• Ostatnia zmiana 27.09.2021 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Regulamin

   

   REGULAMIN
  Zajęć dydaktycznych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB
  kierunek Fizjoterapia rok 2021/2022


    
  1. Regulamin zajęć dydaktycznych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka jest zgodny z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
  2. Student ma prawo do uzyskania wszelkich możliwych pomocy naukowych i informacji dostępnych w ZAP i służących poszerzeniu wiedzy w zakresie anatomii.
  3. Ćwiczenia i wykłady przebiegają według przedstawionego harmonogramu, aktualizowanego w zależności od sytuacji zagrożenia epidemicznego, obejmującego poszczególne działy tematyczne (bloki). Student powinien być przygotowany  teoretycznie  na dane ćwiczenie w oparciu o obowiązujące podręczniki (sylabus, plan zajęć). Zakres materiału  jest przedstawiany na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zakładu:  www.anatomia.umb.edu.pl co najmniej na siedem dni  przed terminem zajęć. 
  4. Zajęcia odbywają się w salach Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka. Na ćwiczeniach obowiązuje zmiana obuwia i biały fartuch lekarski oraz środki ochrony osobistej – bezwzględnie maseczka ochronna, zakrywająca usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe. Student z objawami infekcji nie może uczestniczyć w zajęciach. Płaszcze, kurtki, torby itp. należy przed wejściem na salę ćwiczeń pozostawić w szatni. Przed wejściem na salę obowiązuje dezynfekcja rąk. W sali ćwiczeniowej student ma prawo przebywać wyłącznie w obecności asystenta. W trakcie zajęć nie wolno, bez zgody asystenta, opuszczać sali ćwiczeniowej. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego, z wyjątkiem zastosowania wyżej wymienionych urządzeń w celach dydaktycznych po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia, zakaz wnoszenia na sale ćwiczeń jedzenia i picia, zakaz fotografowania oraz wprowadzania osób postronnych. Preparaty tkankowe należy szanować i nie wolno wynosić ich z sali.

  5. Student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach (wykłady oraz ćwiczenia). Nieobecność należy usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na pierwszym ćwiczeniu, w którym uczestniczy  student po okresie nieobecności. W przypadku nieobecności z przyczyn zdrowotnych obowiązuje zaświadczenie lekarskie, a w przypadkach losowych zaświadczenie odpowiednich władz. Nieobecność usprawiedliwiona na ćwiczeniach jest traktowana jako ćwiczenie niezaliczone. Nieobecność nieusprawiedliwiona na wykładzie lub ćwiczeniu uniemożliwia zaliczenie bloku tematycznego.
  6. Poszczególne bloki tematyczne kończą się zaliczeniem  (kolokwium). Zaliczenie jest pisemne (teoretyczne i praktyczne), oceniane w punktach. Za każde, z czterech kolokwiów można uzyskać z części teoretycznej 15 pkt. , łącznie 60 pkt .Z części praktycznej można uzyskać 10 pkt, łącznie z 4 kolokwiów  40 pkt.  Maksymalnie w ciągu roku można uzyskać: 60 pkt. za część teoretyczną i 40 pkt. za część praktyczną, łącznie 100 pkt.  

  Uzyskanie:                                                                                                                      
  - 0-42 pkt. nie dopuszcza do egzaminu,                                                                                                      
  -  powyżej 42 pkt. dopuszcza do egzaminu,                                                                                              
  - powyżej 90 pkt. kwalifikuje do teminu zerowego.
  7. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w sesji letniej w formie egzaminu pisemnego i składa się z części praktycznej i teoretycznej. Ostateczny termin i forma egzaminu zostanie określona w zależności od stanu epidemicznego z uwzględnieniem zaleceń organów władzy i uczelni. Student, który otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej w wyznaczonym terminie, jednak przez okres nie dłuższy niż 7 dni od daty podania jej wyniku. Prace egzaminacyjne pozostają w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka przez okres 3 lat, a następnie są niszczone. Wyniki egzaminów ogłaszane są na stronie internetowej Zakładu z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
  8. Nieobecność usprawiedliwiona na egzaminie upoważnia do przystąpienia do kolejnego terminu egzaminu. Usprawiedliwienie (zwolnienie lekarskie lub potwierdzone przez Dziekana zaświadczenie o wypadku losowym) dostarczone po upływie 7 dni od daty nieobecności nie będzie uwzględnione. Nieobecność nieusprawiedliwiona uniemożliwia przystąpienie do egzaminu poprawkowego.
  9. Student ma obowiązek  przestrzegania zasad  BHP i  P/POŻ, z  którymi  został  zapoznany przez asystentów,  co   potwierdza  własnoręcznym  podpisem. O wszystkich wypadkach podczas zajęć na terenie Zakładu student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić asystenta.
  10. Obowiązkiem studenta jest szanowanie sprzętów i pomocy dydaktycznych.  Odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane   postępowaniem niezgodnym z przepisami BHP i P/POŻ pokrywa student.

  11. Regulamin może ulec zmianie z uwagi na uwarunkowania epidemiczne. Wszystkie informacje będą umieszczone na stronie Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB.
  12. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z przebiegiem ćwiczeń, zaliczeń lub egzaminem student ma prawo i obowiązek  skontaktowania  się z Kierownikiem Zakładu.