• Aktualności

  Pani Agnieszka Tycińska otrzymała tytuł profesora

  24.03.2020 12:53
  Autor: Administrator UMB

   

  W dniu 28 lutego b.r. postanowieniem Prezydenta RP, Pani Agnieszka Tycińska otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

  Uroczystość wręczenia nominacji przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę planowana jest  w kwietniu b.r. 

  Prof. dr hab. Agnieszka Tycińska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. W 2005r. specjalizowała się z chorób wewnętrznych w Klinice Kardiologii USK w Białymstoku pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Sobkowicz. Następnie w 2013r. odbyła specjalizację z kardiologii pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza J. Musiała. Pracę nauczyciela akademickiego i naukowca rozpoczęła (i do tej pory kontynuuje) w Klinice Kardiologii UMB, początkowo jako asystent, a następnie adiunkt. W 2005r. na Wydziale Lekarskim UMB uzyskała stopień doktora nauk medycznych, zaś w 2014r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2018r. pełni funkcję zastępcy Kierownika Kliniki Kardiologii USK oraz Kierownika Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

  Prof. dr hab. Agnieszka Tycińska współuczestniczyła w realizacji grantów Narodowego Centrum Nauki, zaś w 2017r. samodzielnie kierowała zespołem badaczy w ramach grantu. W pracy naukowej prof. dr hab. Agnieszka Tycińska podejmuje tematykę badawczą związaną z różnymi aspektami intensywnej terapii kardiologicznej. W realizowanych przez siebie projektach skupia się konsekwentnie zarówno na poszukiwaniu nowych biomarkerów, jak również na ocenie wartości diagnostycznej i prognostycznej prostych, powszechnie stosowanych parametrów w grupach najciężej chorych kardiologicznie pacjentów. Jej całkowity dorobek naukowy obejmuje 135 prac (łączny IF wynosi 88,04, punktacja KBN/MNiSW – 1563, H-index wg Web of Science Core Collection – 14).

  Jest wykładowcą na wielu krajowych i zagranicznych Konferencjach.

  Prof. dr hab. Agnieszka Tycińska była promotorem 3 zakończonych przewodów doktorskich, jest promotorem jednego otwartego przewodu doktorskiego na Wydziale Lekarskim UMB. Ponadto pełniła funkcję recenzenta zakończonych przewodów doktorskich, a także była promotorem oraz recenzentem prac licencjackich i magisterskich.

  Pani Profesor jest członkiem Komisji ds. Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień UMB, a także Komisji Nostryfikacyjnej UMB.

  W UMB prowadzi ćwiczenia i wykłady zarówno w języku polskim, jak i angielskim dla studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii oraz dla studentów English Division z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii. Ponadto, od 2018r. realizuje ze studentami dodatkowe ćwiczenia w Centrum Symulacji Medycznych UMB. Jest koordynatorem egzaminu końcowego z zakresu chorób wewnętrznych dla studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii oraz dla studentów English Division. Prowadzi wykłady na kursach szkolenia podyplomowego dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie kardiologii, w ramach kursów organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz dla diagnostów laboratoryjnych i lekarzy specjalizujących się w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Jej działalność dydaktyczna obejmuje również wykłady dla specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii.

  Prof. dr hab. Agnieszka Tycińska od 2002r. angażuje się w pracę Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) jako Członek Grupy Roboczej Acute CardioVascular Care Association (ACVC). W latach 2016-2018 była Sekretarzem i Skarbnikiem Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK, zaś od 2019r. pełni funkcję Przewodniczącej Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK. W lutym b.r. została wybrana do Board ACVC ESC.

  Jest ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

  Ponadto, jest Członkiem Rady Naukowej miesięcznika Medycyna Praktyczna, Advances in Interventional Cardiology, a także recenzentem prac w renomowanych polskich i zagranicznych czasopismach.

  Prywatnie prof. dr hab. Agnieszka Tycińska była wieloletnią chórzystką Chóru AMB/UMB, lubi muzykę poważną oraz podróże. Jest mężatką i matką syna Franciszka.

   

  Powrót