• Aktualności

  Nowi profesorowie na UMB

  29.08.2018 11:26
  Autor: Administrator UMB

   

  Postanowieniem Prezydenta RP trzech nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymało tytuł naukowy profesora.

  • Wojciech Miltyk, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML UMB otrzymał tytuł profesora nauk farmaceutycznych

  Prof. dr hab. n. farm. Wojciech Miltyk jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Białymstoku (1995 r.). W roku 2000 uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiej Akademii Medycznej. We wrześniu 2012 roku Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych w specjalności analityka biofarmaceutyczna. Od roku 2012 jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Analizy Leków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prof. W. Miltyk odbył staże naukowe w USA: na Wydziale Żywienia w Uniwersytecie Północnej Karoliny w Chapel Hill (2000 – 2001) i w Narodowym Instytucie Raka we Frederick (2001 - 2002). W roku 2003 zdał z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny I stopnia.

  Tematyka badawcza prof. W. Miltyka dotyczy poszukiwania molekularnych mechanizmów zaburzeń regulacji metabolizmu komórkowego w przebiegu różnych chorób, identyfikacji punktów uchwytu potencjalnej farmakoterapii oraz oceny molekularnych mechanizmów działania leków. Jego dorobek naukowy obejmuje 194 prace opublikowane w szeregu czasopism o zasięgu międzynarodowym (łączny IF wynosi 128, punktacja MNiSW = 1229, indeks Hirscha 15, a łączna liczba cytowań 1091) oraz 110 prac prezentowanych na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Był wielokrotnie nagradzany za działalność naukową. Uzyskał Zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia, szereg nagród J.M. Rektora UMB, jak również nagrodę naukową Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego za rozprawę habilitacyjną w kategorii prac o tematyce szczególnie ważnej dla nauk farmaceutycznych.

  Prof. W. Miltyk jest promotorem w 7 przewodach doktorskich oraz opiekunem kilkudziesięciu prac magisterskich. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Farmacja, Kosmetologia oraz doktorantów..

  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Aktualnie jest prezesem Zarządu Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Za działalność na rzecz środowiska Farmaceutycznego uzyskał Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz nadany przez Naczelna Radę Aptekarską Medal im. Bronisława Koskowskiego Od roku 2016 pełni funkcję dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W roku 2017 został wybrany na przewodniczącego Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych KRAUM.

  • Katarzyna Winnicka, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Farmaceutycznego z OML, otrzymała tytuł profesora nauk farmaceutycznych

   

  Prof. dr hab. n. farm. Katarzyna Winnicka w 1999 roku uzyskała tytuł magistra farmacji i rozpoczęła pracę w Zakładzie Farmacji Stosowanej Akademii Medycznej w Białymstoku. W 2003 r. obroniła pracę doktorską pt. „Wpływ glikozydów nasercowych na odpowiedź prokoagulacyjną płytek krwi”. W roku 2010 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych na podstawie rozprawy pt. „Właściwości przeciwnowotworowe pochodnych ouabainy, digoksyny i proscylarydyny A oraz ich koniugatów z dendrymerem PAMAM–NH2 generacji 3”.

  Od 2005 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Farmacji Stosowanej. Posiada specjalizację w zakresie farmacji aptecznej. Jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie farmacji aptecznej oraz Członkiem Grupy Eksperckiej ds. Postaci Leku i Leków Aptecznych Komisji Farmakopei Polskiej. Pełni funkcję przewodniczącej Zespołu Ekspertów CMKP do opiniowania jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i staży kierunkowych w dziedzinie farmacji przemysłowej oraz jest członkiem Zespołu Ekspertów CMKP do opiniowania jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie farmacji aptecznej. Od 2016 roku jest Prodziekanem ds. Studenckich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W latach 2014-2016 uczestniczyła w pracach Ogólnopolskiego Zespołu ds. Modyfikacji Programu Kształcenia na kierunku farmacja opracowującego nowe standardy kształcenia.

