Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.
 • Ostatnia zmiana 13.12.2023 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

  Etapy postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, wszczętego po 1 października 2019 r.
  Tryb eksternistyczny.

   

  https://bip.umb.edu.pl/pl/uchwala/3662/uchwala-nr-127-2023

   

  I. Dokumenty, które należy złożyć w Dziekanacie:
  a) wniosek o wyznaczenie przez senat promotora/drugiego promotora/promotora pomocniczego

  b) dokumenty potwierdzające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (certyfikat lub dyplom ukończenia studiów); w przypadku braku takiego dokumnetu - kandydat kierowany jest na egzamin z jezyka nowożytnego do Studium Języków Obcych.

  c) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędny albo oryginał lub odpis dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dający prawo ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała,
  d) proponowany temat i założenia rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny naukowej,
  e) oświadczenie, że kandydat nie ubiegał się o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy na proponowany temat,
  f) wykaz dorobku naukowego kandydata potwierdzony przez Bibliotekę wraz z kopiami pierwszych stron wydruku publikacji,
  g) zgoda komisji bioetycznej (lub potwierdzenie od komisji bioetycznej, że taka zgoda nie jest wymagana),
  h) zgodę kierownika jednostki na wykorzystanie materiału badawczego,
  i) zgoda kandydata na promotora wraz z oświadczeniem potwierdzającym, iż nie zachodzą przesłanki z art. 190 ust. 6 ustawy uniemożliwiające promotorstwo
  j) opinię proponowanego promotora o kandydacie
  k) oświadczenie dotyczące obowiązku wniesienia odpłatności za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora jeśli dotyczy,
  l) wniosek o przygotowanie rozprawy doktorskiej w języku angielskim - jeśli dotyczy,
  m) wniosek o procedowanie poszczególnych etapów rozprawy doktorskiej w języku angielskim- jeśli dotyczy,
  n) kwestionariusz osobowy wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowy

   

  II. Wyznaczenie promotora oraz komisji:

  1. Wniosek o wyznaczenie promotora, wraz z załączonymi dokumentami Dziekan przekazuje Radzie Kolegium Nauk Farmaceutycznych.
  2. Rada zapoznaje się z wnioskiem kandydata i załączonymi dokumentami, a następnie rekomenduje Senatowi propozycje kandydatów na promotora lub promotorów  albo promotora pomocniczego.
  3. Rada Kolegium dodatkowo rekomenduje senatowi kandydatów do komisji -  po złożeniu rozprawy doktorskiej wraz z wymaganymi dokumentami.
    

  III. Wszczęcie postępowania:

  Kandydat zobowiązany jest do wykazania, że uzyskał efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK (za uzyskanie powyższych efektów uznaje się uzyskanie absolutorium na studiach doktoranckich, bądź w szkole doktorskiej, albo dokument potwierdzający ukończenie studiów doktoranckich). W przypadku, gdy kandydat nie przedstawi dokumentu, zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.

   

  1. Złożenie w Dziekanacie:

  • wniosku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne (nie dotyczy doktorantów na studiach doktoranckich; tutaj wniosek o wybór promotora/promotorów stanowi wszczęcie postępowania);
  • rozprawy doktorskiej  w 5 egzemplarzach oraz zapis elektroniczny dysertacji na płycie CD (word i pdf), z tym, że autor rozprawy doktorskiej jest zobowiązany do przekazania Bibliotece Głównej UMB jednego egzemplarza rozprawy doktorskiej w wersji papierowej i zgodnej z nią wersji elektronicznej przed obroną wraz z wypełnionym "opisem bibliograficznym"(zał. nr 3) do  Zarządzenia Rektora UMB  nr 62/2020.
  • raportu z badania antyplagiatowego (ogólny) z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.
  • zaświadczenia z dziekanatu o uzyskaniu absolutorium na studiach doktoranckich (dot. doktorantów).
  • protokołu ze zdanego egzaminu potwierdzającego uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK (dot. osób niebędących doktorantami)
  • pozytywnej opinii promotora lub promotorów

   

  Rozprawa doktorska:

  • Powinna prezentować ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
  • Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej.
  • Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.
  • Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim.

   

  Senat podejmuje uchwały w sprawach: 

  a) Wyznaczenia promotora/promotorów albo promotora pomocniczego

  b) Wyznaczenia komisji doktorskiej oraz komisji z j. obcego nowożytnego

  c) Nadania stopnia doktora oraz wyróznienia rozprawy doktorskiej

   

  Pozostały zakres czynności należy do komisji doktorskiej.

   

  IV. Przyjęcie rozprawy doktorskiej oraz publiczna obrona:

  1. Komisja po zapoznaniu się z recenzjami podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony (muszą być co najmniej 2 pozytywne recenzje).
  2. Termin obrony wyznaczany jest po upływie 30 dni od udostępnienia rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami w BIP;
  3. Na posiedzenie komisji w sprawie obrony rozprawy doktorskiej zaprasza się recenzentów i kandydata oraz promotora pomocniczego, o ile został powołany. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji z udziałem minimum 2 recenzentów, promotora.
  4. Komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej oraz przygotowuje projekt uchwały o nadaniu stopnia doktora w celu przedstawienia jej Senatowi. 
  5. Komisja może wnioskować o wyróżnienie rozprawy przez Senat.  Regulamin Wyróżniania Rozpraw Doktorskich - do pobrania w załączniku.