Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Zdrowie Publiczne i Epidemiologia - w 75% online

  23.06.2024 10:01
  Autor: Administrator UMB
   
  UMB jako jedyna uczelnia w Polsce zaprasza na bezpłatne studia stacjonarne w 75% on-line (tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) na kierunku Zdrowie Publiczne i Epidemiologia oraz Zdrowie Publiczne.
   
  Forma studiów: studia stacjonarne, w tym 75% zajęć on-line (tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) oraz 25% zajęć (w tym praktyki zawodowe oraz godziny zajęć bez udziału nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia), wymagających pobytu w jednostkach badawczo-dydaktycznych UMB
   
  Taka formuła umożliwia pogodzenie nauki z życiem zawodowym i prywatnym!
   
  Zdrowie Publiczne i Epidemiologia I stopnia (3 lata)/ Zdrowie Publiczne II stopnia (2 lata) na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku to interdyscyplinarne studia łączące zagadnienia z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych i nauk społecznych. Skierowane są do osób, które interesują się zagadnieniami medycznymi, a równocześnie chcą zdobyć wiedzę m.in. z zakresu epidemiologii, promocji zdrowia, zdrowia środowiskowego, ekologii i monitoringu środowiska, edukacji zdrowotnej, jak również organizacji i zarządzania oraz ekonomiki zdrowia. Szczególnie przydatne mogą okazać się zajęcia obejmujące kwestie zarządzania kryzysowego, a także zarządzania projektami mającymi zastosowanie w ochronie zdrowia.
   
  Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne i Epidemiologię/ Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku?
  • Organizacja studiów umożliwia bezpłatne studiowanie i  równoczesne podjęcie pracy w kraju lub poza granicą kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Tylko 25% zajęć będzie realizowana w formie stacjonarnej (w tym praktyki zawodowe oraz godziny zajęć bez udziału nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia).
  • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia (m.in. osoby na co dzień zarządzające publicznymi i niepublicznymi placówkami ochrony zdrowia, urzędnikami administracji rządowej i samorządowej).
  • Kierunki: Zdrowie Publiczne i Epidemiologia (studia I stopnia) i Zdrowie Publiczne (studia II stopnia) prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, uzyskały, jako jedne z dwóch w Polsce i nieliczne w Europie, międzynarodową akredytację organizacji APHEA (Agency for Public Health Education Accreditation), co potwierdza wysoką jakość kształcenia na globalnej arenie zdrowia publicznego. Dzięki akredytacji UMB znalazł się w gronie najlepszych szkół zdrowia publicznego na świecie jak University of Liverpool, University of Queensland czy Abu Dhabi University.
  • Kończąc kierunek Zdrowie Publiczne i Epidemiologia/Zdrowie Publiczne absolwenci znajdą zatrudnienie w sektorze ochrony zdrowia, np. administracji publicznej, sektorze ubezpieczeniowym, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organizacjach pozarządowych, publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych. Interdyscyplinarność kierunku pozwala także na pracę w szeroko pojętej branży związanej ze zdrowiem, ale z drugiej strony nie ogranicza do jednego zawodu.
  • Ponadto ukończenie studiów II stopnia otwiera drogę do możliwości podyplomowego kształcenia specjalizacyjnego i uzyskania specjalizacji w ramach programów specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz kontynowania kształcenia w Szkole Doktorskiej.
   
  Absolwent zdobywa praktyczne umiejętności, takie jak:
  • przygotowywanie, propagowanie, wdrażanie, realizowanie i koordynowanie programów zdrowotnych, promocji zdrowia, opieki i rehabilitacji psychospołecznej;
  • rozpoznawanie uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych relacji między nimi, jak i zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi;
  • realizowanie ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska;
  • gromadzenie danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości;
  • edukacja zdrowotna;
  • identyfikacja środowiskowych zagrożeń zdrowotnych;
  • szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz prowadzenie programów monitorowania zagrożeń środowiskowych/ocena powodowanych przez nie skutków zdrowotnych;
  • analiza i interpretacja aktów prawnych oraz umów mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
  • koordynacja w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej;
  • umiejętność pracy i zarządzania zespołami;
  • umiejętność planowania i realizacji kontroli;
  • umiejętność przygotowywania planów i koordynacji działań w warunkach zarządzania kryzysowego, np. podczas epidemii;
  • znajomość procedur oceny technologii medycznych.
   
  Dodatkowo absolwent studiów II stopnia poszerza swoje kompetencje o:
  • zawieranie umów na świadczenia zdrowotne;
  • ochronę danych osobowych w podmiotach leczniczych;
  • analizę przychodów i kosztów podmiotu leczniczego;
  • analizę finansową w ochronie zdrowia;
  • prowadzenie badań nad występowaniem czynników środowiskowych i wywoływanych przez nie zaburzeń zdrowotnych;
  • szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz koordynację programów monitorowania zagrożeń środowiskowych;
  • planowanie, opracowywanie, organizowanie oraz ocenianie skuteczności i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia;
  • sprawowanie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego nad placówkami ochrony zdrowia.
   
  Program studiów przewiduje realizację praktyk zawodowych, które można odbyć w placówkach, z którymi UMB posiadana podpisane umowy lub porozumienia lub innych, spełniających określone kryteria doboru placówki do realizacji praktyk zawodowych – np. w miejscu pracy.
   
  Absolwenci kierunków Zdrowie Publiczne i Epidemiologia/Zdrowie Publiczne są przygotowani do pracy na stanowiskach, m.in. w:
  • instytucjach międzynarodowych zajmujących się problematyką zdrowia np. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC);
  • jednostkach administracji rządowej, np. Ministerstwie Zdrowia;
  • jednostkach administracji samorządowej, np. Urzędzie Marszałkowskim;
  • Narodowym Funduszu Zdrowia;
  • instytucjach prywatnego sektora ubezpieczeń;
  • publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych;
  • Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  • instytutach naukowo-badawczych, np. Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym (NIZP PZH – PIB);
  • instytucjach badawczych oraz kontrolno-pomiarowych z zakresu zdrowia środowiskowego, ochrony środowiska i ekotoksykologii;
  • firmach farmaceutycznych;
  • organizacjach pozarządowych (NGOs).
   
  Jeśli zależy Ci na wysokiej jakości kształcenia oraz ukończeniu studiów w prestiżowej Uczelni z ponad 70-letnią tradycją -  Zdrowie Publiczne i Epidemiologia studia I stopnia/Zdrowie Publiczne studia II stopnia to studia dla Państwa! 75% zajęć będzie realizowana w formule on-line (tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), co pozwoli na rozwój osobisty bez kolizji z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi.

   

   

   
   
  Powrót