  Prof. Katarzyna Winnicka jest autorką 88 artykułów oraz ponad 100 prac prezentowanych na konferencjach naukowych w kraju i za granicą (łączny Impact Factor = 76,814; punktacja MNiSW = 1212; indeks Hirscha wg Web of Science Core Collection = 12). Była wielokrotnie nagradzana za działalność naukową przez J.M. Rektora UMB. Główne obszary jej zainteresowań badawczych to zastosowanie wielofunkcyjnych polimerów w technologii postaci leku oraz nowoczesne, wielokompartmentowe postacie leku. Pani profesor jest aktywnie zaangażowana w badania naukowe, w tym w projekty realizowane we współpracy z innymi – krajowymi i zagranicznymi - ośrodkami naukowymi. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach oraz konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Zdobyte doświadczenie naukowe pozwoliło pani profesor na realizację projektów B+R związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia produktów medycznych oraz leków. Jest także współautorką zgłoszenia patentowego dotyczącego nowej formulacji hydrożelowej o działaniu przeciwgrzybiczym.

  Pani prof. Katarzyna Winnicka jest współautorką podręcznika „Farmacja stosowana. Technologia postaci leku” [red. prof. M. Sznitowska], trzech skryptów dla studentów farmacji wydanych przez UMB, skryptu opracowanego we współpracy z Katedrą Farmacji Stosowanej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz współautorką „Vademecum aptekarza, czyli co farmaceuta powinien wiedzieć o lekach OTC”. Aktywnie uczestniczy w szkoleniu ciągłym i specjalizacyjnym farmaceutów. Wielokrotnie powoływana była jako ekspert CEM w dziedzinie farmacji i uczestniczyła w przygotowaniu egzaminów specjalizacyjnych. Jest członkiem rady redakcyjnej czasopism - „Polymers in medicine” oraz „Farmacja Polska”.

  Prof. Katarzyna Winnicka jest promotorem 4 prac doktorskich oraz 35 prac magisterskich. Praca doktorska, której była promotorem w 2018 roku zajęła III miejsce w konkursie „Lider Nauk Farmaceutycznych”, a prace magisterskie realizowane pod jej kierunkiem trzykrotnie znalazły się w finale Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Za działalność dydaktyczną uzyskała dwie Nagrody Dydaktyczne J.M. Rektora UMB.

  • Anna Zalewska, Adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej UMB otrzymała tytuł profesora nauk medycznych

  Prof. dr hab. Anna Zalewska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii UMB z 1998 roku. W latach 1998-2002 pracowała jako asystent w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej AMB. W 2002 roku obroniła doktorat pt. „Aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych ślinianek podżuchwowych w doświadczalnym zatruciu chlorkiem kadmu”. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zwierz. Od 2002 roku do 2004 odbyła staże naukowe w Department of Oral Diagnostics, Faculty of Health Sciences, School of Dentistry, w Kopenhadze oraz w Unitat de Biologia Cellular i Molecular, Institut Municipal d’Investigacio Medica, Universitat Autonoma de Barcelona, w Hiszpanii. W latach 2004 do 2013 zatrudniona była w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, początkowo na stanowisku asystenta, a od 2009 roku, po uzyskaniu tytułu specjalisty z zakresu stomatologii dziecięcej, na stanowisku adiunkta. Od 2013 roku zatrudniona jest w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej na stanowisku adiunkta; w tymże roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. „Objawy wczesnej dysfunkcji gruczołów ślinowych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów”. W 2015 roku rozpoczęła specjalizację z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją. Zainteresowania naukowe pani Prof. Zalewskiej związane są ze stresem oksydacyjnym i zaburzeniami redox gruczołów ślinowych i śliny w przebiegu chorób ogólnoustrojowych. Dorobek naukowy pani Prof. Zalewskiej obejmuje 111 publikacji naukowych o łącznym IF 147,727 (MNiSW 1810,5), indeks Hirscha 15. Prof. Zalewska była promotorem 3 zakończonych przewodów doktorskich i jest promotorem dwóch wszczętych przewodów doktorskich.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów (brak koła naukowego działającego w obszarze patobiochemii gruczołów ślinowych), Prof. Zalewska w roku 2013 zorganizowała Interdyscyplinarne Koło Naukowe "Biochemii Stomatologicznej", działające przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej UMB. Koło naukowe w latach 2015-2018 zajmowało pierwsze miejsce w rankingu Studenckich Kół Naukowych UMB w kategorii stomatologia.

  Prof. Zalewska jestem członkiem Prezydium Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, w tym członkiem Komitetu Naukowego Akademii Wiedzy i Praktyki działającego przy tym towarzystwie, jak również członkiem International Association for Dental Research- Salivary Research Group i International HNE Club działającego w ramach International Society for Free Radical Research.

  Prof. Zalewska jest zamężna, ma dwie córki (13 i 5 lat).

  Powrót