Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Ostatnia zmiana 18.03.2022 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Aktualności

   

  24 marca 2022 r. o godz. 10.30  w Sali wykładowej nr 1 (Aula Duża) Euroregionalnego Centrum Farmacji rozpocznie się doroczna sesja naukowo-sprawozdawcza uczestników Międzynarodowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB.

   

  Celem sesji będzie nauka zarówno prezentowania wiedzy na określony temat, jak i wyników badań własnych Doktorantów, a także zdobywanie umiejętności zadawania pytań oraz udziału w dyskusji.

   

  Ogólne zasady sesji naukowo-sprawozdawczej:

  • doktoranci IV roku – powinni zaprezentować wyniki badań własnych,
  • wszyscy doktoranci powinni zadawać pytania i aktywnie uczestniczyć w dyskusji podczas sesji.

   

  Program sesji

   

   

  UWAGA! DODATKOWE ŚRODKI NA GRANTY NAUKOWO-BADAWCZE W II TURZE!

   

  W związku z oszczędnościami powstałymi w zadaniu Granty badawcze, zgodnie z § 1 ust. 5 Regulaminu przyznawania i rozliczania grantów naukowo-badawczych, doktoranci, którzy otrzymali grant w II turze, mogą ubiegać się o zwiększenie kwoty przyznanego grantu.

   

  Maksymalna dodatkowa kwota, o jaką można się ubiegać to 40.000,00 zł.

   

  Wnioski o przyznanie dodatkowych środków (Załącznik nr 6) przyjmowane będą w dniach 14.-20.01.2022 r. w Dziale Rozwoju i Ewaluacji (Pałac, pokój 228) w godzinach 7:30-15:30.

  Każdy wniosek zostanie poddany ocenie Rady Naukowej, a zwiększona kwota grantu w II turze wymagać będzie podpisania Aneksu do Umowy na finansowanie i realizację grantu naukowo-badawczego II tura.

  Zapraszamy do składania wniosków!

  WZÓR Wniosku (Załącznik nr 6)    

  Osoba do kontaktu:

  Mariola Maciejak

  tel. 85 686 52 29mariola.maciejak@umb.edu.pl

  Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   

   

   

   

   

  Stypendia promujące - wybrano najlepszych!

  W dniach 01-08 grudnia 2021 r. wpłynęło łącznie 6 wniosków o przyznanie stypendiów promujących dla najlepszych doktorantów. Wszystkie wnioski spełniały warunki formalne i brały udział w ocenie merytorycznej. W dniu 14.12.2021 r. Rada Naukowa ds. międzynarodowych studiów doktoranckich, na podstawie kryteriów określonych we wniosku o przyznanie stypendium promującego, wyłoniła trzy osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów:

   

  38283 – 45,25 pkt. - stypendium I stopnia

  31486 – 43,5 pkt. - stypendium II stopnia

  30773 – 37,25 pkt. - stypendium III stopnia

   

  Zwycięzcom drugiej edycji serdecznie gratulujemy!

  Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku",współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   

   

   

  Szanowni Państwo,

  informujemy o zmianie terminu przyjmowania wniosków o przyznanie stypendiów promujących dla najlepszych doktorantów!

   

  Wnioski przyjmowane będą w terminie 01-08 grudnia 2021 r., w Dziale Spraw Studenckich UMB (osoba do kontaktu: mgr Marzena Bach, tel. 85 748-57-83, marzena.bach@umb.edu.pl), a oceniane będą Państwaosiągnięcia za okres 01.12.2020-30.11.2021.

   

  Zaktualizowany Regulamin oraz wniosek dostępne są w zakładce "Regulaminy".

   

   

   

  Ważne!

  Etapy postępowania oraz wytyczne w sprawie nadania stopnia doktora, wszczętego po 1 października 2019 r. znajdują się w poniższym linku:

  https://www.umb.edu.pl/s,10416/Postepowanie_w_sprawie_nadania_stopnia_doktora

   

  Stypendia promujące - wybrano najlepszych!

