Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Udział w projektach UE.
 • Ostatnia zmiana 14.09.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Udział w projektach UE

  • Pięciu wybitnie uzdolnionych studentów kierunku lekarskiego otrzymało wspracie poprzez dofinansowanie uczestnictwa w konferencjach na arenie międzynarodowej z Projektu w ramach programu MNiSzW „Najlepsi z Najlepszych 4.0”.  Projekt realizowany był w okresie od czerwca 2021 do stycznia 2022.
  • Studenci V i VI roku kierunku lekarskiego oraz pracownicy dydaktyczni i badawczo-dydaktyczni objęci są wsparciem w ramach projektu pn. Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2019 do 29.12.2023.

     Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://www.umb.edu.pl/zpu3

  • Studenci V roku kierunku lekarsko-dentystycznego, III roku technik dentystycznych, I i II roku higieny stomatologicznej oraz pracownicy dydaktyczni i badawczo-dydaktyczni są objęci wsparciem w ramach projektu pn. Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2019 do 29.12.2023. 

     Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://www.umb.edu.pl/zpu2

  • Studenci kierunku lekarskiego oraz pracownicy dydaktyczni, badawczo-dydaktyczni oraz administracyjni Wydziału Lekarskiego byli objęci wsparciem w ramach projektu pn. Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany był w okresie od 01.10.2018 do 29.12.2022.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.umb.edu.pl/zpu

  • Studenci V roku kierunku lekarskiego byli objęci wsparciem w ramach projektu pn. Wzmocnienie praktycznych kompetencji studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20120, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Zrealizowano dwie edycje staży w roku akademickim 2017/18 i 2018/19.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://www.umb.edu.pl/praktykiwl

  • Wydział Lekarski bierze udział w realizacji projektu pn. Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie. Projekt realizowany jest w okresie od 10.2017 do 10.2021.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://www.umb.edu.pl/pro

  • Wydział Lekarski brał udział w realizacji projektu pn. Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie. Projekt realizowany był w okresie od 12.2017 do 12.2021.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://www.umb.edu.pl/psz

  • Pięciu wybitnie uzdolnionych studentów kierunku lekarskiego otrzymało wspracie poprzez dofinansowanie uczestnictwa w konferencjach na arenie międzynarodowej z Projektu w ramach programu MNiSzW „Najlepsi z Najlepszych 3.0”.  Projekt realizowany był w okresie od 01.06.2018 do 31.05.2019.
  • Studenci V i VI roku kierunku lekarskiego byli objęci wsparciem w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznymi. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt realizowany był w okresie od 01.10.2016 do 31.07.2019.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.umb.edu.pl/geriatria

  • Studenci V roku kierunku lekarsko-dentystycznego i III roku techniki dentystyczne byli objęci wsparciem w ramach projektu pn. Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt realizowany był w okresie od 01.11.2016 do 31.07.2019.

     Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.umb.edu.pl/techniki-dentystyczne

  • Studenci ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w trybie dziennym Wydziału Lekarskiego wszystkich kierunków byli objęci wsparciem w ramach projektu pn. Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt realizowany był w okresie od 01.07.2016 do 31.06.2019.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.umb.edu.pl/abk

  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni i studenci Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego byli objęci wsparciem w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2016 do 28.02.2023.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.umb.edu.pl/csm

  • Siedem jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału lekarskiego: Centrum Badań Klinicznych, Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji, Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych, Zakład Fizjologii, SamodzielnaPracownia Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii oraz II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii zostały objęte wsparciem w ramach projektu pn. Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Okres realizacji projektu: 2015-2016.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.umb.edu.pl/cbiplus

  • Studenci I-VI roku kierunku lekarskiego zostali objęci wsparciem w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013). Okres realizacji projektu: 2013-2015.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.wpr.umb.edu.pl

  • Pracownicy i doktoranci Wydziału Lekarskiego korzystali ze wsparcia oferowanego w ramach projektu pn. Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 4.1.1. Okres realizacji projektu: 2009-2013.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.wjk.umb.edu.pl

  • Pracownicy ze wszczętym przewodem doktorskim i studenci studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego korzystali ze wsparcia oferowanego w ramach projektu pn. Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013). Okres realizacji projektu 2012-2015.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.sbk.umb.edu.pl

  • Zakład Radiologii i Klinika Onkologii zostały objęte wsparciem w ramach projektu pn. Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej. Projekt współfinansowany był ze środków funduszy norweskich i krajowych. Okres realizacji projektu: 2015-2016.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.rad.umb.edu.pl

  • Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych oraz Centrum Badań Klinicznych zostały objęte wsparciem w ramach projektu pn. Ośrodek do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania, realizowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji. Okres realizacji projektu: 2012-2015.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.oda.umb.edu.pl

  • Zakład Patomorfologii Lekarskiej oraz Zakład Histologii i Embriologii zostały objęte wsparciem w ramach projektu pn. Modernizacja bazy naukowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, realizowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji. Okres realizacji projektu: 2009-2012.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: mbn.umb.edu.pl

  • Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych oraz Zakład Klinicznej Biologii Molekularnej zostały objęte wsparciem w ramach projektu pn. Utworzenie bazy aparaturowej na rzecz Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, realizowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji. Okres realizacji projektu: 2010-2011.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: cbi.umb.edu.pl

  • Pani dr Agnieszka Błachnio-Zabielska z Zakładu Fizjologii została objęta wsparciem w ramach projektu pn. On the role of intramuscular lipid intermediates in (fat induced) insulin resistance. A stable isotope [U-13C] palmitate study, realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i rozwój innowacyjnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, Program Homing Plus. Okres realizacji projektu: 2011-2013.
  • Pani dr Jolanta Kowalewska z Zakładu Patomorfologii Lekarskiej została objęta wsparciem w ramach projektu pn. The significance of pattern of tissue injury and platelet activation in Cd4+ kidney allografts realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I „Badania i rozwój innowacyjnych technologii”, Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki”, Program POMOST. Okres realizacji projektu: 2012-2013.