Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy.
 • Ostatnia zmiana 18.04.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy

   

  Informacja ogólna o projekcie

  W dniu 20 grudnia 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” numer UDA-RPPD.02.05.00-20-0004/17, przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa (RPOWP 2014-2020).

  Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 9 593 375,92 zł, z czego wartość dofinansowania 9 113 238,19 zł.

  Lider projektu - Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partnerzy - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

  Na poziomie UMB kwota dofinansowania wynosi 127 980,00 zł.

  Celem głównym projektu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia 4900 osób, które zachorowały na nowotwór złośliwy i były leczone radykalnie, poprzez zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji w województwie podlaskim w latach 2016-2021.

  Projekt będzie realizowany w partnerstwie z 2 podmiotami w celu zwiększenia efektywności planowanych działań. Cele projektu wpisują się w założone do osiągnięcia w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 cele programu tj.: 3 cel strategiczny „Jakość życia”, cel operacyjny 3.3 Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oraz bezpieczeństwa publicznego. Realizacja projektu polegać będzie na wspólnych działaniach kilku instytucji publicznych odpowiedzialnych za profilaktykę, diagnostykę, leczenie i rehabilitację w zakresie chorób nowotworowych i przyczyni się do powstania w regionie schematu współpracy różnych jednostek w celu realizacji wspólnych założeń oraz usprawnienia usług rehabilitacji onkologicznej, co z kolei zwiększy liczbę powrotów do życia zawodowego.

  Udział Uniwersytetu w projekcie przysporzy wiele korzyści, w tym wypełnianie najważniejszych celów statutowych, zwiększenie prestiżu Uczelni dzięki publikacji serii artykułów naukowych oraz monografii, prowadzenie badań naukowych, które przyczynią się do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów chorobotwórczych oraz opracowanie nowych metod skuteczniejszego leczenia, rzeczywista możliwość uzyskania dodatkowych przychodów finansowych, które wesprą dalszy rozwój Uczelni.

  Okres realizacji projektu: grudzień 2017 - grudzień 2022

   

  Dobre praktyki opracowane w ramach realizacji „Programu rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” (pdf, 540KB)