Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wymagający pacjent geriatryczny.
 • Ostatnia zmiana 22.10.2018 przez Medyk Białostocki

  Wymagający pacjent geriatryczny

  W roku akademickim 2018/19 studentki i studenci dwóch wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Lekarskiego (kierunek lekarski) i Nauk o Zdrowiu (kierunków: pielęgniarstwo i fizjoterapia) będą mogli uczestniczyć w kolejnej, trzeciej już edycji projektu pn. „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym” realizowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 (PO WER).

   

  W minionych edycjach (2016/17 i 2017/18) 48 studentek i studentów UMB podniosło swoje kwalifikacje niezbędne dla zapewnienia właściwej jakości opieki nad pacjentem geriatrycznym. Studenci uczestniczyli m.in. w warsztatach z zakresu komunikacji (doskonaląc swe umiejętności w zakresie komunikacji z osobą starszą i jej rodziną, a także w zespole interdyscyplinarnym) i w warsztatach z zakresu umiejętności analitycznych (doskonaląc swe umiejętności analizy i interpretacji danych oraz wyciągania właściwych wniosków w pracy z chorym). Nabyte podczas warsztatów umiejętności studenci wykorzystywali podczas zadań praktycznych realizowanych w małych, sześcioosobowych interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych, które obejmowały lekarza prowadzącego, profesjonalnie przygotowaną do pracy pielęgniarkę i fizjoterapeutę. Opierały się one na pracy z pacjentem symulowanym i dogłębnej analizie przypadków klinicznych, z omówieniem wyników badań chorego, ustaleniem planu opieki i przekazaniem zaleceń terapeutycznych pacjentowi (ćwiczenia w warunkach odpowiadających rzeczywistym).

  W projekcie podkreśla się konieczność podejmowania działań w ramach zespołów interdyscyplinarnych, z wzajemnym poszanowaniem umiejętności i kompetencji przedstawicieli różnych zawodów medycznych. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego wspólnie działają na rzecz diagnozowania istniejących problemów klinicznych oraz szeroko rozumianej terapii, obejmującej również wsparcie w tych dziedzinach, w których chory jest niesamodzielny. Tworzenie w ramach projektu grup szkoleniowych w postaci interdyscyplinarnych grup (studenci kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i fizjoterapii) jest uzasadnione koniecznością nauczania umiejętności współpracy w ramach typowych dla geriatrii zespołów terapeutycznych, które funkcjonują w placówkach medycznych czy opiekuńczych.

  Uzupełnieniem warsztatów i zajęć praktycznych odbywających się na terenie Uniwersytetu Medycznego, są krajowe i zagraniczne wizyty studyjne w placówkach świadczących opiekę medyczną i społeczną pacjentom starszym. Jednodniowe wizyty krajowe realizowane są w Podlaskim Ośrodku Psychogeriatrii w Białymstoku, gdzie studenci mają możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy zespołów interdyscyplinarnych z pacjentami starszymi, z zaburzeniami funkcji poznawczych. Poznają specyfikę komunikacji z osobami obciążonymi chorobami neurozwyrodnieniowymi, możliwości ich diagnostyki i terapii, w tym postępowania niefarmakologicznego, oraz mają możliwość uczestnictwa w zajęciach z pacjentami ośrodka.

  Trzydniowa wizyta studyjna zagraniczna odbywa się w Pampelunie (stolica Nawarry, jeden bogatszych regionów Hiszpanii), a możliwa jest dzięki współpracy UMB z Complejo Hospitalario de Navarra. Podczas tej wizyty polscy studenci mają możliwość zapoznać się z działalnością dobrze rozwiniętej sieci usług, szeregu instytucji zaangażowanych w opiekę nad pacjentami starszymi. W trakcie wizyty uczestnicy projektu zwiedzają i zapoznają się także z ofertą edukacyjną Wydziału Nauk o Zdrowiu (Facultad Ciencias de la Salud) Uniwersytetu Państwowego Nawarry wraz z kampusem Arrosadia i kampusem Tudela oraz placówkę badawczą Navarrabiomed, służącą realizacji programów naukowych i badawczych.

  Każdy student zakwalifikowany do projektu jest objęty badaniem poziomu kompetencji polegającym na indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym na wejściu do projektu i po uzyskaniu pełnego wsparcia. Na zakończenie każdej ww. ścieżki wsparcia oraz całego projektu uczestnicy projektu otrzymują odpowiednie certyfikaty.

  Zakończenie realizacji projektu przewidywane jest w lipcu 2019.

  dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel

  kierownik projektu

  Anna Piłaszewicz

  specjalista ds. rekrutacji i promocji

                                                                                                                                 

   

  W ramach realizacji projektu pn. Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym zapraszamy studentów UMB kierunku:

  • lekarskiego - VI roku,
  • fizjoterapii - III roku (studiów I st.) oraz II roku (studiów II st.),
  • pielęgniarstwa -  III roku (studiów I st.) oraz II roku (studiów II st.).

  do bezpłatnego udziału w III edycji projektu, którego celem jest przygotowanie studentów ww. kierunków do wejścia na rynek pracy, poprzez wprowadzenie długofalowej i kompleksowej strategii podnoszenia kompetencji pożądanych przez pracodawców w zakresie interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem geriatrycznym.

  W ramach realizacji projektu, odbywać się będą:

  • dwa spotkania z doradcą zawodowym (na wejściu i na zakończenie uczestnictwa w projekcie)
  • warsztaty z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
  • warsztaty z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
  • dodatkowe zadania praktyczne w ramach zespołów projektowych,
  • wizyty studyjne (1 krajowa – 1 dniowa i 1 zagraniczna – Hiszpania (Pampeluna) – 3 dniowa (plus dwa dni na dojazd)).

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona

  w dniach od 1 października do 2 listopada 2018

  Kryteria rekrutacji:

  • średnia ocen z poprzedniego roku (weryfikowana na dalszym etapie rekrutacji),
  • znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B2 - deklaracja pisemna studenta w dokumentacji rekrutacyjnej (niezbędna z uwagi na zagraniczną wizytę studyjną).

  Zajęcia będą prowadzone w roku akademickim 2018/2019. Liczba miejsc jest ograniczona, jednak w przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, o przyjęciu decydować będzie wyższa średnia ocen z poprzedniego roku i data zgłoszenia.

  Formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie internetowej https://www.umb.edu.pl/geriatria można: otrzymać i wypełnić na miejscu w Biurze projektu znajdującym się w Dziale Projektów Pomocowych UMB (ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro, p. 109) dostarczyć osobiście lub przesłać skan na adres mailowy specjalisty ds. promocji i rekrutacji mgr Anny Piłaszewicz – anna.pilaszewicz@umb.edu.pl w terminie od 1 października 2018 do 2 listopada 2018.

  Więcej informacji dot. rekrutacji i projektu można znaleźć w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie znajdującej się stronie internetowej projektu https://www.umb.edu.pl/geriatria lub uzyskać pod numerem telefonu: 85 748 56 50.

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.