  •    Szyszynka - Corpus pineale
  •    Płat czołowy – Lobus frontalis
  •    Płat ciemieniowy- Lobus parietalis
  •    Płat skroniowy- Lobus temporalis
  •    Płat potyliczny – Lobus occipitalis
  •    Spoidło wielkie – Corpus callosum
  •    Kora mózgu – Cortex cerebri
  •    Wzgórze - Thalamus
  •    Podwzgórze - Hypothalamus
  •    Komora boczna – Ventriculus lateralis
  •    Komora trzecia – Ventriculus tertius
  •    Komora czwarta – Ventriculus quartus
  •    Wodociąg mózgu – Aqueductus cerebri
  •    Most - Pons
  •    Móżdżek – Cerebellum
  •    Rdzeń przedłużony – Medulla oblongata
  •    Pień mózgu – Truncus cerebri
  •    Opona twarda – Dura mater
  •    Opona miękka – Pia mater
  •    Opona pajęcza – Arachnoidea

  Ćwiczenie 2.
  •    Nerwy węchowe – Nervi olfactorii (I)
  •    Nerw wzrokowy- Nervus opticus (II)
  •    Nerw okoruchowy- Nervus oculomotorius (III)
  •    Nerw bloczkowy- Nervus trochlearis (IV)
  •    Nerw trójdzielny- Nerw trigeminus (V)
  •    Nerw oczny- Nervus ophthalmicus (V1)
  •    Nerw szczękowy- Nervus maxillaris (V2)
  •    Nerw żuchwowy- Nervus mandibularis (V3)
  •    Nerw odwodzący- Nervus abducent (VI)
  •    Nerw twarzowy- Nervus facialis (VII)
  •    Nerw przedsionkowo-ślimakowy- Nervus vestibulocochlearis (VIII)
  •    Nerw językowo-gardłowy- Nervus glossopharyngeus (IX)
  •    Nerw błędny-  Nervus vagus (X)
  •    Nerw dodatkowy- Nervus accessorius (XI)
  •    Nerw podjęzykowy-  Nervus hypoglossus (XII)  
  •    Tętnica kręgowa – Arteria vertebralis
  •    Tętnica szyjna wewnętrzna – Arteria carotis interna
  •    Rdzeń kręgowy – Medulla spinalis
  •    Nerw rdzeniowy – Nervus spinalis
  •    Pień współczulny – Truncus sympathicus

  Ćwiczenie 3.
  •    Oko – Oculus
  •    Rogówka- Cornea
  •    Twardówka- Sclera
  •    Tęczówka –Iris
  •    Ciało rzęskowe- Corpus ciliare
  •    Naczyniówka- Choroidea
  •    Soczewka- Lens
  •    Siatkówka- Retina
  •    Ucho zewnętrzne – Auris externa
  •    Ucho środkowe – Auris media
  •    Ucho wewnętrzne – Auris interna
  •    Trąbka słuchowa– Tuba auditiva

