• Aktualności

  Europejski Dzień Dziedzictwa Akademickiego

  15.11.2019 15:14
  Autor: Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji

  EUROPEJSKI DZIEŃ DZIEDZICTWA AKADEMICKIEGO

  NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W BIAŁYMSTOKU

  18 listopada 2019 roku

  TEMAT – (R)EVOLUTION”

   

  Uniwersytety od wieków pełnią niezbywalną rolę w kształtowaniu kultury, odkrywaniu tajemnic świata i natury ludzkiej. Uczelnie są kluczowymi podmiotami, które badają zrównoważony rozwój i angażują się w akademickie i publiczne debaty dotyczące przyszłości. W celu uhonorowania zasług społeczności akademickiej, co roku w dniu 18 listopada obchodzony jest w Europie DZIEŃ DZIEDZICTWA AKADEMICKIEGO. Za hasło tegorocznego wydarzenia obrano: ”(R)evolution”

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w ramach obchodów Europejskiego Dnia dziedzictwa przygotował dwa wydarzenia.

  Pierwsze pod hasłem: „Od genetyki do genomiki - nowe perspektywy rozwoju technik biologii molekularnej”.

  Zastosowanie szerokiej gamy technik biologii molekularnej zrewolucjonizowało biologię człowieka, genetykę populacji i ekologię. Nowoczesne techniki genomiczne mogą pomóc odpowiedzieć na wiele ważnych pytań dotyczących podłoża rozwoju wielu chórób cywilizacyjnych. Zajęcia będą obejmować przegląd wysokoprzepustowych metod analizy naszego genomu, w tym sekwencjonowanie nowej generacji (ang. next-generation sequencing). NGS w połączeniu z bioinformatyką i biostatystyką zapewnia bowiem nowe możliwości zrozumienia zagadnień biologicznych, w tym procesów fizjologicznych i rozwoju organizmu, struktury i zmienności genetycznej populacji, adaptacji do warunków środowiskowych, ewolucji, filogenetyki i immunologii.

  Drugie pod hasłem „Ewolucja medycyny w Pałacu Branickich”

  Z tej okazji Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przygotowało specjalne spacery historyczne. Spacery rozpoczynają się o godzinie 12.00 w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc. Ilość osób ograniczona.

  Organizator: Uniwersytet Medycyny w Białymstoku, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, Biuro Promocji i Rekrutacji, Centrum Badań Klinicznych.

  ************************

  EUROPEAN ACADEMIC HERITAGE DAY IN THE MEDICAL UNIVERSITY OF BIAŁYSTOK

  November 18, 2019. THE THEME – “(R) EVOLUTION”

  Universities have played an inalienable role in shaping culture, discovering the mysteries of the world and human nature for centuries. Universities are key actors in researching sustainable development and engaging in academic and public debates about the future. In order to honor the academic community, every year on 18th November EUROPEAN ACADEMIC HERITAGE DAY is celebrated in Europe. The theme of this year's event is: (R)evolution.

  As part of the European Academic Heritage Day celebrations, the Medical University of Bialystok has prepared two events.

  The first one is entitled: “From genetics to genomics - new perspectives for the development of molecular biology techniques”.

  The use of a wide range of molecular biology techniques has revolutionised human biology, population genetics and ecology. Modern genomic techniques can help to answer many important questions concerning the basis for the development of many civilization diseases. Classes will include a review of high-pass methods for analysing our genome, including next-generation sequencing. NGS in combination with bioinformatics and biostatistics provides new opportunities for understanding biological issues, including physiological processes and organism development, genetic structure and variability of population, adaptation to environmental conditions, evolution, phylogenetics and immunology.

  The second event is under the theme 'The evolution of Medicine at the Branicki Palace'. The Branicki family residence in the modern era gained the name of the "Polish Versailles". As part of this year's European Days of Academic Heritage, we invite you to discover the secrets of the baroque space of the Palace. We will present a historical path 'WALK INTO THE PAST'. The 'Walks' start at 12.00. Booking is obligatory. The number of persons is limited.

  Organizers: Medicine University in Bialystok, Museum of the History of Medicine and Pharmacy, Promotion and Recruitment Office, Clinical Research Centre.

  For more information please visit these websites: https://www.universeum-network.eu/european-academic-heritage-day/

   

  Powrót