  W dniach 01-08 grudnia 2020 r. wpłynęło łącznie 5 wniosków o przyznanie stypendiów promujących dla najlepszych doktorantów. Wszystkie wnioski spełniały warunki formalne i brały udział w ocenie merytorycznej. W dniu 15.12.2020 r. Rada Naukowa ds. międzynarodowych studiów doktoranckich, na podstawie kryteriów określonych we wniosku o przyznanie stypendium promującego, wyłoniła trzy osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów:

   

   

  Numer indeksu

  Uzyskana liczba punktów

  Stypendium I stopnia

  30773

  67

  Stypendium II stopnia

  31486

  35,25

  Stypendium III stopnia

  31554

  34,5

   

  Zwycięzcom pierwszej edycji serdecznie gratulujemy, a wszystkich Państwa zapraszamy do dalszych, aktywnych działań naukowych.

  Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Uwaga!

  Przypominamy, że już niebawem ruszamy z naborem wniosków o przyznanie stypendiów promujących dla najlepszych doktorantów! 
  O stypendia ubiegać się będą mogli doktoranci Międzynarodowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych, będący uczestnikami projektu pn. „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Przyznawane stypendia stanowią rolę jednorazowej nagrody za dotychczasową pracę naukowo-badawczą. Realizacja zadania Stypendia promujące dla najlepszych doktorantów w projekcie ma na celu wsparcie rozwoju naukowego doktorantów, a same stypendia promujące są elementem motywacyjnym do jeszcze efektywniejszej pracy. Planowane są dwie edycje przyznawania środków. Obecna edycja dotyczy osiągnięć za okres 01.09.2018 r. - 30.11.2020 r. 

  Stypendia przyznane zostaną doktorantom, którzy osiągną najwyższą punktację. W każdej z dwóch edycji przyznawania stypendiów 3 osoby zostaną nagrodzone wypłatą stypendium promującego w wysokości: 

  • 9.000 zł (nagroda I stopnia)
  • 6.000 zł (nagroda II stopnia)
  • 3.000 zł (nagroda III stopnia)

  Wnioski o przyznanie stypendium będą oceniane przez Radę Naukową ds. międzynarodowych studiów doktoranckich na podstawie kryteriów określonych we wniosku o przyznanie stypendium promującego. Wypłaty stypendiów planowane są na grudzień 2020.

  Wnioski przyjmowane będą w terminie 01-08 grudnia 2020, w Dziale Spraw Studenckich UMB, po uprzednim zapisaniu się przez kalendarz: https://calendly.com/umb-wyjazdy 
  (osoba do kontaktu: mgr Marzena Bach, tel. 85 748-57-83, marzena.bach@umb.edu.pl )

  Regulamin oraz wniosek dostępne są w zakładce "Regulaminy".

  UWAGA!!!!

  Zawieszenie realizacji wszelkich form edukacyjnych na UMB w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków UE.

  Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nr 21/2020 z dnia 13.03.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 19/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w terminie od dnia 12 marca do odwołania zawiesza się realizację wszelkich form edukacyjnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków UE, skierowanych do pracowników, studentów doktorantów, uczniów szkół średnich, tj. szkoleń, zajęć warsztatowych oraz laboratoryjnych, wizyt studyjnych, praktyk, staży, zajęć w ramach studiów podyplomowych czy szkół letnich, poradnictwa itp. (§2, ust.3 Zarządzenia).

   

  Doktorant uczestnikiem sympozjum

  Pan Patryk Remiszewski, doktorant Międzynarodowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych w dniach 28-30.11.2019 r. brał czynny udział w XXIV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Tomaszowicach k/Krakowa. Sympozjum odbyło się pod patronatem Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN. W sympozjum wzięli udział przede wszystkim młodzi, ale także doświadczeni badacze z obszaru kardiologii, fizjologii, molekularnej biologii, biofizyki i biologii komórkowej. Pan P. Remiszewski przedstawił prezentację pt. "Kannabidiol modyfikuje parametry stresu oksydacyjnego w sercu i osoczu szczurów z nadciśnieniem pierwotnym i wtórnym". 