  Ćwiczenie 4.
  •    Serce – Cor
  •    Przedsionek prawy – Atrium dextrum
  •    Przedsionek lewy – Atrium sinistrum
  •    Komora prawa – Ventriculus dexter 
  •    Komora lewa – Ventriculus sinister
  •    Zastawka trójdzielna – Valva tricuspidalis
  •    Zastawka dwudzielna – Valva bicuspidalis lub mitralis
  •    Zastawka aorty – Valva aortae
  •    Zastawka pnia płucnego – Valva trunci pulmonalis
  •    Osierdzie – Pericardium
  •    Mięsień sercowy – Myocardium
  •    Tętnica wieńcowa prawa – Arteria coronaria dextra
  •    Tętnica wieńcowa lewa – Arteria coronaria sinistra
  •    Pień płucny – Truncus pulmonalis
  •    Aorta (tętnica główna) – Aorta
  •    Żyła główna górna – Vena cava superior
  •    Żyła główna dolna – Vena cava inferior
  •    Żyła płucna prawa górna i dolna – Vena pulmonalis dextra superior et inferior
  •    Żyła płucna lewa górna i dolna – Vena pulmonalis sinistra superior et inferior
  •    Tętnica płucna prawa i lewa – Arteria pulmonalis dextra et sinistra
  •    Tętnica główna - Aorta
  •    Aorta wstępująca – Aorta ascendens
  •    Łuk aorty – Arcus aortae
  •    Aorta zstępująca – Aorta descendens
  •    Pień ramienno-głowowy– Truncus brachiocephalicus
  •    Tętnica szyjna wspólna lewa i prawa– Arteria carotis communis sinistra et dextra
  •    Tętnica podobojczykowa lewa i prawa– Arteria subclavia sinistra et dextra
  •    Tętnica pachowa- Arteria axillaris
  •    Tętnica ramienna- Arteria brachialis
  •    Tętnica głęboka ramienia- Arteria brachii profunda
  •    Tętnica łokciowa- Arteria ulnaris
  •    Tętnica promieniowa- Arteria radialis
  •    Żyła odłokciowa- Vena basilica
  •    Żyła odpromieniowa- Vena cephalica
  •    Aorta piersiowa – Aorta thoracica
  •    Pień trzewny – Truncus celiacus
  •    Tętnica krezkowa górna i dolna – Arteria mesenterica superior et inferior
  •    Tętnica nerkowa – Arteria renalis
  •    Tętnica jajnikowa i jądrowa – Arteria ovarica et testicularis
  •    Aorta brzuszna – Aorta abdominalis
  •    Tętnica biodrowa wspólna- Arteria iliaca communis
  •    Tętnica biodrowa wewnętrzna- Arteria iliaca interna
  •    Tętnica biodrowa zewnętrzna- Arteria iliaca externa
  •    Tętnica udowa– Arteria femoralis
  •    Tętnica podkolanowa– Arteria poplitea
  •    Tętnica piszczelowa przednia- Arteria tibialis anterior
  •    Tętnica piszczelowa tylna- Arteria tibialis posterior
  •    Tętnica grzbietowa stopy- Arteria dorsalis pedis
  •    Żyła odpiszczelowa- Vena saphena magna
  •    Żyła odstrzałkowa- Vena saphena parva
  •    Grasica – Thymus

  Ćwiczenie 5.
  •    Jama nosowa – Cavum nasi
  •    Zatoki przynosowe – Sinus paranasales
  •    Zatoka czołowa- Sinus frontalis
  •    Zatoka klinowa– Sinus sphenoidalis
  •    Zatoka szczękowa– Sinus maxillaris
  •    Komórki sitowe- Cellulae ethmoidales
  •    Gardło – Pharynx
  •    Krtań – Larynx
  •    Tchawica – Trachea
  •    Oskrzele główne prawe i lewe- Bronchus principalis dexter et sinister
  •    Płuco prawe i lewe- Pulmo dexter et sinister
  •    Tętnica płucna prawa i lewa- Arteria pulmonalis dextra et sinistra
  •    Żyła płucna prawa górna i dolna- Vena pulmonalis dextra superior et inferior
  •    Żyła płucna lewa górna i dolna- Vena pulmonalis sinistra superior et inferior
  •    Opłucna – Pleura
  •    Gruczoł tarczowy - Glandula thyroidea
  •    Gruczoły przytarczyczne - Glandulae parathyroideae

  Ćwiczenie 6.
  •    Jama ustna – Cavitas oris
  •    Ślinianka przyuszna – Glandula parotidea
  •    Migdałek podniebienny – Tonsilla palatina
  •    Gardło – Pharynx
  •    Przełyk – Esophagus
  •    Żołądek – Gaster
  •    Odźwiernik – Pylorus
  •    Dwunastnica – Duodenum
  •    Jelito czcze – jejunum
  •    Jelito kręte – Ileum
  •    Jelito ślepe – Cecum
  •    Wyrostek robaczkowy – Appendix vermiformis
  •    Okrężnica wstępująca – Colon ascendens
  •    Okrężnica poprzeczna – Colon transversum
  •    Okrężnica zstępująca – Colon descendens
  •    Okrężnica esowata – Colon sigmoideum
  •    Odbytnica – rectum
  •    Odbyt – Anus
  •    Otrzewna – Peritoneum
  •     Wątroba - Hepar
  •    Żyła wrotna - Vena portae
  •    Pęcherzyk żółciowy - Vesica fellea
  •    Przewód żółciowy wspólny - Ductus choledochus
  •    Trzustka - Pancreas
  •    Śledziona – Lien
  Ćwiczenie 7.

