Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego.
 • Ostatnia zmiana 22.01.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego

  Projekt pn. "Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego" współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa (RPOWP 2014-2020), nr umowy: UDA-RPPD.02.05.00-20-0009/17 z dn. 11.12.2017.

  • Okres realizacji projektu: grudzień 2017 - grudzień 2021
  • Wartość projektu: 12 215 779,22 zł
  • Kierownik projektu: dr n. med. Michalina Krzyżak
  • LIDER PROJEKTU: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • PARTNERZY: Łomżyńskie Centrum Medyczne, Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Stowarzyszenie EURYDYKI w Białymstoku

   

  Celem głównym programu była poprawa stanu zdrowia osób w wieku 25-50 lat pracujących w województwie podlaskim poprzez przeprowadzenie interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz wdrożenie działań mających na celu zmianę niewłaściwego stylu życia do roku 2021.

   

  ZADANIA W PROJEKCIE:

  1. Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do pracodawców oraz pracujących w wieku 25-50 lat dotyczące zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi oraz zachęcania do wzięcia udziału w Programie.
  2. Organizacja szkoleń informacyjno-edukacyjnych skierowanych do lekarzy, pielęgniarek POZ, pracodawców i/lub osób zarządzających, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, BHP.
  3. Organizacja szkoleń skierowanych do edukatorów zdrowotnych dotyczących najnowszej wiedzy medycznej z zakresu wczesnej identyfikacji i profilaktyki chorób cywilizacyjnych
  4. Opracowanie narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia oceny ryzyka chorób cywilizacyjnych u pracowników objętych Programem.
  5. Przeprowadzenie audytów w zakładach pracy.
  6. Identyfikacja osób z czynnikami ryzyka: chorób układu krążenia, nowotworów złośliwych, zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu wśród osób włączonych do Programu
  7. Porady edukacyjne w placówkach Państwowej Opieki Zdrowotnej.

   

  EFEKTY PROJEKTU W LICZBACH:

  • 24 128 osób zgłosiło się na badania profilaktyczne,
  • 1 752 osoby, u których zidentyfikowano 1 czynnik ryzyka chorób cywilizacyjnych,
  • 22 388 osób, u których zidentyfikowano 2 i więcej czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych,
  • 392 osoby przeszkolone w ramach programu zdrowotnego,
  • 24 300 udzielonych porad edukacyjnych w ramach oceny ryzyka zdrowotnego,
  • 24 288 porad edukacyjnych w ramach zindywidualizowanych działań w grupach ryzyka.