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zajęcia w Zakładzie Bromatologii

  Harmonogram zajęć w Zakładzie Bromatologii: 

  • 7 listopada (czwartek) godz. 10:00-12:20 Design thinking (sala 040 ECF)
  • 13 listopada (środa) godz. 8:30-10:45 Student Centered Learning (sala seminaryjna 2 ECF)
  • 14 listopada (czwartek) godz. 10:00-11:35 Design thinking (sala 040 ECF)
  • 20 listopada (środa) godz. 8:30-10:45 Student Centered Learning (sala seminaryjna 2 ECF)

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Granty naukowo-badawcze I tura

  - Harmonogram grantów

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Nowy rok akademicki

  W roku akademickim 2019/2020 zajęcia z przedmiotu "Język komunikacji międzynarodowej" rozpoczynają się w dniu 01.10.2019 r. Zajęcia będą odbywały się we wtorki w godz.: 11:00-12:30 w sali 107 w Studium Języków Obcych.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Granty naukowo-badawcze

  Wnioski na granty naukowo-badawcze należy składać

  w wersji papierowej w Dziekanacie WFzOML (pok. 26, budynek ECF) w godzinach pracy Dziekanatu

  oraz

  w wersji elektronicznej na adres e-mail: alina.wawrzeniuk@umb.edu.pl .

  Wnioski dostępne są do pobrania w zakładce Regulaminy.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Sesja egzaminacyjna

  Egzamin z przedmiotu "Metodologia badań naukowych I" odbędzie się w dniu 17.06.2019 r. o godz. 10:00 w Sali seminaryjnej 2 (pokój nr 27) za Dziekanatem w budynku ECF.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Profesorowie wizytujacy na zajęciach z doktorantami

  Ostatni tydzień semestru letniego był bardzo pracowity na Międzynarodowych studiach doktoranckich. Doktoranci uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez profesorów wizytujących z Chorwacji i Litwy. 

  W dniach 10-13.06.2019 Pan Prof. N. Zarkovic prowadził zajęcia z przedmiotu "Choroby cywilizacyjne jako problem interdyscyplinarny".

   

  W dniach 12-14.06.2019 Pan Prof. A. Maruska prowadził zajęcia z przedmiotu "Elementy współczesnej analityki farmaceutycznej".

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Szkoła letnia za nami

  Międzynarodowa szkoła letnia "Umiejętności miękkie a sukces naukowy" już za nami. Był to czas wytężonej pracy umysłowej, zarówno dla wykładowców, jak i dla doktorantów. Wykładowcy w ciekawy sposób zaprezentowali temat kompetencji miękkich z ich wykorzystaniem w pracy naukowo-badawczej. Doktoranci bardzo aktywnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach. Zajęcia zakończyły się grupowymi i indywidualnymi prezentacjami doktorantów, podczas których doktoranci mieli możliwość praktycznego zastowania poznanych umiejętności miękkich. Szkoła letnia zakończyła się podsumowaniem, zaś każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkoły letniej w Supraślu.

   

                   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Szkoła letnia w Supraślu

  3 czerwca br. rozpoczęła się Międzynarodowa szkoła letnia "Umiejętności miękkie a sukces naukowy". Tematyka poruszana podczas zajęć obejmuje zagadnienia m.in. kompetencji miękkich, takich jak komunikacja, kreatywność, a także zarządzania projektami, w tym projektami B+R, business planu w nauce, prezentowania i raportowania wyników badań. Zajęcia prowadzone są w charakterze moderowanej dyskusji, wykładów, seminariów i zajęć praktycznych, podczas których uczestnicy pracują indywidualnie i zespołowo. Wiedza wyniesiona z zajęć szkoły letniej posłuży uczestnikom w ich pracy naukowo-badawczej, rozwinie ich kompetencje miękkie, niezbędne w osiągnięciu sukcesu naukowego, zarówno w obszarze krajowym, jak i międzynarodowym.

  Zajęcia odbywają się w urokliwym miejscu w Supraślu, bogatym przyrodniczo i kulturowo, co sprzyja zdobywaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i integracji uczestników.

  Zajęcia szkoły letniej potrwają do 7 czerwca br.

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zajęcia z profesorem wizytującym z Kowna

  Zajęcia z profesorem wizytującym, prof. A. Maruska z Kowna, z przedmiotu "Elementy współczesnej analityki farmaceutycznej" odbędą się w następujących dniach:

  - 12.06.2019 r. (środa) w godz. 15:00 - 18:00,
  - 13.06.2019 r. (czwartek) w godz. 12:00 - 15:00,
  - 14.06.2019 r. (piątek) w godz. 10:00 - 12:30.
  Zajęcia te odbędą się w budynku ECF, w Sali Seminaryjnej 2.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Międzynarodowa szkoła letnia "Umiejetności miękkie, a sukces naukowy"

  Już 3 czerwca 2019 r. rozpocznie się szkoła letnia w Supraślu.

  Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku (03.06.2019 r.) do piątku (07. 06.2019 r.) w godzinach 8:45 - 15:00

  w Hotelu Borowinowy Zdrój w Supraślu, ul. Zielona 3.

  Zapewniony będzie dojazd busem na trasie Białystok-Supraśl-Białystok.

  Zobacz harmonogram szkoły letniej.

  Harmonogram wsparcia udzielanego w projekcie

  Do zobaczenia!

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zajęcia z profesorem wizytującym

  Zajęcia z profesorem wizytującym Panem Prof. Neven Zarkovic z przedmiotu "Choroby cywilizacyjne jako problem interdyscyplinarny" na Międzynarodowych studiach doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych odbędą się w terminie:

  od 10.06.2019 r. (poniedziałek) do 13.06.2019 r. (czwartek) w godzinach: 10:00 - 12:00 w sali 34 ECF.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Szkoła letnia 2019

  Szkoła letnia "Umiejetności miękkie, a sukces naukowy" odbędzie się w następującym terminie:

  od 03.06.2019 r. (poniedziałek) do 07.06.2019 r. (piątek).

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Spotkanie organizacyjne dla doktorantów

  W poniedziałek 19.11.br. o godz. 13:00 w sali 34 ECF odbędzie się spotkanie doktorantów z koordynatorem merytorycznym projektu oraz kierownikiem Miedzynarodowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Kurs języka angielskiego rozpoczęty

  Trwa kurs języka angielskiego dla doktorantów Międzynarodowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych. Kurs obejmuje 30 godzin i pozwoli na przygotowanie doktorantów do uczestnictwa w studiach i działaniach uzupełniających.

   

   

   

   

   

   

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Nowy rok akademicki 2018/2019

  - Harmonogram kursu języka angielskiego

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Uwaga! Absolwenci studiów magisterskich!

  Ostatnia szansa na rekrutację na Międzynarodowe studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych

  Zostały już tylko ostatnie wolne miejsca!

  Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych podniesieniem swojej wiedzy merytorycznej i kompetencji naukowo-badawczych w dziedzinach nauk medycznych i nauk farmaceutycznych jednocześnie.

  Osoby zainteresowane mogą zarejestrować się na Międzynarodowe studia doktoranckie i złożyć wymagane dokumenty

  w terminie 03 – 20.09.2018 r.

  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. (godz. 11:00), a ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28.09.2018 r.

  Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji dostępne są na stronie Studiów oraz w Biurze Promocji i Rekrutacji - lewe skrzydło Pałacu Branickich, tel. 85 748 5473, e-mail: brip@umb.edu.pl

  Zachęcamy do aplikowania!

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Osoby zainteresowane stacjonarnymi Międzynarodowymi studiami doktoranckimi

  w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych

  Informujemy, że ogłoszony został nabór uzupełniający.

  W terminie 02 – 12.07.2018 r. można dokonać rejestracji elektronicznej i składać dokumenty aplikacyjne.

  W dniu 20.07.2018 r. odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.

  Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 23.07.2018 r.

  Szczegółowe informacje o rekrutacji dostępne są na stronie UMB w zakładce Rekrutacja

  oraz w Biurze Promocji i Rekrutacji - lewe skrzydło Pałacu Branickich, tel. 85 748 5473, e-mail: brip@umb.edu.pl


  18 maja ruszyła rekrutacja na Międzynarodowe studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych

  W terminie 18.05.2018r. – 30.05.2018r. kandydaci na studia doktoranckie powinni dokonać rejestracji elektronicznej i złożyć dokumenty aplikacyjne.

  Kandydaci kończący studia w roku akademickim 2017/2018 składają dyplom ukończenia studiów oraz zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów, wystawione przez właściwy Dziekanat do 15.06.2018r., zaś pozostałe dokumenty w terminach wskazanych w ust. 1.

  Laureaci programu Diamentowy Grant składają stosowne dokumenty oraz zaświadczenie o ukończeniu 3 roku studiów w terminach określonych w ust. 1-2.

  Wszystkie informacje o rekrutacji dostępne są tutaj oraz na stronie UMB w zakładce Rekrutacja.

  Zapraszamy też do Biura Promocji i Rekrutacji - lewe skrzydło Pałacu Branickich, tel. 85 748 5473, e-mail: brip@umb.edu.pl