  •    Nerka - Ren
  •    Miedniczka nerkowa - Pelvis renalis
  •    Moczowód - Ureter
  •    Pęcherz moczowy - Vesica urinaria
  •    Cewka moczowa żeńska - Urethra feminina
  •    Cewka moczowa męska - Urethra masculina
  •    Gruczoł nadnerczowy - Glandula suprarenalis
  •    Jądro - Testis
  •    Najądrze – Epididymis
  •    Nasieniowód – Ductus deferens
  •    Powrózek nasienny – Funiculus spermaticus
  •    Gruczoł krokowy - Prostata
  •    Jajnik – Ovarium
  •    Jajowód – Tuba uterina
  •    Macica – Uterus
  •    Szyjka macicy- Cervix uteri
  •    Pochwa –Vagina
   


  GŁOWA , SZYJA, TUŁÓW

   

  Ćwiczenie 1. (13.01.2021) Czaszka. Kości mózgoczaszki: kość czołowa, potyliczna, klinowa, skroniowa, ciemieniowa i sitowa. Kości tworzące sklepienie, podstawę czaszki, dół przedni, środkowy i tylny. Otwory i szczeliny przez które przechodzą nerwy czaszkowe 
  /z uwzględnieniem nazw nerwów czaszkowych/. Kości  twarzoczaszki: szczęka, żuchwa, kość jarzmowa, nosowa, podniebienna, łzowa, małżowina nosowa dolna, lemiesz. Jamy i doły twarzoczaszki: oczodół, jama nosowa z zatokami przynosowymi, jama ustna, dół skroniowy, dół podskroniowy, dół zażuchwowy.  Połączenia w obrębie czaszki: szwy, ciemiączka i staw skroniowo-żuchwowy - budowa i mechanika stawu.

  Ćwiczenie 2. (20.01.2021) Mięśnie głowy: mimiczne  i mięśnie żucia.  Przyczepy, położenie,  czynność i unerwienie poszczególnych mięśni. Nerwy czaszkowe: V- trójdzielny, VII – twarzowy : przebieg i zakres unerwienia.

  Ćwiczenie 3. (27.01.2021) Mięśnie szyi. Przyczepy, położenie i czynność poszczególnych mięśni. Trójkąty szyi: ograniczenia i ich zawartość.   Szczeliny mięśni pochyłych i ich zawartość.  Staw górny i dolny głowy – budowa i mechanika stawów. Splot szyjny: położenie, nerwy czuciowe i ruchowe splotu i zakres ich unerwienia.
  Ćwiczenie 4. (03.02.2021) Mięśnie głębokie klatki piersiowej. Przepona. Splot szyjny – nerw przeponowy. Nerwy międzyżebrowe. Mięśnie głębokie grzbietu. Przyczepy, położenie, czynność i unerwienie poszczególnych mięśni.
  Ćwiczenie 5. (24.02.2021) Mięśnie brzucha i dna miednicy. Przyczepy, położenie, czynność i unerwienie poszczególnych mięśni. Naczynia tętnicze i żylne głowy i szyi. Naczynia chłonne, węzły chłonne, pnie i przewody chłonne głowy i szyi. Naczynia tętnicze, żylne, chłonne ścian klatki piersiowej i jamy brzusznej.
  Ćwiczenie 6. (03.03.2021) KOLOKWIUM

   

     SEMESTR II

  NAZWY KOŚCI, STAWÓW, MIĘŚNI, NACZYŃ I NERWÓW OBOWIĄZUJĄ PO POLSKU I PO ŁACINIE

   

