Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. PAN w Białymstoku .
 • Ostatnia zmiana 26.07.2016 przez Medyk Białostocki

  PAN w Białymstoku

  Po raz pierwszy w Białymstoku powołano do życia dwie komisje Polskiej Akademii Nauk. W jednej z nich - Nauk o Życiu - w ścisłym kierownictwie są naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prof. dr hab. Jolanta Małyszko jest zastępcą przewodniczącego, zaś prof. dr hab. Jerzy Pałka jest członkiem prezydium komisji.

  Spotkanie inauguracyjne odbyło się 19 kwietnia w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Była to sesja zgromadzenia członków Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie oraz posiedzenia Komisji Ochrony Zasobów Przyrodniczych i Komisji Nauk o Życiu.

  W pierwszej otwartej części posiedzenia Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku odbyło się spotkanie członków PAN oraz zaproszonych gości z władzami instytucji naukowo-badawczych województwa podlaskiego: Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Politechniki Białostockiej i Instytutu Biologii Ssaków PAN. Główną częścią posiedzenia była sesja naukowa, podczas której młodzi pracownicy naukowi prezentowali wyniki swoich badań.

  W kolejnej części spotkania odbyły się obrady obu komisji. Doszło do ukonstytuowania się i wyboru władz Komisji Nauk o Życiu. Na stanowisko przewodniczącego wybrano prof. Dariusza Skarżyńskiego, zastępcę dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, na stanowisko zastępcy przewodniczącego wybrano prof. Jolantę Małyszko z UMB oraz prof. Andrzeja Koncickiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, na członków prezydium wybrano prof. Jerzego Pałkę z UMB oraz dr hab. Izabelę Święcicką, prof. UwB, zaś sekretarzem została prof. Katarzyna Majewska z Wydziału Nauk o Zdrowiu UWM w Olsztynie. W trakcie posiedzenia Komisji Nauk o Życiu wykład naukowy w oparciu o wyniki badań własnych nad insulinoopornością wygłosił prof. Marek Strączkowski.

  Celem pracy obu komisji Oddziału Olsztyńsko-Białostockiego PAN jest integracja środowiska naukowego oraz dbanie o stały rozwój nauki, placówek badawczych i akademickiego szkolnictwa wyższego w północno-wschodnim regionie Polski. Działania oddziałów mają służyć rozwojowi nauki, jej promocji, integracji i upowszechnianiu, w szczególności gdy są to organizacje interdyscyplinarne zrzeszające pracowników naukowych wiodących jednostek naukowych w Polsce północno-wschodniej takich jak Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Dzięki współpracy i komplementarności tych jednostek łatwiej będzie o ustanowienie nowatorskich, interdyscyplinarnych i zintegrowanych prac badawczych, otworzy to nowe możliwości tworzenia konsorcjów, starania się o granty naukowe i publikowanie wspólnych badań, a także promowanie potencjału naukowego tej części Polski.

  Oddział Olsztyńsko-Białostocki PAN został powołany 11 grudnia 2014 roku. 19 marca 2015 roku prof. dr hab. Mariusz Piskuła, dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, został pierwszym prezesem oddziału wybranym podczas zgromadzenia oddziału w Warszawie. Na wiceprezesów oddziału Olsztyńsko-Białostockiego zgromadzenie ogólne PAN wybrało prof. dr hab. Adama Zięcika i prof. dr hab. Marka Konarzewskiego. W skład zarządu Olsztyńsko-Białostockiego Oddziału PAN zostali wybrani: prof. dr hab. Ryszard Górecki i prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski. Kolejnym etapem było powołanie prezydiów komisji obu komisji: Komisji Ochrony Zasobów Przyrodniczych i Komisji Nauk o Życiu. Do głównych celów oddziału należy integrowanie życia naukowego i kulturalnego w województwach warmińsko - mazurskim i podlaskim, wspieranie badań naukowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki i kultury narodowej oraz upowszechnianie ich wyników, współpraca z organami władzy i administracji.

  Prof. Jolanta Małyszko

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.