• Ostatnia zmiana 27.01.2022 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

  Etapy postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, wszczętego po 1 października 2019 r.
  Tryb eksternistyczny.

   

  I. Dokumenty, które należy złożyć w Dziekanacie:

  1. wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów/Application for the appointment of a doctoral dissertation supervisor/ supervisors
  2. oryginał lub kopię dyplomu ukończenia studiów, poświadczona przez uczelnię, która go wydała,
  3. oryginał lub kopię poświadczoną przez uczelnię certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów, potwierdzające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2; 
  4. zgodę na pełnienie funkcji promotora/promotorów/promotora pomocniczego, w przypadku promotora zagranicznego: Consent to perform the function of the supervisor/auxiliary supervisor
  5. oświadczenie kandydata na promotora/promotorów, w przypadku promotora zagranicznego: Statement of the candidate for supervisor
  6. proponowany temat i założenia rozprawy doktorskiej (tezy)Proposal of the topic and concept of doctoral dissertation
  7. oświadczenie, że kandydat nie ubiegał się o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy na proponowany temat/Declaration
  8. wykaz dorobku naukowego kandydata wraz z kserokopiami pierwszych stron,
  9. zaświadczenie z Biblioteki o spełnieniu wymagań dotyczących dorobku naukowego kandydata,
  10. kwestionariusz osobowy oraz życiorys podpisany przez kandydata/Questionnaire for a candidate applying for the degree of Doctor 
  11. zgodę komisji bioetycznej (lub potwierdzenie od komisji bioetycznej, że taka zgoda nie jest wymagana) z dopiskiem, że wnioskodawca jest członkiem grupy badawczej,
  12. zgodę kierownika jednostki na wykorzystanie materiału badawczego,
  13. opinia proponowanego promotora o kandydacie ( w przypadku dwóch promotorów - może być opinia wspólna)
  14. oświadczenie dotyczące obowiązku wniesienia odpłatności za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora - jeśli dotyczy oraz dowód wpłaty pierwszej części opłaty (drugą część należy wnieść po wyznaczeniu przez Senat recenzentów),
  15. wniosek o powołanie promotora pomocniczego wraz z uzasadnieniem – jeśli dotyczy. 
  16. wniosek o napisanie rozprawy doktorskiej w języku – jeśli dotyczy.  
  17. dowód opłaty za czynności administracyjne i egzamin potwierdzający uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK (Zarządzenie nr 76/2019 Rektora UMB w sprawie określenia wynagrodzenia za sprawowanie funkcji promotora, promotora pomocniczego, recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz za pełnienie funkcji członka komisji habilitacyjnej).      

   

  Uwaga! Uczestnicy studiów doktoranckich:

  Zgodnie z art. 179 ust.7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) oraz z informacją uzyskaną z RDN - nie występuje funkcja promotora pomocniczego.

   

  II. Wyznaczenie komisji i promotora:

  1.  Wniosek o wyznaczenie promotora, wraz z załączonymi dokumentami Dziekan przekazuje Radzie Kolegium Nauk Farmaceutycznych.
  2. Rada zapoznaje się z wnioskiem kandydata i załączonymi dokumentami, a następnie rekomenduje Senatowi propozycje kandydatów do komisji doktorskiej oraz propozycję kandydata na promotora pomocniczego (jeśli dotyczy). Komisję i promotora pomocniczego (o ile jest przewidziany) powołuje Senat.
    

  III. Wszczęcie postępowania:

  Kandydat zobowiązany jest do wykazania, że uzyskał efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK przed przedstawieniem rozprawy doktorskiej (za uzyskanie powyższych efektów uznaje się uzyskanie absolutorium na studiach doktoranckich, bądź w szkole doktorskiej, albo dokument potwierdzający ukończenie studiów doktoranckich). W przypadku, gdy kandydat nie przedstawi dokumentu, zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.

   

  1. Złożenie w Dziekanacie:

   

  Rozprawa doktorska:

  • Powinna prezentować ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
  • Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej.
  • Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.

   

  2. Po zapoznaniu się z wnioskiem, Komisja przedstawia Senatowi propozycje co najmniej 3 kandydatów na recenzentów rozprawy (kandydaci muszą być spoza UMB oraz nie mogą być pracownikami instytutu PAN, instytutu badawczego, instytutu międzynarodowego, Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci Łuksiewicz, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora).

  3. Wyznaczenie recenzentów przez Senat jest równoznaczne ze złożeniem rozprawy doktorskiej. 

  4. Pracownik Dziekanatu wysyła prace do 3 recenzentów. Recenzenci zobowiązani są przedstawić recenzje w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia.

  5. Po otrzymaniu recenzji w wersji papierowej i elektronicznej, pracownik Dziekanatu niezwłocznie publikuje pracę oraz recenzje w BIP Uczelni. 

   

  IV. Przyjęcie rozprawy doktorskiej oraz publiczna obrona:

  1. Komisja po zapoznaniu się z recenzjami podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony (muszą być co najmniej 2 pozytywne recenzje).
  2. Termin obrony wyznaczany jest po upływie 30 dni od udostępnienia rozprawy doktorskiej w BIP.
  3. Na posiedzenie komisji w sprawie obrony rozprawy doktorskiej zaprasza się recenzentów i kandydata oraz promotora pomocniczego, o ile został powołany. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji z udziałem minimum 2 recenzentów, promotora.
  4. Komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przygotowuje projekt uchwały o nadaniu stopnia doktora w celu przedstawienia jej Senatowi. 
  5. Komisja może wnioskować o wyróżnienie rozprawy przez Senat.  Regulamin Wyróżniania Rozpraw Doktorskich - do pobrania w załączniku.

  Doktoranci Szkoły Doktorskiej oraz kandydaci nieuczestniczący w trybie zorganizowanego kształcenia:

  Postępowane w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na etapie przedłożenia rozprawy doktorskiej. Do wniosku kandydat zobowiązany jest dołączyć:

  • dokumenty wymienione w punkcie III (1).

  • dokumenty wymienione w punkcie I : 2,3,7-11, 15

  Wybór komisji doktorskiej oraz dalsze etapy postępowania są jednakowe jak w postępowaniu w trybie eksternistycznym.

  Uczestnicy Studiów Doktoranckich:

  Postępowane w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora. 

  W przypadku osób, które ukończyły kształcenie w Szkole Doktorskiej UMB a także w przypadku uczestników Studiów Doktoranckich prowadzonych na UMB - opłatę za postępowanie ponosi Uczelnia.