  KOŃCZYNA GÓRNA

   

  Ćwiczenie 3.  Obręcz barkowa i kości części wolnej kończyny górnej. Budowa szczegółowa kości: obojczyk, łopatka, kość ramienna, kość łokciowa, kość promieniowa i kości ręki. Budowa kości z uwzględnieniem powierzchni stawowych oraz miejsc przyczepów mięśni. Połączenia kości kończyny górnej. Budowa stawów z uwzględnieniem  ruchów i  elementów niestałych.  Punkty kostne wyczuwalne badaniem palpacyjnym.

  Ćwiczenie 4.  Ogólna budowa, podział i  czynność mięśni.Mięśnie powierzchowne klatki piersiowej; przyczepy, położenie i czynność poszczególnych mięśni. Mięśnie powierzchowne grzbietu;  kolcowo-ramienne, kolcowo-żebrowe. Przyczepy, położenie, czynność i unerwienie poszczególnych mięśni.

  Ćwiczenie 5. Mięśnie kończyny górnej: obręczy barkowej i ramienia. Przyczepy , czynność i unerwienie poszczególnych mięśni. Ograniczenia i zawartość jamy pachowej. Nerwy rdzeniowe. Splot ramienny: topografia, pnie, pęczki, nerwy krótkie i długie splotu. Przebieg i zakres unerwienia poszczególnych nerwów.

  Ćwiczenie 6. Mięśnie przedramienia  i  mięśnie ręki. . Przyczepy , czynność i unerwienie poszczególnych mięśni. Troczki mięśni przedramienia i pochewki ścięgien.  Ograniczenia i zawartość  dołu łokciowego i kanału nadgarstka.

  Ćwiczenie 7. Aorta, łuk aorty , naczynia odchodzące od łuku aorty. Tętnice kończyny górnej. Żyły powierzchowne i głębokie kończyny górnej. Żyła główna górna, kąty żylne. Układ chłonny kończyny górnej: pnie, przewody limfatyczne, węzły chłonne. Splot ramienny: przebieg i zakres unerwienia oraz objawy porażenia poszczególnych nerwów.

  Ćwiczenie 8. KOLOKWIUM  (część teoretyczna i praktyczna).

   

  KOŃCZYNA DOLNA

   

  Ćwiczenie 1. Obręcz biodrowa i kości części wolnej kończyny dolnej. Budowa szczegółowa kości: kość miedniczna, kość udowa, rzepka, piszczel, strzałka, kości stopy. Powierzchnie stawowe  oraz miejsca przyczepów mięśni. . Punkty kostne wyczuwalne badaniem palpacyjnym.

  Ćwiczenie 2. Miednica jako całość, połączenia w obrębie miednicy. Stawy kończyny dolnej: typy, ruchy, elementy niestałe stawów.

  Ćwiczenie 3. Mięśnie kończyny dolnej: obręczy biodrowej i uda. Przyczepy i czynność poszczególnych mięśni. Mechanika stawu biodrowego i kolanowego.  Splot lędźwiowy- topografia, nerwy krótkie i długie- przebieg i zaktres unerwienia.

  Ćwiczenie 4. Mięśnie  goleni i stopy. Troczki mięśni goleni i pochewki ścięgien. Przyczepy, położenie i czynność poszczególnych mięśni.  Dół podkolanowy, kanał kostki przyśrodkowej - ograniczenia i zawartość. Mechanika stawów skokowych i stawów stopy. Nerw kulszowy –przebieg, podział izakres unerwienia.

  Ćwiczenie 5. Splot lędźwiowy i krzyżowy - topografia splotów. Nerwy długie splotów - ich przebieg, zakres unerwienia oraz objawy porażenia. Unerwienie ruchowe i czuciowe kończyny dolnej. Naczynia tętnicze, żylne i chłonne kończyny dolnej. Węzły chłonne, pnie i przewód piersiowy.

  Ćwiczenie 6. KOLOKWIUM